Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hälsa och pensionering i Sverige - HEARTS

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Psykologiska institutionen

Finansiär
FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Dnr 2013-2291)

Kort beskrivning

Forskningsprojektet Health, Aging and Retirement Transitions in Sweden - HEARTS undersöker pensioneringsprocessen, dvs anpassningen och övergången från arbetsliv till tillvaron som pensionär.

Bakgrund

Att gå i pension och lämna arbetslivet är för de flesta en stor händelse då livet kan förändras helt från en dag till en annan. Pensioneringen prövar vår förmåga att anpassa oss, inte bara till åldersrelaterade biologiska förändringar, utan också till de nya möjligheter och förväntningar som finns i vår sociala miljö. Vår livsstil, med fysiska, intellektuella och sociala aktiviteter, förändras och påverkar därför också vår hälsa och vårt psykiska välbefinnande.

Syfte

Forskningsprojektet HEARTS (”Health, Ageing and Retirement Transitions in Sweden”), vid Göteborgs universitet undersöker hur anpassning och övergång från arbetsliv till tillvaron som pensionär kan hanteras.

HEARTS-projektet startade våren 2015, då ett nationellt representativt urval bestående av 15000 individer, födda mellan 1949 och 1955, rekryterades från Statens personadressregister (SPAR). De 5913 som valde att gå med i studien är på många sätt representativa för populationen (samtliga individer i Sverige födda mellan 1949 och 1955), men urvalet består av en något större andel kvinnor än män och fler personer födda 1949–50 än 1954–55. Jämfört med populationen i stort har deltagarna i HEARTS generellt en högre utbildningsnivå, och en större andel har universitets- eller högskoleexamen.

I en så kallad longitudinell studie har sedan utvecklingen av hälsa och psykiskt välbefinnande hos dessa 5913 deltagare följs i en årlig enkät som innehåller frågor om uppgifter om sociodemografisk bakgrund och pensionsstatus, orsak till pensionering, förväntningar inför och upplevelse av pensionering, liksom frågor om olika aspekter av deltagarnas livssituation (hälsa, livsstil, psykologiskt välbefinnande, kognitiv funktion, personlighet och socialt nätverk). Enkäten innehåller också frågor om arbetsbelastning, arbetsmotivation, arbetsprestationens betydelse för självkänslan, hälsa och sjukdomar, hälsobeteende, fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter, depression, livstillfredsställelse, tillfredsställelse av grundläggande psykologiska behov, livskvalitet, stress, ensamhet, kognitiv funktion, socialt nätverk och stöd, personlighet, framtidsperspektiv och självkänsla, mm.

HEARTS har också tillstånd att hämta uppgifter från nationella register som Statistiska centralbyråns register över socioekonomiska förhållanden (LISA) och inkomst, liksom mönstringsregistret.

Georg Henning disputerar med sin avhandling Change and Continuity in Psychological Health Across the retirement transition
Georg Henning disputerar med sin avhandling Change and Continuity in Psychological Health Across the retirement transition
Foto: Marie Kivi

Resultat

Ett övergripande och allmänt resultat från våra enkäter är att det idag inte är så lätt att säga vem som är pensionär och vem som inte är det. Tidigare var det vanligt att man helt slutade arbeta när man gick i pension, men resultaten i HEARTS visar att det numera är vanligt att fortsätta arbeta i någon utsträckning även efter att man börjat ta ut sin ålderspension.

HEARTS har hittills resulterat i två doktorsavhandlingar, flera rapporter och ett stort antal vetenskapliga artiklar. Analysarbetet pågår och fler resultat kommer att publiceras inom kort.

Mer information

Projektet genomförs i forskargruppen Lifespan Development Lab (Lifelab) vid psykologiska institutionen.

Svara på webbenkäten

Klicka här för att svara på webbenkäten. I inloggningen startar du sedan enkäten genom att ange ditt ipnr och din kod.

Publikationer

Att arbeta vidare efter 65 – vem gör det och varför?
För Delegationen för Senior arbetskraft

Isabelle Hansson disputerar med sin avhandling Retirement and Life Satisfaction: A Resource-Based Dynamic Perspective
Isabelle Hansson disputerar med sin avhandling Retirement and Life Satisfaction: A Resource-Based Dynamic Perspective

Deltagare

Projektansvarig:

Professor Boo Johansson

Projektledare:

Fil.dr. Marie Kivi

Övrig styrgrupp:

Professor Linda Hassing
Docent Anne Ingeborg Berg
Docent Valgeir Thorvaldsson
Fil.dr. Isabelle Hansson

Övriga forskare:

Professor Magnus Lindwall
Docent Sandra Buratti
Fil.dr. Pär Bjälkebring
Fil.dr. Stefanie König

Doktorander:

Linn Elena Zulka

Associerade forskare:

Fil.dr. Georg Henning (German Centre of Gerontology)