Göteborgs universitet
Bild
Foto: Mickes fotosida/MostPhotos
Länkstig

Studio 3 - Unga medborgare: Literacy och deltagande i nya mediaekologier

För uppväxande generationer innebär det globaliserade samhällets medieekologi en omfattande tillgång till miljöer för lärande, socialisation och identitetsformering. Familj, fritid, skola och medieaktiviteter ger unga medborgare rika möjligheter att engagera sig i aktuella frågor kring natur, samhälle, kultur och globala utmaningar. Man lever från tidiga år i en informationstät och kunskapsrik värld och lär genom att använda digitala resurser och teknologier för dokumentation, kommunikation och för att argumentera med kamrater och vuxna. Digitaliseringen och tillgången till information förändrar villkoren för skola och utbildning och kommer också att ändra vår syn på lärande och kunskap.

Exempel på genomförda forskningsprojekt

Kunskaper förnyas och förändras ständigt i ett teknikintensivt samhälle. Genom nya tekniska och vetenskapliga innovationer rapporteras nya rön inom en rad områden som blir alltmer påtagliga i människors vardag, som frågor om vår hälsa, vår påverkan på klimatet, vårt ansvar i en globaliserad ekonomi och om vad som utgör hållbara energikällor. Denna utveckling aktualiserar en rad frågor: Hur kan vetenskapligt genererade kunskaper och olika ståndpunkter göras tillgängliga och möjliga för gemene man att följa och ta ställning till? Hur kan skolan förhålla sig till den vetenskapliga kunskap som är i ständig rörelse och som offentligt debatteras, kritiseras och omprövas? Hur kan unga förberedas för ett medborgarskap där man ska kunna värdera och ta ställning till en rad komplexa och nya frågor? Detta projekt syftar till att studera introduktionen av digitala metoder för kartläggning och visualisering av kontroverser samt att analysera deras begränsningar och potentialer med avseende på gymnasiestudenters lärande om sociovetenskapliga frågor.

Mer information om forskningsprojektet

Vårt projekt syftar till att främja klimat- och hav-literacy hos unga människor. Vi kommer att göra detta genom att producera och sprida fritt att använda, digitala pedagogiska verktyg, informera om klimatförändringar och försurning av haven; ge tillgång till studenter till en plattform där dem kan diskutera med sina klasskamrater, med experter och med kamrater runt om i världen; och slutligen stödja deras personliga lösningar i praktiken.

Mer information om forskningsprojektet

Att lära vetenskapligt arbetssätt om miljö frågor med hjälp av virtuella verktyg

Forskningsprojektet I2I handlar om unga människors lärande i relation till digitala medier. Fokus inom detta projekt är den informationstäta och kunskapsrika värld vi lever i och det sätt vi lär genom att använda digitala resurser och teknologier för lärande, dokumentation och kommunikation. På en generell nivå, fokuserar studien på hur digitala medier för lärande kan erbjuda produktiva vägar till en förståelse av naturvetenskap för ungdomar.

Mer information om forskningsprojektet

Projektet Linguascapes är ett internationellt samarbete mellan Taiwan och Sverige. I projektet utforskar vi vilken potential sociala medier har för lärande och undervisning och användning av engelska som ett världsspråk. Genom t ex webbloggar, medieproduktioner, chattar och videokonferenser utforskar vi ungdomars agens på sociala mediearenor och de språkpraktiker som blir relevanta för att delta på dessa arenor.

Mer information om forskningsprojektet

Den ökande användningen av smartphones med inbyggda kameror med god kvalitet har lett till att dessa i allt större utsträckning används för att dokumentera och dela med sig av kulturella erfarenheter. I detta projekt undersöker vi hur besökare till kulturella institutioner som science centers, museer och djurparker använder sociala foto- och videodelningsprogram för att kommunicera sina upplevelser på sociala medier. Detta inkluderar såväl observationer på plats som intervjuer med besökare, samt analys av onlineinteraktion och det material som besökare delar med sig av på olika forum, t.ex. Instagram och YouTube. I projektet samarbeter vi med andra forskargrupper såsom Mobile Life Center vid Stockholms universitet [http://mobilelifecentre.org] och med kulturella institutioner som Universeum science center [http://www.universeum.se] och Göteborgs Naturhistoriska Museum [http://www.gnm.se]. Resultatet av forskningen belyser konsekvenserna av framväxande multimediaredskap för besökares deltagande och dokumentation av kulturella upplevelser och visar hur sociala medier är kopplade till institutionella miljöer.

Kontakt: Alexandra Weilenman, alexandra.weilenmann@ait.gu.se

Lärare deltar i allt större utsträckning i sociala medier för att diskutera sin undervisning och pedagogiska IT-frågor. Frågan är vilket stöd för professionellt lärande sådant utbyte ger, framförallt över tid och i större tematiska grupper på Facebook. Med stöd av avancerade dataanalyser av Facebook-aktiviteter undersöker vi i detta projekt sociala mediers betydelse för lärares professionella lärande.

Mer information om forskningsprojektet

Sea Change är ett uppsökande och folkbildande projekt som syftar till att bidra till kunskapsbaserad handling vad gäller vårt förhållande till havet och dess resurser. Genom att kombinera kunskaper om havsmiljö med insikter om lärande och kunskapsutveckling genomförs ett antal aktiviteter för att bidra till människors delaktighet och vilja till kunskapsbaserad handling. Sea Change tar utgångspunkt i att människan är del av ekosystemet och att våra aktiviteter samkonstituerar den miljö vi lever av och verkar i.

Mer information om forskningsprojektet

Projektet syftar till att hjälpa studenter (16-19 år) att upptäcka hur forskare arbetar och hur forskning bedrivs på ett konkret sätt.

I VMS-aktiviteten får eleverna lära sig att utforma och bedriva experiment i miljövetenskap med hjälp av en virtuell miljö. Syftet är att erbjuda ett stimulerande sammanhang där eleverna lär sig om experimentellt arbete med inslag av samarbete och gemensam problemlösning. Eleverna lär sig om forskningsområdet (klimatförändringar och havsförsurning), att formulera en hypotes och att söka finansiering för att testa hypotesen. Därefter får de utforma egna experiment med hänsyn till de begränsningar som finns i tid och budget. 

Mer information om forskningsprojektet