Göteborgs universitet
Bild
Verktyg
Länkstig

Verktyg för personcentrerad vård

Utifrån GPCCs forskning har en mängd verktyg tagits fram och utvecklats för att användas som stöd inom personcentrerad vård. Dessa verktyg är av fyra huvudsakliga typer: (1) standarder, (2) verktyg för utbildning och lärande, (3) verktyg för praktiskt arbete inom hälso- och sjukvård samt omsorg, samt (4) verktyg för utvärdering och mätning. Exempel på verktyg av dessa fyra typer kan ses nedan. Vissa av dessa verktyg är öppet tillgängliga, medan andra är under utveckling eller används inom forskargrupperna.

1. Standard  

Patientmedverkan i hälso- och sjukvård - Minimikrav för personcentrerad vård

GPCC initierade och ledde på både nationell och europeisk nivå 2016 arbetet med en standard med syfte att underlätta införande av, arbete med och forskning om personcentrerad vård. Den antogs på europanivå i juni 2020 och den svenska versionen finns nu tillgänglig via Svenska Institutet för Standarders webbplats. Det är den första i Europa inom området. Den kan användas på en rad olika sätt av vård- och omsorgsaktörer, patientorganisationer, forskare, näringsliv och andra aktörer. Mer information och länk till standarden.

2. Verktyg för utbildning och lärande

Medmänniska

Självfaciliterande gratis utbildning för att stödja verksamheter/arbetsgrupper i lärande om personcentrerad vård samt införande. Utbildningen finns på engelska och svenska (ytterligare språk är under utveckling). Utbildningen genomförs i grupper om fyra till sex deltagare. Gruppen guidas steg för steg genom teori, diskussion och övningar, som också kan tillämpas i det egna dagliga arbetet. Träningen utförs med mycket enkla medel. Allt som behövs är Post-it-lappar, en plats att vara på, och tid för samtal och praktiska övningar. Utbildningen kan användas oberoende av vård/omsorgssammanhang. Du hittar utbildningen samt stödmaterial och instruktioner till utbildningen här.

Stöd för dialog om personcentrerad vård [1]

För att bjuda in till dialog och reflektion har GPCC och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram ett material för att stödja samtal om personcentrerad vård och omsorg. I materialet kan man ta del av några vanligt förekommande föreställningar om personcentrerad vård som också är illustrerade på ett lekfullt och humoristiskt sätt. Du hittar mer information samt materialet här.

3. Verktyg för praktiskt arbete inom hälso- och sjukvård samt omsorg

3.1 Informationsmaterial och samtalsstöd

Samtalsguide/karta för personcentrerade samtal [2,3,4]

En samtalsguide eller karta för att stödja genomförande av personcentrerade samtal har använts inom flera GPCC projekt där samtal mellan vårdpersonal och flera olika patientgrupper (vuxna med hjärtsvikt, vuxna med psykisk ohälsa och sköra äldre) genomförts på distans via telefon. Detta verktyg används inom forskargruppen.   

Informationsmaterial och samtalsstöd - diagnos, operation och återhämtning i samband med cancer i tjock- och ändtarm [5,6]

Ett verktyg som syftar till att öka patienters förbereddhet inför canceroperation och återhämtningen efteråt, och även är ett stöd för personal för att föra personcentrerade samtal med patienter. Principerna för patientutbildningsmaterialet är i första hand generiska och kan tillämpas i utveckling av nya material i andra sammanhang. Detta informationsmaterial och samtalsstöd finner du som PDF-dokument på denna sida.

3.2 Hälsoplaneringsunderlag / hälsoplaner

Hälsoplaneringsunderlag/hälsoplan och vårddagbok internmedicinsk avdelning

På GPCC referensavdelning för personcentrerad vård, en internmedicinsk avdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, har ett hälsoplaneringsunderlag använts som stöd vid inskrivningssamtal och upprättande av hälsoplan. Patienten har sedan denna vårdplan och en vårddagbok hos sig under hela sin sjukhusvistelse. Vårddagboken får patienten ta med sig hem. En PDF av vårddagboken finns på denna sida.

Hälsoplan psykoskliniken [6,7]

Rutin för samskapande av hälsoplan som involverar patient, kontaktperson och läkare. Detta verktyg är en del av det pågående arbetet med personcentrerad vård på psykoskliniken och syftar till att hjälpa personalen hitta en gemensam rutin för att göra patienterna delaktiga i upprättande av hälsoplaner.  

