Göteborgs universitet
Länkstig

Litteraturlista Den svenska stormaktstidens litteratur

Litteraturvetenskap, ämnesfördjupning: Den svenska stormaktstidens litteratur. Kursansvarig: Rikard Wingård.

I kursen läses valda delar av stormaktstidens litteratur tillsammans med relevant modern litteraturvetenskaplig forskning. Frågor om litteraturens roll i samhället, litteraturens offentlighet, läsares och författares situation utgör huvudfokus. Examinationen sker genom en uppsats om cirka 6–8 sidor samt ett samtal mellan examinator och student kring uppsatsen och kurslitteraturen.

Litteraturlista (TK=textkompendium, tillhandahålls digitalt; primärlitteratur cirka 580 s.; sekundärlitteratur cirka 1017 s.)

Primärlitteratur

 • Huldén, Lars (red.), Långa Vimplar, Stinna Segel eller Svenska skalders ärekrans. Dikter från Sveriges stormaktstid med ordförklaringar och kommentarer ånyo utgivna av Lars Huldén (Stockholm, 1992), 254 s., tillgänglig via Litteraturbanken.
 • Messenius, Johannes, Disa (Stockholm, 1611), 41 s., tillgänglig via Litteraturbanken.
 • Hiärne, Urban, Stratonice (utg.: Magnus von Platen. Stockholm, 1964), 93 s.
 • Horn, Agneta, Agneta Horns leverne (Stockholm, 1961), 142 s., tillgänglig via Litteraturbanken.
 • Ekeblad, Johan, Breven till Claes. Om livet och hovet på Kristinas tid (Stockholm, 2004), c:a 50 valfria sidor, tillgänglig som PDF.

Sekundärlitteratur

 • Bennich-Björkman, Bo, Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850 (Studia litterarum Upsaliensia, 5. Uppsala, 1970), kap. 1 (76 s.)
 • Bergh, Birger, ”Reformations- och stormaktstidens svenska latindiktning”, i Den levande antiken. Uppsatser om den klassiska traditionen i litteraturen (Stockholm, 1973), 24 s. (TK)
 • Ellenius, Allan, ”Om emblematikens roll i 1600-talets samhälle”, i Hans-Erik Johannesson (red.), Mimesis förvandlingar. Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur (Stockholm, 2002), 19 s.
 • Gustafsson, Lars, ”Den litterate adelsmannen i den äldre stormaktstidens litteratur”, Lychnos, 1959 (1960), 37 s.
 • Hansson, Stina, ”Afsatt på swensko”. 1600-talets tryckta översättningslitteratur (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 5. Göteborg, 1982), s. 35–50, 115–160, 192–238 (106 s.), tillgänglig via Litteraturbanken.
 • Hansson, Stina, Från Hercules till Swea. Den litterära textens förändringar (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 39. Göteborg 2000), 162 s., tillgänglig via Litteraturbanken.
 • Hansson, Stina, Ett språk för själen. Litterära former i den svenska andaktslitteraturen 1650– 1720 (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 20. Göteborg, 1991), s. 9–29, 70–90, 276–298 (62 s.), tillgänglig via Litteraturbanken.
 • Hansson, Stina, Svenskans nytta, Sveriges ära. Litteratur och kulturpolitik under 1600-talet (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 11. Göteborg, 1984), kap. I-VI, 115 s.
 • Johannesson, Kurt, I polstjärnans tecken. Studier i svensk barock (Lychnos-bibliotek. Studier och källskrifter av Lärdomshistoriska Samfundet, 24. Stockholm/Göteborg/Uppsala, 1968), kap. I–IV, 160 s., tillgänglig via Litteraturbanken
 • Malm, Mats, Det liderliga språket. Poetisk ambivalens i svensk ’barock’ (Stockholm/Stehag, 2004), s. 25–63 + valfri analys av ett författarskap ur kap. 2 eller 3 (c:a 45 s.)
 • Mitchell, Stephen A., Job in Female Garb. Studies on the Autobiography of Agneta Horn (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 14. Göteborg, 1985), kap. IV, 9 s. (TK)
 • Platen, Magnus von, Yrkesskalder – fanns dom? Om tillfällespoeternas försörjningsförmåga (1985), 18 s. (TK)
 • Wingård, Rikard, ”Den litterära textens förflyttningar. Johannes Bureus’ dagbok som bidrag till kunskapen om 1600-talets svenska bokcirkulation”, i Mats Malm et al. (red.), Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson (Stockholm, 2007), 8 s. (TK)
 • Wingård, Rikard, Att sluta från början. Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik (Bokenäset, 2011), s. 84–93, 98–243, 347–371 (178 s.)
 • Wirmark, Margareta, ”Messenius, Disa och Karl XI”, i Lars Elleström, Peter Luthersson & Anders Mortensen (red.), Diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson (Lund, 1994), 16 s. (TK)