Göteborgs universitet
Bild
A Curious Choreography: for Pigment on Paper
A Curious Choreography: for Pigment on Paper, Forty People Paired and Aalto University Campus. INSEA EUROPEAN REGIONAL CONGRESS, HELSINKI 2018. Kajsa G. Eriksson, Fredric Gunve, Carol Padberg.
Foto: Fredric Gunve
Länkstig

Forskningsämnet Pedagogik: Bild och Slöjd

Forskningsämnet Pedagogik: Bild och Slöjd utgör en mångsidig gemenskap som samlar forskare som arbetar inom flera forskningsområden.

Bild

Nyckelfrågor inom ämnesområdet hänför sig till frågor som relaterar till; att fördjupa och utveckla kopplingen mellan utbildningsvetenskap och konstbaserade metoder; att arbeta genom kritisk pedagogik för att utforska alternativa utbildningsformer och metoder; barnkultur och barns rättigheter som en del av mänskliga rättigheter; hur maktstrukturer produceras och upprätthålls när interagerande sker med flyktingar och asylsökande i deltagande konstinterventioner. 

Annan pågående forskning behandlar globala perspektiv på förskoleundervisning, barns tillgång till estetiska aktiviteter inom kulturinstitutioner i Skandinavien, och ett utforskande av konstnärliga metoder och tekniker inom ramen för utbildningsvetenskap i anslutning till situerad kunskap samt posthumanistisk och kritisk teori. Forskare inom ämnesområdet arbetar också med att tydligare koppla pågående konstbaserad bildpedagogisk forskning till annan forskning som bedrivs på Konstnärliga Fakulteten vid Göteborgs universitet

Slöjd

Forskningsområdet Slöjd innefattar slöjdpedagogisk forskning om undervisning och lärande i verksamheter där material och redskap ingår vid framställning av föremål.

Slöjdforskningen kan relateras till lärprocesser, materialitet, kroppsbaserat lärande och multimodalitet och fokusera på pedagogiska, psykologiska, sociala, kulturella och virtuella lärmiljöer såväl i skolan och på olika nivåer i utbildningssystemet som i aktiviteter utanför skolan. 

Vid den pedagogiska enheten knyter den slöjdpedagogiska forskningen an till nationellt och nordiskt samarbete, forskningssamarbetet är centralt och öppnar upp för internationella kontakter. Länders och lärosätens variationer i villkor för forskarstudier inom det slöjdpedagogiska forskningsområdet har både begränsat och möjliggjort doktorsexamina och därmed förutsättningar att bedriva fortsatt forskning och söka forskningsanslag. 

Den Konstnärliga fakulteten erbjuder utbildning på forskarnivå i forskarutbildningsämnet Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap som öppnat upp för fortsatt forskning inom slöjdfältet. Över tid har den slöjdpedagogiska forskningen berört historiska och nutida aspekter inom skolslöjd och lärarutbildning, dessutom utvecklas slöjdrelaterad forskning inom hantverkskunnande, multimodalitet, genus och hållbar utveckling.