Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Ida Lindblad

Ida är legitimerad psykolog och disputerade 2013. Hon arbetar som privatpraktiserande psykolog och arbetar främst med kommunala och fristående skolor, med utredningar och handledning. Ida arbetar även med föreläsningsuppdrag riktat mot pedagoger, skolledare, elevhälsan samt vid specialistkurser för psykologer och vid konferenser för olika professioner som dels berör forskningsområdena men som också belyser skolans viktiga arbete med barn inom ESSENCE. Ida utbildar psykologer runt om i Sverige inom området intellektuell funktionsnedsättning för att öka kunskapsnivån vid psykologutredning vid misstänkt intellektuell funktionsnedsättning.

Ida Lindblad
Ida Lindblad
Foto: Berit Abrahamssons

Forskningsintressen

Ida Lindblad disputerade i december 2013 och hennes doktorandprojekt fokuserade på utvecklingsstörning (numera intellektuell funktionsnedsättning): prevalens, associerade funktionsproblem samt uppföljning av barn – nu unga vuxna – till mödrar med lindrig utvecklingsstörning.

Efter disputationen följde ett samarbete med SUF-Kunskapscentrum i Uppsala kring barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Ida med kollegor har även genomfört flera studier kring föräldrar med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning med fokus kring hur det har gått för deras barn. Barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning riskerar i högre grad än andra barn att utsättas för olycksfall, misshandel, försummelse och våld. En betydande del av dessa barn växer inte upp med sin biologiska mamma.

Ida deltar även i en grupp med Svenska skolläkarföreningens styrelse i samarbete med barnneurolog och neuropsykologer som tillsammans har sammanställt ett dokument för att öka patientsäkerheten för barn och ungdomar som i skolan uppmärksammas för svårigheter som kan tala för en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Vidare är Ida aktiv i forskningsprojekt som berör skolan, och har bland annat genomfört ett forskningsprojekt ”Vilka elever behöver ökat stöd för att nå målen i årskurs 6?” finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Forskningsområdet undersökte i vilken utsträckning kognitiva svårigheter/ESSENCE inverkar på möjligheten att nå skolans mål för elever i årskurs 6. För närvarande pågår nu ett arbete med att se över betygssystemet Likvärdiga betyg och meritvärden (Dir. 2023:95) som knyter an till denna studie.

Dessutom har Ida även deltagit i forskningsprojekt som rör diabetesvården för barn inom ESSENCE med svårinställd diabetes.

Kontaktinformation

Idas avhandling

"Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects"