Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Vi vill fråga dig om du vill delta i en studie. I det här dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Vi kontaktar dig för att du har varit med och utvecklat eller har blivit inbjuden att använda IHOP-e som närstående eller personal. IHOP-e är ett forskningsprojekt som utvärderar ett personcentrerat arbetssätt via en digitalplattform för gemensam planering och samverkan med och för sköra äldre personer i behov av hälsofrämjande eller förebyggande insatser. Det innebär att såväl äldre personer, närstående och personal ses som jämlika partners i teamet. Syftet med detta projekt är att undersöka förutsättningar och erfarenheter av att använda IHOP-e utifrån ett närstående och hälso- och sjukvårdspersonals perspektiv samt hur IHOP-e influerar känslan av delaktighet, trygghet och kontinuitet.

Forskningshuvudman för projektet är Göteborgs universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

Du kommer under 6 månader ha tillgång till ett digitalt samverkansrum där du och övriga teammedlemmar kan kommunicera med varandra och se samma hälsoplan. Du kan logga in via din mobil eller en dator och det är kostnadsfritt. Hur samverkansrummet används beror på dina förutsättningar och överenskommelser i teamet. 

Du kommer att få besvara en enkät (5-15 min).

Du kan även komma att tillfrågas om att delta i en intervju. Den kan genomföras individuellt eller i grupp. Intervjun kommer att handla om dina erfarenheter av att ha tillgång till/använda IHOP-e utifrån ditt perspektiv som närstående/professionell. Om du väljer att tacka ja till att delta i intervjun, bestämmer vi en tid och plats som passar dig. Intervjun kan genomföras i ditt hem eller på en annan valfri plats där det är möjligt att prata ostört. Den beräknas pågå ca en timme. Intervjuerna kommer att spelas in.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Det finns alltid en risk att intervjuer väcker känslor. Denna risk bedöms dock som liten i detta fall då frågorna ej bedöms vara av känslomässig karaktär. Om du inte vill avsluta en eventuell intervju kan du när som helst avbryta utan att ange skäl.

Vad händer med mina uppgifter?

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av data. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut ordagrant. Vi kommer även att ställa bakgrundsfrågor om ex. ålder, kön och teknikvana samt frågor om IHOP-e. För att få en bild av hur den digitala plattformen används kommer vi att samla in data om din användning och dina rapporteringar på plattformen. Informationen, som vi samlar in, kommer att analyseras på Göteborgs universitet och kommer inte att kunna knytas till dig som person. Enligt gällande riktlinjer sparas data i 10 år för att möjliggöra granskning. Data kommer att förvaras på ett säkert sätt, i ett låst och brandsäkert utrymme.

Ansvarig för dina personuppgifter är Göteborgs universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvarig forskare Inger Ekman (se kontaktuppgifter nedan). Dataskyddsombud för Göteborgs universitet nås via mail: dataskydd@gu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultat från studien kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift, enskilda individer kommer inte att kunna identifieras. Om du hör av dig till ansvariga för studien (v.g. se nedan) så skickar vi publicerat material till dig.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien

Om du har frågor är du välkommen att kontakta huvudansvarig för studien är Inger Ekman, senior professor/sjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs Universitet Tel: 0739-81 57 65.

Mer information om projektet

Klicka här för mer information om projektet IHOP-e - Personcentrerad vård på distans för sköra äldre.