Hälsoplan fysisk aktivitet [8,9]

En anpassad hälsoplan för funktionsinriktad fysioterapi har använts inom flera GPCC projekt för patienter med generaliserad smärta, fibromyalgi eller reumatoid artrit. PDF-dokument av hälsoplan fysisk aktivitet 1+2 ligger på denna sida.

3.3 Digitala plattformar / applikationer

PicPecc (Pictorial support in person-centred care for children) [11]

Plattform/app som syftar till att underlätta för barn och ungdomar med långvarig sjukdom att initiera och kommunicera den egna upplevelsen av symtom. Avsikten är att underlätta personcentrerad vård för att främja hantering av symtom, hälsa och välbefinnande. Applikationen innehåller sju kategorier och fyra unika frågetyper vilket ger 28 olika frågor. Appen har totalt 11 olika språk (svenska, engelska, danska, isländska, afrikaans, sesotho, isiZulu, setswana, sepedi, tshivenda, xitsonga), och finns gratis tillgänglig via App Store och Google Play.

Plattform för självrapportering/stöd till egenvård vid högt blodtryck[12]

Frågor för självrapportering via ett webbaserat system med rapportering i mobiltelefoner. Svaren på frågorna kan ses via internet som grafer efter inloggning och är tillgängliga för patienter och vårdpersonal.

Min Hälsa [13,14,15,16]

Generisk kommunikationsplattform för personcentrerad vård på distans som används inom flera GPCC projekt. Plattformen innehåller bland annat en meny där patienter kan skicka meddelanden och ta emot från vårdpersonal och andra personer de väljer att bjuda in, skatta sitt mående, skriva anteckningar, ladda upp sin hälsoplan och komma åt ett arkiv med tidigare hälsoplaner samt länkar till hemsidor med relevant sjukdomsinformation.

Digitalt verktyg för emotionell peer-support för unga canceröverlevare [17]

Verktyget syftar till att tillhandahålla känslomässigt kamratstöd för unga canceröverlevande. Verktyget är utformat tillsammans med och för unga canceröverlevande och är avsedd att användas som ett komplement till annat stöd som tillhandahålls i sjukvård. För närvarande under utveckling i samarbete med Ung Cancer.

4. Verktyg för utvärdering och mätning

Översättning och kulturanpassning av Visual CARE measure

Översättning och kulturanpassning av ett enkätinstrument för utvärdering av personcentrering av barn och ungdomar utförd inom ett GPCC projekt. Det har tre versioner, by proxy 0-6 år (10 frågor), barn 7-11 år (5 frågor), ungdom 12-17 år (10 frågor).

The Generic Person-Centred Care Questionnaire (GPCCQ) [18]

Verktyg för utvärdering av patienters upplevelse av personcentrerad vård utifrån GPCC:s koncept: berättelse, partnerskap och dokumentation. Verktyget är generiskt, det vill säga inte knutet till specifikt vårdsammanhang, patient- eller yrkeskategori. Det har tagits fram i samarbete med representanter för Nationell Patientenkät vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Dina läkemedel och ditt vardagsliv

Översättning av verktyget Living with Medicines Questionnaire (LMQ-3). Mäter på ett personcentrerat sätt läkemedelsbörda hos personer som tar läkemedel regelbundet. Frågeformuläret består av 41 påståenden i åtta domäner: patientens inställning till vårdpersonal, praktiska svårigheter med läkemedelsanvändning, daglig belastning på grund av läkemedelsanvändningens effekter, biverkningar, generella funderingar, kostnader samt självbestämmande i relation till läkemedelsanvändning.

Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ) [19]

Ett verktyg för att utvärdera personcentrering före och under återhämtning från kolorektal cancerkirurgi för att bedöma patienternas kunskapsuppsökande och förmåga att tillgodogöra sig kunskap som blir användbar. Den longitudinella versionen består av 23 frågor i fyra domäner: (1) söka och använda information, (2) förståelse och delaktighet i vården, (3) begripa återhämtningsprocessen, samt (4) stöd och tillgänglighet för vård. Den är översatt och anpassad till turkiska och amerikansk engelska. Anpassningar till ytterligare diagnoser och behandlingar pågår.

