Länkstig

Frida Siekkinen

Universitetslektor

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt arbete
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Frida Siekkinen

Jag har disputerat i Barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och arbetar nu som lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Jag har även en deltidstjänst som postdoc i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Tidigare har jag arbetat som universitetsadjunkt på Institutionen för svenska språket, GU, och på Högskolan i Borås inom bland annat lärarprogrammet och lärarlyftet och dessförinnan som lärare på vuxenutbildningen. Jag har en gymnasielärarexamen och en masterexamen i svenska som andraspråk.

Pågående postdoc-forskningsprojekt (vid Linnéuniversitet: https://lnu.se/personal/frida.siekkinen/)

Slå som en tjej? Tjejer och unga kvinnor i mixed martial arts. - Postdioc-projekt finansierat av Centrum för idrottsforskning, 2024-2026. (D2024-0032)

På relativt kort tid har kampsport i allmänhet och MMA i synnerhet omvandlats från att förstås som mansdominerad och maskulin aktivitet, till en träningsform för såväl män som kvinnor, barn som vuxna. Trots detta är kunskapen om kvinnors och ungas utövande av MMA högst begränsad. Detta projekt avser möta denna kunskapslucka. Projektet bygger på en etnografisk ansats där deltagare intervjuas och observeras. Syftet med projektet är att undersöka hur tjejer och unga kvinnor (15-25 år) förhandlar om och framställer genus, och mer specifikt femininitet, i och genom MMA. Jag är intresserad av deltagarnas meningsskapande, kroppsförståelse och hur olika genusnormer inom sporten förstås och eventuellt utmanas. Jag är också intresserad av villkoren för deltagande och hur samkönad träning upplevs.

Forskning

Mina forskningsintressen rör frågor om människors, i synnerhet barns och ungas, livsvillkor i dagens samhälle och i olika kontexter, exempelvis i utbildning och på fritiden. Min forskning utgår från kritiska perspektiv på samhälleliga maktasymmetrier såsom etnicitet, språk, kön och klass.

Doktorsavhandling

Min doktorsavhandling "Att vara och inte vara - Elevpositioner(ingar) i spänningsfältet mellan svenska och svenska som andraspråk" handlar om kategoriseringar som uppstår till följd av uppdelningen mellan grundskolans två svenskämnen. I avhandlingen fokuseras särskilt på hur kategorin "svenska som andraspråkselev" görs och hur elever och skolpersonal i skolans vardag förhandlar om och förhåller sig till dess betydelse och innehåll.