Göteborgs universitet
Länkstig

Doktorander på Institutionen för kulturvård

Här hittar du våra nuvarande doktorander på institutionen och kort information om deras arbeten.

Heidi Åberg Berthelsen

Forskningsområde

I sitt doktorandprojekt undersöker Heidi Åberg Berthelsen konservering av det kyrkliga textila kulturarvet. Kyrkans föremål används och ägs av Svenska kyrkan samtidigt som de förvaltas som ett gemensamt kulturarv. Objekten är en del av både det materiella och immateriella kulturarvet i sin dubbla funktion av material och meningsbärare. Genom att undersöka faktiska förhållanden för kulturhistoriska textilier i kyrkan, konserveringsmetoder och attityder runt konservering av textilier i bruk hoppas Heidi hitta svar på hur konserveringsmetoder fungerar för de textilier som används. Heidi har flerårig erfarenhet av att jobba praktiskt med uppdragskonservering, med fokus på kyrklig textil.

Porträtt av Heidi Åberg Berthelsen
Foto: Heidi Åberg Berthelsen

Géraldine Brun

Doktorand inom hållbart byggande

Forskningsområde

Géraldine Bruns doktorandprojektet har sina rötter i traditionella träbyggnadskonstruktioner i kallt klimat. Projektet bygger på antagandet att kunskap från äldre generationer kan vara av intresse i vår strävan efter en hållbar framtid. Att bygga i trä bjuder in till ekologiskt byggande och äldre kunskaper träets egenskaper skulle kunna påverka design och byggpraxis liksom samtida skogsförvaltning och underhåll av träbyggnader. Genom att analysera data från fallstudier och praktiska tester har projektet som mål att resultera i konkreta riktlinjer för användning av förindustriell teknik inom ramen för nuvarande byggregler.

Porträtt Géraldine Brun, foto.
Foto: Géraldine Brun

Maitri Dore

Doktorand inom Marie-Curie HERILAND College of Heritage Planning.

Forskningsområde 

I sitt doktorandprojekt försöker Maitri Dore förstå rollen som det byggda arvet har i transportinfrastrukturprojekt. Genom järnvägsförlängningen Västlänken i Göteborg och Mumbai Metro i Mumbai undersöks i vilken utsträckning den historiska byggda miljön är integrerad med den föreslagna byggda miljön, och hur olika aktörer närmar sig arv när det står inför en så stor stadsomvandling.  Maitri Dore intresserar sig för hur de specifika socio-politiska och historiska sammanhangen i Sverige och Indien formar aktörernas attityder till arv i dessa projekt.

Moniek Driesse

Forskningsområde

I sitt doktorandprojekt om vattenarv i Mexico City och Göteborg försöker Moniek Driesse förena storskaliga och långlivade berättelser med vardagliga subjektiva meningsskapande processer. Monieks projekt undersöker vattenarv i de två städerna och navigerar med hjälp av vattnet genom fysiska och mentala stadskartor där hon gör nedslag på bland annat bortglömda och dolda platser. 

Porträtt op Moniek Driesse
Foto: Moniek Driesse

Rebecca Staats

Doktorand inom Marie-Curie HERILAND College of Heritage Planning.

Forskningsområde

Rebecca Staats undersöker vad man kan lära sig av att arbeta i skärningspunkten mellan kulturarvstudier, platsmarknadsföring och planering. Genom en tvärvetenskaplig strategi försöker Rebecca Staats utvärdera aktuell praxis inom dessa områden och förstå kulturarvets roll i platshanteringsstrategier. En viktig komponent i hennes forskning är att skapa större kopplingar mellan teori och praktik och att bidra till en ram för hållbar utveckling av platser.  

Lars Nylander

Samverkansdoktorand vid institutionen sedan 2018

Forskningsområde

1700-talets inredningsmåleri på Hälsinglands landsbygd, där måleri i gårdar och kyrkor studeras. Målarna Paul Hallberg i Hudiksvall och Jonas Hertman i Bollnäs, deras nätverk och utfört måleri som kan knytas till respektive grupp av målare står i centrum för undersökningen. Syftet är att rekonstruera kontexten kring de fysiska målningarna, se i vilket sammanhang de kommit till och hur de har traderats. Avhandlingen beräknas vara färdig 2023.

Lars Nylander är även antikvarie vid Hälsinglands museum (20 %).  Projektet finansieras av Berit Wallenbergs stiftelse.