Länkstig

Frida Siekkinen

Universitetslektor

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt
arbete
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Frida Siekkinen

Jag har disputerat i Barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och arbetar nu som lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tidigare har jag arbetat som universitetsadjunkt på Institutionen för svenska språket, GU, och på Högskolan i Borås inom bland annat lärarprogrammet och lärarlyftet och dessförinnan som lärare på vuxenutbildningen. Jag har en gymnasielärarexamen och en masterexamen i svenska som andraspråk.

Doktorsavhandling

Mina forskningsintressen rör frågor om människors, i synnerhet barns och ungas, livsvillkor i dagens samhälle och i olika kontexter, exempelvis i utbildning och på fritiden. Min forskning utgår från kritiska perspektiv på samhälleliga maktasymmetrier såsom etnicitet, språk, kön och klass.

Min doktorsavhandling "Att vara och inte vara - Elevpositioner(ingar) i spänningsfältet mellan svenska och svenska som andraspråk" handlar om kategoriseringar som uppstår till följd av uppdelningen mellan grundskolans två svenskämnen. I avhandlingen fokuseras särskilt på hur kategorin "svenska som andraspråkselev" görs och hur elever och skolpersonal i skolans vardag förhandlar om och förhåller sig till dess betydelse och innehåll.