Länkstig

Våld och psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskningsplattformen Våld och psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv byggs upp av två forskargrupper: Könsrelaterat våld (KRV) och Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter i ett livsförloppsperspektiv . I plattformen möts vi utifrån ett intresse för sambandet mellan våld och psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv och för forskning som spänner över båda dessa områden. Vi har vidare ett globalt perspektiv och ingår både i nationella och internationella forskningssamarbeten.

Forskargruppen Könsrelaterat våld (KRV) representerar olika professioner och akademiska discipliner och består av såväl seniora och juniora forskare med lång erfarenhet inom området. Med könsrelaterat våld menas här olika former av våld som oftast, men inte alltid, utövas av män mot flickor och kvinnor, beroende av hur vi könas. Detta inkluderar ofta en kontroll av flickors och kvinnors sexualitet. Våldet speglar, återskapar och skapar förtryckande samhällsstrukturer inom ojämlika maktordningar. Med denna utgångspunkt undersöker KRV olika aspekter av makt, kön och våld, och med frågor angelägna för det sociala arbetets praxis.

Gå till KRV:s hemsida

Forskargruppen "Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter i ett livsförloppsperspektiv" är interdisciplinär forskargrupp för forskning om psykisk hälsa. Forskningsfältet rör psykisk hälsa i relation till livsvillkor på individ, grupp och samhällsnivå samt dess relation till vård och behandling. Forskargruppens fokus spänner över hela livsförloppet i relation till uppväxtvillkor, relationers betydelse, jämställdhet, sociala nätverk/kapital, normer, förtryck, utanförskap och våld, till institutioners betydelse och samhällets ansvarsområden med hälsopromotion, prevention och vårdtillgång.

Gå till hemsidan för Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter i ett livsförloppsperspektiv

Publikationer

Forskarnas senaste vetenskapliga publikationer hittar du i Göteborgs universitets publiceringsdatabas (GUP).