Länkstig

Ann-Christin Randahl

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E314
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ann-Christin Randahl

Sedan våren 2014 arbetar jag som lektor i didaktik på institutionen för svenska språket. Jag är intresserad av lärande, text och språk med fokus på elevers skrivande och lärares kollegiala lärande.

Min forskningsutbildning har jag fått i två olika forskarskolor: "Språk och lärande i mångfaldsperspektiv", en utbildning inom lärarlyftets regi som ledde fram till en licentiatexamen vid Göteborgs universitet och ”Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik”, som ledde fram till en doktorsexamen vid Örebro universitet och Södertörns högskola. I mitt licentiatsarbete intresserade jag mig för skrivandets mål och mening i gymnasieskolan och mitt avhandlingsarbete handlade om elevers skrivprocesser i svenska och fysik. 

Mellan 2016-2019 hade jag en tjänst som postdoktor och gästforskare vid Karlstads universitet i det VR-finansierade projektet ”Fortbildning på Facebook”. I projektet undersökte vi Facebook-grupper för lärare och deras funktion som ett utvidgat kollegium.  

Pågående forskningsprojekt

För närvarande är jag delaktig som gästforskare i den ämnesdidaktiska forskningsmiljön ROSE vid Karlstads universitet. I ROSE är jag framförallt engagerad i tre projekt: en forsknings- och utvecklingscirkel om migration, där Martin Kristiansson och jag undersöker transformationsprocesser med hjälp av Matons LCT-ramverk, ett ULF-projekt om lärares samplanering av lektioner, som leds av Kenneth Nordgren samt ett nordiskt projekt om undersökande litteraturdidaktik, QUALE.

Jag har även, liksom många andra, på olika sätt engagerats i arbetet med att ta fram material till regeringens satsning om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet. Som forskare har jag undersökt lärarnas lärande i de kollegiala samtal som är en central del i Läslyftets fortbildningsmodell. De kollegiala samtalen leds av en handledare, som är lärare i något av svenskämnena. Vilken roll handledarna har i Läslyftet samt vilken roll de spelar för skolutvecklingen på längre sikt är frågor som utreds i en pågående studie tillsammans med Pernilla Andersson Varga på Center för skolutveckling.

Undervisning och handledning

Som lektor undervisar jag främst på ämneslärarutbildningen i svenska, på såväl ämneskurser, som VFU- och examensarbeteskurser. Jag är också biträdande handledare för två doktorander, Erika Sturk och Anders Westerlund, som båda använder sig av Ivaničs diskursramverk i sitt utforskande av skrivande och skrivundervisning.

Övrigt

Vid sidan av undervisning och forskning har jag för närvarande ett uppdrag som programledare för ämneslärarprogrammet. Detta uppdrag delar jag med Örjan Hansson.

Publikationer (ej från GUP)