Adapted Person-Centered Care Assessment Tool (Adapted P-CAT) [20]

Anpassning av verktyget Person-Centered Care Assessment Tool (P-CAT) som är ett verktyg som i originalversionen mäter personals upplevelse av personcentrerad vård inom äldreomsorg. P-CAT anpassades inom ett GPCC projekt för att passa för användning i sjukhusmiljö/klinik. Verktyget innefattar 13 påståenden som skattas på en 5-poängskala från att vara helt oenig till att starkt hålla med.

Adapted Person-centred Practice Inventory – Staff (Adapted PCPI-S)

Översatt till svenska och förkortat inom ett GPCC projekt. Undersöker personalens upplevelse av ett personcentrerat arbetssätt. Verktyget är avsett att användas i förändrings- och vårdutvecklingssyften, och anpassas för att ingå i en verktygslåda med instrument för att mäta personcentrerad vård. Den förkortade versionen av PCPI-S har 59 frågor där svaret skattas på en 5-poängsskala från mycket oenig till helt överens. PCPI-S har validerats mot det tidigare validerade verktyget P-CAT. En validerad kort-version av PCPI-S är under utveckling. Projektet att skapa en verktygslåda är också ett samarbete med ett liknade projekt i Portugal och utvärderingsprojekt i Sverige.

Granskningsverktyg för personcentrerad dokumentation [21,22]

Ett kort granskningsverktyg för att granska i vilken utsträckning text i patientjournalen speglar personcentrerad vård. Verktyget omfattar frågor som bland annat fokuserar på berättelse och partnerskap.

Referenser

[1] Määttä S, Björkman I. We are not even allowed to call them patients anymore: conceptions about person-centred care. Health Expect. 2023; 27:e13887. doi:10.1111/hex.13887

[2]Boström, E., Ali, L., Fors, A., Ekman, I., & Erichsen Andersson, A. (2020). Registered nurses’ experiences of communication with patients when practising person–centred care over the phone: a qualitative interview study. BMC Nursing, 19(54). doi:10.1186/s12912-020-00448-4

[3] Cederberg, M., Fors, A., Ali, L., Goulding, A., & Mäkitalo, Å. (2022). The interactive work of narrative elicitation in person-centred care: Analysis of phone conversations between health care professionals and patients with common mental disorders. Health expectations, online ahead of print. doi:10.1111/hex.13440

[4] Fors, A., Blanck, E., Ekberg-Jansson, A., Fu, M., Lindström Kjellberg, I., Mäkitalo, Å., Swedberg, K., Taft, C., & Ekman I. (2018). Effects of a person-centred telephone-support in patients with chronic obstructive pulmonary disease and/or chronic heart failure - A randomized controlled trial. PLoS One, 13(8):e0203031. doi: 10.1371/journal.pone.0203031

[5] Friberg, F., Wallengren, C., Håkansson, C., Carlsson, E., Smith, F., Pettersson, M., Kenne Sarenmalm, E., Sawatsky, R., & Öhlén, J. (2018). Exploration of dynamics in a complex person-centred intervention process based on health professionals' perspectives. BMC Health Services Research, 18(441). doi: 10.1186/s12913-018-3218-3

[6] Smith, F. (2016) Patient Education Materials from a person-centred perspective - Coping and co-design in colorectal cancer care, Institute for Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. Doktorsavhandling.

[7] Goulding, A., Allerby, K., Ali, L., Gremyr, A., & Waern, M. (2018). Study protocol design and evaluation of a hospital-based multi-professional educational intervention: Person-Centred Psychosis Care (PCPC). BMC Psychiatry 18(269). doi: 10.1186/s12888-018-1852-2

[8] Allerby, K., Goulding, A., Ali, L., & Waern, M. (2020). Striving for a more person-centered psychosis care: results of a hospital-based multi-professional educational intervention. BMC Psychiatry, 20(523). doi: 10.1186/s12888-020-02871-y

[9] Juhlin, S., Bergenheim, A., Gjertsson, I., Larsson, A., & Mannerkorpi, K. (2021). Physical activity with person-centred guidance supported by a digital platform for persons with chronic widespread pain: A randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine, 53(4):jrm00175. doi: 10.2340/16501977-2796.

