Bild
Länkstig

Magisterprogram i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien

Program
M2CMA
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A02A
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om programmet

Infektionssjukdomar, pandemier och antibiotikaresistens är hot mot vår hälsa och påverkar sjukvården och samhället. Intresset för sådana frågor har ökat till följd av covid-19-pandemin som visat hur spridningen av ett enda litet virus kan påverka en hel värld.
Magisterutbildningen i medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien ger dig yrkeskompetens inom vårdhygien och smittskydd, men även bred kunskap om mikrobiologi, immunologi, vaccinologi och infektionsepidemiologi som är eftertraktad inom många samhällssektorer.

Om utbildningen

Programmet består av fyra terminslånga kurser om vardera 15 hp (MIC101, MIC102, MIC103 och MIC104). Kurserna kan också sökas och läsas separat, men särskilda förkunskapskrav gäller för varje kurs.

Programmet har intag en gång per år, på höstterminen. Studierna sker på halvfart och MIC101 och MIC201 går på höstterminen medan MIC301 och MIC401 är förlagda till vårterminen.

Varje kurs består av fyra lärarledda undervisningsveckor, ungefär en per månad. Tiden däremellan är hemstudieperioder. Undervisningsveckorna är fyllda av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och diskussioner. Under hemstudieperioderna sker inlärningen med hjälp av videoföreläsningar, kurslitteratur och instuderingsfrågor, och du förbereder också vissa moment inför nästa undervisningsvecka. Du har tillgång till en mängd datorbaserade quiz för att underlätta din inlärning och hålla koll på att du hänger med i en ganska hög studietakt. Materialet är omfattande, men du får checklistor som hjälper dig att strukturera och planera din inläsning.

Den första terminen (MIC101) omfattar grundläggande medicinsk mikrobiologi, inflammation och immunförsvar, de olika smittvägar som bakterier och virus tar för att infektera oss, antimikrobiella medel och resistensutveckling. Du introduceras också till principerna för desinfektion och får ett smakprov på några vanliga statistiska metoder som behövs för att du ska kunna tillägna dig vetenskapliga artiklar. Kursen ger vetenskapligt förankrad och färsk kunskap som du under kommande terminer kommer att fördjupa, tillämpa och förankra.

Den andra terminen (MIC201) får du lära dig infektionsepidemiologi och vaccinologi. Vaccinologin omfattar en utbildningsvecka och tillhörande hemstudieperiod och kan också läsas separat (MIC501). Större delen av kursen ägnas åt infektionsepidemiologi. Där ingår epidemiologiska grundbegrepp och principer för studiedesign samt metoder för att upptäcka och hantera utbrott och epidemier. Du lär dig att arbeta praktiskt med infektionsdata och blir förtrogen med de databaser där uppgifter om allmänfarliga mikroorganismer och antibiotikaresistenta bakterier registreras och lagras. Infektionsepidemiologi-delen kan också läsas som en fristående kurs (MIC601)

Den tredje terminen (MIC301) ägnas åt smittskydd och vårdhygien. Här får du tillämpa vad du lärt dig under tidigare kurser i form av övningar i att hantera utbrott och förebygga vårdrelaterade infektioner och spridning av antibiotikaresistens. Du får öva på samverkan med media under realistiska situationer och lär dig grunderna för förbättringsarbete och implementering. Grunderna i form av de nordiska ländernas smittskyddslagstiftning och hur olika samhällsaktörer samverkar i smittskyddsarbetet är viktiga delar. Utbildningen är anpassad för att matcha målbeskrivningen för den vårdhygieniska läkarspecialiteten.

Under den fjärde terminen (MIC401) gör du ett eget projektarbete med stöd av en disputerad handledare, inom ett område som intresserar dig. Det kan vara ett laborativt arbete, databearbetning eller intervjustudier. Vi börjar med en introduktionsvecka med föreläsningar om forskningsmetodik, etik, statistik, sökning av vetenskapliga artiklar och vetenskaplig publicering. Du får också stöta och blöta din preliminära projektplan med lärare och medstudenter innan du ger dig i kast med det egentliga projektarbetet. Du arbetar sedan med ditt projekt tillsammans med handledaren och mot slutet av terminen är det dags för skriftlig och muntlig redovisning av projektet på plats i Göteborg.

Den första kursen MIC101 smittspridning och antibiotikaresistens har följande undervisningsveckor HT24:
vecka 37 (Campus)
vecka 41 (Distans)
vecka 45 (Campus)
vecka 49 (Distans)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av följande områden: medicin, vårdvetenskap, omvårdnad, biomedicinsk laboratorievetenskap, odontologi, veterinärmedicin, biologi, farmaci, folkhälsovetenskap, eller motsvarande. Samt språkkunskaper motsvarande godkänt betyg i Svenska 3/Svenska B samt Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Utbildningen ger dig både djup, avancerad och färsk kunskap om ämnesområdet och färdigheter som du kan tillämpa direkt i ett arbete inom smittskydd eller vårdhygien, vare sig du är läkare, sjuksköterska eller biolog. Men den kompetens du får kan också tillämpas inom veterinärmedicin, miljö- och hälsoskydd, livsmedelssektorn och annan industri, liksom vissa kommunala verksamheter. Covid-19-pandemin har lärt oss alla vilken nytta det är om det finns kompetens inom smittskydd på en arbetsplats.

Magisterutbildningen ger dig också behörighet till forskarutbildning och är till stor nytta inom både laborativ och epidemiologisk forskning.
Efter examen kommer du att inbjudas till ett nätverk för forskning och utveckling inom smittskydd och vårdhygien. Inom nätverket hålls årliga kostnadsfria seminarier där du kan uppdatera dina kunskaper och hålla ditt professionella nätverk levande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Vår undervisningsmodell är framtagen specifikt för denna utbildning av ett multidisciplinärt lärarlag med kompetens inom infektionsmedicin, mikrobiologi, vaccinologi och biostatistik. Vår pedagogiska strategi bygger på anpassat studiematerial av hög kvalitet, exempelvis pedagogiska videoföreläsningar och självrättande quiz om olika ämnen. En annan grundprincip är att alla lärare ska ha mycket hög ämneskompetens, därtill har kursledningen omfattande akademisk meritering och gedigen undervisningserfarenhet. 

Kurserna MIC101-301 består vardera av fyra lärarledda undervisningsveckor (måndag-fredag) på heltid. Två av dem ges på plats i Göteborg och två ges på zoom. Undervisningsveckorna kräver heltids närvaro då de innehåller flera obligatoriska moment som kan vara besvärliga att ta igen senare och dessutom är studietakten hög.

Under studietiden mellan de lärarledda undervisningsveckorna gäller självstudier, som underlättas av pedagogiska videoföreläsningar med tillhörande instuderingsfrågor, självrättande datorbaserade quiz-uppgifter, samt tydliga anvisningar om kurslitteratur och annat material som ska gås igenom. Studietakten är hög och det är viktigt att sätta av den tid som krävs.  Du bör räkna med 15 timmars arbete med kursen under dessa veckor.