Länkstig

Sam Polesie

Universitetslektor, adjungerad

Avd för dermatologi och
venereologi
Besöksadress
Gröna stråket 16 Pl 2 SU/Sahlgrensk
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Sam Polesie

Sam Polesie (S.P.) arbetar som specialistläkare och docent vid verksamheten för hud- och könssjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han disputerade 2019, och hans avhandlingsarbete grundade sig i en egenformulerad frågeställning som dök upp under ett mottagningspass. Frågan var om huruvida metotrexat (MTX) ökade risken för melanom. Avhandlingens fem första delarbeten utgjordes av epidemiologiska studier som utnyttjade hälso- och sjukvårdsregister från Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Sammantaget visade det sig att MTX endast hade en minimal inverkan på risken att insjukna i melanom. Studierna har givit en ökad förståelse av risknytta värdering av MTX i synnerhet för patienter med genomgången melanomsjukdom där resultaten visade på att de patienter som tidigare haft melanom och sedan exponeras för MTX inte hade en signifikant ökad risk att insjukna i ett nytt melanom.

Efter avhandlingen påbörjades ett samarbete med den farmakoepidemiologiska enheten vid Universitetet i Odense och S.P. med kollegor har nu publicerat resultat från den danska populationen kring användning av MTX och risk för hudcancer. Detta arbetet publicerades i februari 2023 och kunde visa att användning av MTX var associerat med en ökad risk för framförallt skivepitelcancer såväl som basalcellscancer. En annan epidemiologisk studie som S.P. utfört är om huruvida patienter med psoriasis har en ökad risk i att insjukna i melanom. Arbetet visade på en minimal riskökning för melanom jämfört med matchade kontroller utan psoriasis och bidrar till en ökad förståelse för psoriasis och associerade komorbiditeter.

Sedan 2018 har S.P. bedrivit forskning inom maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI). Arbetet inleddes med att undersöka hudläkare och hudpatologers attityder gentemot AI. Dessa studier initierades av S.P. och har skett tillsammans med internationella medarbetare från USA, Italien, Grekland och Österrike. Sammantaget var attityderna till AI positiva och både hudläkare och hudpatologer såg stor potential med en ökad användning av ML. Arbetet med ML har fortsatt genom att utveckla applikationer inom bilddiagnostik som kan visa sig värdefulla för hälso- och sjukvård. Även om melanom oftast är enkla att upptäcka är det väsentligt svårare att skilja in situ melanom från invasiva melanom preoperativt. Denna kategorisering är viktig då den ger vägledning om korrekt excisionsmarginal för den första operationen. S.P. har tillsammans med medarbetare utvecklat en algoritm som presterar i nivå med hudläkare och som i framtiden skulle kunna ge vägledning preoperativt. Arbetet har uppmärksammats i pressmeddelanden och media. Arbetet med att förfina och utveckla algoritmen är pågående. Förhoppningen med forskningen är att hitta AI-tillämpningar som har praktisk betydelse för läkare. S.P. utför även forskning på dermatoskopiska fynd som kan skilja mellan in situ och invasiva melanom. Denna forskning utförs delvis i samarbete med en forskningsgrupp i Österrike. S.P. har erfarenhet av kliniska studier och är medprövare i en prospektiv studie som utvärderar olika behandlingsmodeller för basalcellscancer.

Sedan 2022 har S.P. ALF-finansiering (ALFGBG-projektmedel yngre forskare, 965546) för projektet "Maskininlärningsbaserade prediktionsmodeller för hudcancer tränade på registerdata". Syftet med detta projekt är att med hjälp av tillgängliga registerdata göra förutse vilka individer som löper ökad risk att insjukna i hudcancer och då i synnerhet melanom.

Utöver ovanstående är S.P. involverad som medförfattare i flera projekt på hudkliniken och samarbetar vid dessa med tidigare biträdande handledare Professor John Paoli och hudklinikens statistiker Martin Gillstedt.

Under ST-ubildningen randade sig S.P. på klinisk genetik och klinisk patologi. S.P. är intresserad av genetiska sjukdomar som drabbar huden (genodermatoser) och även varit medförfattare i en publikation som beskriver fenotypiska drag hos individer med 12q12 duplikationer. Sedan hösten 2021 ingår även S.P. i en forskningsgrupp ledd av Professor Sirkku Peltonen, som bland annat studerar epidemiologiska aspekter av genodermatoser i Sverige. I ett första publicerat arbete har associationen mellan porokeratos och hudcancer undersökts.

Intresset för forskning såväl som handledning är stort. Sedan 2020 har S.P. handlett sex läkarstudenter vid deras examensarbete. Dessutom är han biträdande handledare för fem och huvudhandledare för en doktorand.

Ett annat stort intresse är att vara reviewer för vetenskapliga publikationer. Sedan december 2022 är han deputy editor för Acta Dermato-Venereologica. Företrädesvis bedömer han manus som berör "Machine learning and artificial intelligence".

Sam Polesie tilldelades 2022 en ALF-tjänst för legitimerade läkare med medicine doktorsexamen. Hans projekt heter ”Prediction models for skin cancer using registry data and deep neural networks” eller på Svenska ”Maskininlärningsbaserade prediktionsmodeller för hudcancer tränade på registerdata”. ALF-tjänsten (50%) sträcker sig till och med 2024, med möjlighet till 2 års förlängning.

Läs mer om den forskningen: – Algoritmer på registerdata som hjälp för tidig upptäckt av hudcancer

Pressmeddelande 2022-07-20: Lika svårt för algoritmer och hudläkare bedöma tjocklek på melanom

Pressmeddelande 2023-02-07: Läkemedlet metotrexat kopplas till förhöjd risk för hudcancer

Länkar