Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Anna Lindgren

Fil. lic Kulturvård

Forskningsområde

Doktorandprojektet ”Järnvägens gröna kulturarv” fokuserar kring fördjupade analyser av resultaten från licentiatuppsatsen Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid, som publicerades våren 2020, och utblickar mot nedläggningsfasen av den planteringsverksamhet som funnits vid Statens järnvägar.

Doktorandprojektet är ett samarbete mellan institutionen för kulturvård, Statens maritima och transporthistoriska museer och Trafikverket. Samverkansprojektet startade år 2016 och kommer att pågå till år 2022.

Foto: Anneli Karlsson

Arja Källbom

Samverkansdoktorand

Forskningsområde

Huvudfokus är kring rostskyddsbehandling av historiska, ferrobaserade byggnadsdelar, strukturer eller föremål utsatta, som målas för att skydda underlagen för atmosfärisk korrosion. De bemålade offerskikten utsätts i sin tur för atmosfärisk nedbrytning som UV-strålning, fukt och temperaturvariationer. Hur kan dessa kulturarv skyddas med hög ambition och autenticitet, när materialen och även hantverken har förändrats?  Projektet finansieras av Anja Källboms eget företag och Trafikverket

Lars Nylander

Samverkansdoktorand vid institutionen sedan 2018

Forskningsområde

1700-talets inredningsmåleri på Hälsinglands landsbygd, där måleri i gårdar och kyrkor studeras. Målarna Paul Hallberg i Hudiksvall och Jonas Hertman i Bollnäs, deras nätverk och utfört måleri som kan knytas till respektive grupp av målare står i centrum för undersökningen. Syftet är att rekonstruera kontexten kring de fysiska målningarna, se i vilket sammanhang de kommit till och hur de har traderats. Avhandlingen beräknas vara färdig 2023.

Lars Nylander är även antikvarie vid Hälsinglands museum (20 %).  Projektet finansieras av Berit Wallenbergs stiftelse.

Maitri Dore

Doktorand inom Marie-Curie HERILAND College of Heritage Planning.

Forskningsomårde 

I doktorandprojektet How does heritage shape the future city? Reflections from Gothenburg and Mumbai försöker Maitri Dore förstå rollen som det byggda arvet har i transportinfrastrukturprojekt. Genom järnvägsförlängningen Västlänken i Göteborg och Mumbai Metro i Mumbai undersöks i vilken utsträckning den historiska byggda miljön är integrerad med den föreslagna byggda miljön, och hur olika aktörer närmar sig arv när det står inför en så stor stadsomvandling.  Maitri Dore intresserar sig för hur de specifika socio-politiska och historiska sammanhangen i Sverige och Indien formar aktörernas attityder till arv i dessa projekt.

Rebecca Staats

Doktorand inom Marie-Curie HERILAND College of Heritage Planning.

Forskningsområde

Rebecca Staats undersöker vad man kan lära sig av att arbeta i skärningspunkten mellan kulturarvstudier, platsmarknadsföring och planering. Genom en tvärvetenskaplig strategi försöker Rebecca Staats utvärdera aktuell praxis inom dessa områden och förstå kulturarvets roll i platshanteringsstrategier. En viktig komponent i hennes forskning är att skapa större kopplingar mellan teori och praktik och att bidra till en ram för hållbar utveckling av platser.  

Samverkansdoktorand

Forskningsområde

Licentiatprojektet som påbörjades 2019 fokuserar på analyser och tolkningar av medeltida kyrktak i Västergötland och angränsande bygder. Det har sin grund i det senaste decenniets inventeringar av medeltida takkonstruktioner i kyrkorna. De medeltida kyrktaken utgör Sveriges äldsta stående träkonstruktioner i bruk. Fokus ligger på hur materialet kan grupperas och karaktäriseras samt hur det relaterar till kyrktak från samma tid i andra delar av Europa. Perspektivet är byggnadsarkeologens med de fysiska objekten och deras kontext som huvudkälla. Fallstudier i utvalda objekt bedrivs i nära samarbete med hantverksforskare och dendrokronologer. Projektet beräknas avslutas under 2022.

Licentiatprojekt är ett samarbete mellan institutionen för kulturvård och Västergötlands museum. Finansieringen kommer delvis via projekt knutna till Svenska kyrkan.