Göteborgs universitet
Länkstig

Insamling 3: Kohort 1967

Insamling 3 är ett stratifierat kommun och klassurval där huvuddelen av eleverna är födda 1967. Första insamlingen gjordes i årskurs 6 år 1980 och bestod av test och frågeformulär. Till skillnad från övriga kohorter gjordes urvalet i årskurs 6.

Sammanfattning

Den ursprungliga tanken var, efter insamlingarna för kohort 1948 och 1953, att projektet skulle fortsätta med nya årskullar av elever vart femte år. Av många skäl har detta inte blivit gjort, och det nu pågående arbetet kan sägas vara ett försök att bygga vidare på de ursprungliga planerna.

Den första insamlingen till detta projekt ägde rum vårterminen 1980. Urvalet av individer gjordes emellertid efter andra principer än de som tillämpats i Individualstatistiken, som de två första kohorterna benämndes. Populationen utgörs här ej av samtliga individer födda ett visst år utan av samtliga elever i en viss årskurs, närmare bestämt av samtliga elever i årskurs 6 vårterminen 1980. Vidare genomfördes urvalet i två steg. Först gjordes ett stratifierat urval av kommuner, varefter man samplade ett antal klasser från de utvalda kommunerna. I de utvalda klasserna fick sedan samtliga elever deltaga. Principerna garanterar att man får ett riksrepresentativt urval. I och med den här insamlingen blev SCB mer involverade och de kallade projektet Elevpaneler och den här kohorten blev elevpanel 1.

Påpekas bör, att även om urvalsprinciperna skiljer sig åt finns det goda möjligheter till jämförelser mellan stickproven i de båda projekten, speciellt om man begränsar jämförelserna till de normalåriga eleverna, dvs de som vid tretton års ålder tillhörde årskurs 6.

Det totala antalet elever i urvalet våren 1980 uppgick till 9 601. På grund av vägran att medverka minskades stickprovsstorleken med 487 individer eller med 5 procent. Senare utgick ytterligare 10 elever så det slutliga urvalet uppgår således till 9 104 elever.

Planering, genomförande och resultat från datainsamlingen finns att läsa i Utvärdering genom uppföljning av elever. Ett nytt individualstatistikprojekt (pdf nedladdningsbar från GUPEA) och Utvärdering genom uppföljning av elever. De första datainsamlingarna (pdf nedladdningsbar från GUPEA).

Under våren 1984 genomfördes en uppföljningsstudie av projektets första årskull, som då avslutat sin grundskoleutbildning ett år tidigare. Uppföljningen gjordes med hjälp av enkätfrågor till dem som tillhörde urvalet (ca 9 000) i årskurs 6 våren 1980. Många av frågorna 1984 var liknande dem som gavs 1980. Dessutom tillkom frågor som bara var aktuella efter avslutad grundskola. Drygt 7 000 besvarade enkäten 1984.

Undersökningens genomförande

Det har gått relativt lång tid sedan datainsamlingar för en motsvarande longitudinell studie genomfördes. Många villkor för sådana insamlingar har förändrats under tiden. Bland annat har nya lagar som reglerar medverkande personers rättigheter i samband med undersökningar som kräver upprättande av personregister i datalagens mening tillkommit. Under 1970-talet har också debatten om riskerna med datorers användning och önskemål om begränsning av personregisteruppläggningar varit intensiv och många gånger het. Det är rimligt att dessa ting tillsammans med enskilda människors behov av att ha sin personliga integritet tryggad påverkat benägenheten att medverka i undersökningar av det slag som är aktuella inom exempelvis UGU-projektet. Mot denna bakgrund har vi bedömt det vara värdefullt med en noggrann och relativt utförlig redogörelse över insamlingsarbetet.
Rapporten beskriver därför tämligen ingående de olika faserna, alltifrån den första informationen till berörda organ och personer till resultatet i form av förteckningar över tillgänglig
och bearbetningsbar information i projektets databas. Bortfall av individer och/eller information är ju alltid ett besvärligt problem i longitudinella studier. Ett särskilt avsnitt i rapporten ägnas därför utförliga redogörelser för orsaker till bortfall samt omfattningen av detsamma.

Basuppgifter

Uppgifter som hämtas in från och med åk 6 till och med åk 9 i grundskolan.

Basuppgifter

Registerdata som SCB påför i samband med urvalet av klasser. Dessa består i huvudsak av:

 • födelseår
 • kön
 • migrationsbakgrund
 • utbildningsbakgrund
 • socioekonomiska uppgifter

Skoladministrativa data

De skoladministrativa uppgifterna inhämtades från årskurs 6 och därefter under hela grundskoletiden. En blankett skickas ut till den skola eleven går i och skolan fyller i uppgifter för varje elev som ingår i undersökningen. I årskurs 6 är det i huvudsak de klasser som ingick i urvalet som fyller i dessa uppgifter, men under åren flyttar flera elever, vilket gör att blanketten skickas ut till alltfler skolor som då fyller i uppgifter för enstaka elever. Allt för att de elever som från början ingick ska kunna följas över åren upp i vuxen ålder. Denna information består av:

Insamlingen i åk 6

Insamlingen genomfördes våren 1980 med test, enkät till eleverna i årskurs 6 och en enkät som skickades hem till föräldrarna.