[10] Feldthusen, C., Dean, E., Forsblad-d'Elia, H., & Mannerkorpi, K. (2016). Effects of Person-Centered Physical Therapy on Fatigue-Related Variables in Persons With Rheumatoid Arthritis: A Randomized Controlled Trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97(1), 26-36. doi: 10.1016/j.apmr.2015.09.022

[11] Nilsson, S., Wiljén, A., Bergquist, J., Chaplin, J., Johnson, E., Karlsson, K., Lindroth, T., Schwarz, A., Stenmarker, M., Thunberg, G., Esplana, L., Frid, E., Haglind, M., Höök, A., Wille, J., Öhlen, J. (2021). Evaluating pictorial support in person-centred care for children (PicPecc): a protocol for a crossover design study. BMJ Open, 11:e042726. doi:10.1136/ bmjopen-2020-042726

[12] Andersson, U., Bengtsson, U., Ranerup, A., Midlöv, P., & Kjellgren, K. (2021). Patients and Professionals as Partners in Hypertension Care: Qualitative Substudy of a Randomized Controlled Trial Using an Interactive Web-Based System Via Mobile Phone. Journal of medical Internet research, 23(6):e26143-e26143. doi: 10.2196/26143

[13] Ali, L., Wallström, S., Barenfeld, E., Fors, A., Fredholm, E., Gyllensten, H., Swedberg, K., & Ekman, I. (2020). Person-centred care by a combined digital platform and structured telephone support for people with chronic obstructive pulmonary disease and/or chronic heart failure: study protocol for the PROTECT randomised controlled trial. BMJ Open, 10(7):e036356. doi: 10.1136/bmjopen-2019-036356.

[14] Ali, L., Wallström, S., Fors, A., Barenfeld, E., Fredholm, E., Fu, M., Goudarzi, M., Gyllensten, H., Lindström Kjellberg, I., Swedberg, K., Vanfleteren, L.E.G.W., & Ekman, I. (2021). Effects of Person-Centered Care Using a Digital Platform and Structured Telephone Support for People With Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Chronic Heart Failure: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, 23(12):e26794. doi: 10.2196/26794.

[15] Cederberg, M., Ali, L., Ekman, I., Glise, K., Jonsdottir, I.H., Gyllensten, H., Swedberg, K., & Fors, A. (2020). Person-centred eHealth intervention for patients on sick leave due to common mental disorders: study protocol of a randomised controlled trial and process evaluation (PROMISE). BMJ Open, 10(9):e037515. doi: 10.1136/bmjopen-2020-037515.

[16] Cederberg, M., Alsén, S., Ali, L., Ekman, I., Glise, K., Jonsdottir, I.H., Gyllensten, H., Swedberg, K., & Fors, A. (2022). Effects of a Person-Centered eHealth Intervention for Patients on Sick Leave Due to Common Mental Disorders (PROMISE Study): Open Randomized Controlled Trial. JMIR Mental Health, 9(3):e30966. doi: 10.2196/30966.

[17] Nilsson, S., Hård af Segerstad, Y., & Olsson, M. (2022). Visualizing the Invisible - The Needs and Wishes of Childhood Cancer Survivors for Digitally Mediated Emotional Peer Support. Current Oncology. 29(2), 1269-1278. doi: 10.3390/curroncol29020108

[18] Fridberg, H., Wallin, L., Wallengren, C., Kottorp, A., Forsman, H., & Tisdag, M. (2020). Development and evaluation of the measurement properties of a generic questionnaire measuring patient perceptions of person-centred care. BMC Health Services Research, 20(1):960. doi: 10.1186/s12913- 020-05770-w.

[19] Sawatzky, R., Russel, L., Friberg, F., Carlsson, E.K., Pettersson, M., & Öhlén, J. (2017). Longitudinal person-centred measurement: A psychometric evaluation of the Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ). Patient Education and Counselling, 100(5), 827-835. doi: 10.1016/j.pec.2016.11.010.

[20] Van Diepen, C., Fors, A., Ekman, E., Bertilsson, M., & Hensing, G. (2021). Associations between person-centred care and job strain, stress of conscience, and intent to leave among hospital personnel. Journal of clinical nursing, 31(5-6), 612-622. doi: 10.1111/jocn.15919

[21] Jakobsson, S., Eliasson, B., Andersson, E., Johansson, G., Ringström, G., Simrén, M., & Jakobsson Ung, E. (2019). Person-centred inpatient care - a quasi-experimental study within an internal medicine context. Journal of Advanced Nursing, 75(8), 1678–1689. doi: 10.1111/jan.13953

[22] Heckemann, B., Chaaya, M., Jakobsson Ung, E., Olsson, D.S., & Jakobsson, S. (2020). Finding the Person in Electronic Health Records. A Mixed-methods Analysis of Person-centered Content and Language, Health Communication, 37(4), 418-424. doi: 10.1080/10410236.2020.1846275