Bild
Foto: MostPhotos
Länkstig

MEDUP – Medicine use & Pharmaceutical policy

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för medicin

Kort beskrivning

MEDUP är en forskargrupp och ett nätverk för personer som forskar om läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy. Forskningsfrågor av intresse är vilka läkemedel som används av olika grupper i befolkningen, hur de används och vad som påverkar användningen på individ- och samhällsnivå. Förskrivning och användning av läkemedel påverkas i stor utsträckning av policyer som reglerar tillgång och tillgänglighet av läkemedel, vilket gör det viktigt att studera både positiva och negativa effekter av policyer från olika perspektiv.

Vetenskapsområdet är samhällsfarmaci, ett mångvetenskapligt område, och forskningen utgår från olika perspektiv: användare/patient, professioner, populationer och samhälle. Forskargruppen har intresse för och kompetens i både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.

Forskargruppens logotype

Läkemedel är den vanligaste behandlingen för olika sjukdomar. Den faktiska läkemedelsanvändningen påverkas av en mängd olika faktorer på individ- och samhällsnivå. Ett exempel är individers egna uppfattningar om för- och nackdelar med behandlingen och om de vill använda det förskrivna läkemedlet. Läkemedelspolicyer har också en inverkan på behandling och användning av läkemedel och att studera attityder till och effekter av sådana policyer är en del av forskargruppens intresse. Ett exempel är omregleringen av apoteksmarknaden och möjligheten att köpa receptfria läkemedel hos andra detaljister. Ökad kunskap om påverkansfaktorer och om den faktiska användningen av läkemedel ger forskare, beslutsfattare och hälsoprofessioner förbättrat underlag för läkemedelsepidemiologiska studier, för policybeslut samt för behandling av ohälsa och bemötande av den enskilda patienten.

Att studera och analysera läkemedelsanvändning med valida metoder är en av forskargruppens främsta styrkor, men MEDUP har bedrivit forskning inom den samhällsfarmaceutiska forskningens samtliga delområden:

  • Förskrivning och användning av läkemedel samt dess olika effekter
  • Strategier för att förbättra läkemedelsanvändningen i samhället: läkemedelspolicyer och farmaceutiska interventioner på apotek och i hälso- och sjukvård
  • De farmaceutiska professionerna, det professionella yrkesutövandet och samverkan med andra hälso- och sjukvårdsutövare
  • Utveckling av forskningsmetoder inom området

Pågående projekt