Kognitiva test

De Kognitiva testen är av intelligenstestkaraktär innehållande uppgifter av verbal, induktiv och spatial natur. Dessa har givits vid varje insamling i årskurs 6 och började vid utvärderingen 1961. De tre deltesten och hur de arbetades fram finns beskrivna i Relative achievement : school performance in relation to intelligence, sex and home environment (pdf nedladdningsbar från GUPEA) .

 • Motsatser: Att ange motsatsen till ett visst nyckelord bland fyra alternativ
 • Plåtvikning: Att finna ut, vilken bland fyra figurer man får, om man viker ihop ett avbildat ”plåtstycke”
 • Talserier: Att komplettera en talserie, där sex tal är givna, med ytterligare två tal

Frågeformulär till eleverna

Formuläret till eleverna innehåller 48 frågor.

 • Elevernas självuppfattning i olika skolsituationer (frågorna 1-20)
 • Elevernas inställning till vissa aktiviteter i skolan (frågorna 21-36)
 • Elevernas studieval och yrkesplaner (frågorna 37-45)
 • Elevernas fritidssysselsättningar (frågorna 46-48 ).

Frågornas exakta formuleringar återfinns i enkätformuläret till eleverna (pdf 1,2 MB).

Frågeformulär till föräldrarna

Det formulär som tillställdes målsmännen innehåller 21 frågor fördelade på följande områden:

 • Barnets uppväxtförhållanden.
 • Ambitioner och önskemål vad gäller barnets utbildning.
 • Föräldrarnas egen utbildnings- och yrkessituation.
 • Synpunkter på skolans målsättningar.

Frågornas exakta formuleringar återfinns i enkätformuläret till föräldrarna (pdf).

Insamlingen i gymnasiet åk 1

Under våren 1984 genomfördes en uppföljningsstudie av projektets första årskull, som då avslutat sin grundskoleutbildning ett år tidigare. Uppföljningen gjordes med hjälp av enkätfrågor till dem som tillhörde urvalet (ca 9 000) i årskurs 6 våren 1980. Många av frågorna 1984 var liknande dem som gavs 1980. Dessutom tillkom frågor som bara var aktuella efter avslutad grundskola. Drygt 7 000 besvarade enkäten 1984. Nio procent av dessa hade aldrig gått i gymnasieskolan. I årskurs 6 svarade bortfallsgruppen i större utsträckning än övriga att de inte var bra på att räkna. Bortfallsgruppen valde i större utsträckning allmän kurs i matematik och hade i större utsträckning lägre betyg än de som svarade på frågorna våren 1984. En konsekvens av bortfallet är sannolikt att andelen elever som upplevt sig ha haft problem på högstadiet är större än vad som framgår av data.

Frågeformulär till eleverna

Frågeformuläret innehöll 59 frågor och innehöll frågor kring:

 • Ungdomarnas sysselsättning september 1983 - mars 1984
 • Synpunkter på och erfarenheter av högstadietiden
 • Framtidsplaner
 • Ungdomarnas uppfattning om sina kunskaper
 • Fritidssysselsättningar
 • Synpunkter på och erfarenheter av gymnasieskolan (endast ungdomar som gått i gymnasieskolan)

Frågornas exakta formuleringar återfinns i enkätformuläret till elever i gymnasieskolan / ej i gymnasieskolan.

Undersökningen genomfördes från sista veckan i mars till och med mitten av juli 1984. Varje elev fick båda enkätformulären eftersom det inte fanns uppgift om vilka som antagits till gymnasiet. Tillsammans med enkätformulären fanns en information om projektet samt ett svarskuvert adresserat direkt till projektet. Enkätformulär och övrig information sändes direkt till ungdomarnas hemadress.

Interaktiv variabelförteckning

Antalet variabler för varje kohort varierar mellan några hundra upp till ett par tusen. Vissa variabler finns i alla kohorter, andra finns endast i vissa. En del variabler möjliggör longitudinella studier, andra endast tvärsnittsundersökningar. UGU har utvecklat en interaktiv variabelförteckning för att göra det lättare att hitta bland variablerna och se relationer mellan variabler i olika kohorter.

Variablerna nås genom länkarna nedanför.  Frågor om dokumentation besvaras via mejl till dataansvariga inom UGU.

Urvalsprinciper

Den population som skulle undersökas utgjordes av samtliga elever i grundskolans årskurs 6 under läsåret 1979/1980. I syfte att erhålla underlag för stratifiering (gruppering) av kommunerna insamlades en mängd uppgifter om kommunerna, genom sambearbetning av register. Genom ett stratifierat urval utsågs 29 kommuner, varefter skolklasserna valdes med hjälp av klassregistren i de aktuella kommunerna. I de små kommunerna ingick alla klasser, medan ett slumpurval gjordes från de större. Det slutgiltiga stickprovet kom att bestå av cirka 10 000 elever fördelade på 437 klasser och huvudsakligen av individer födda 1967. I Statistiska meddelanden U73 SM 9601 (pdf 11,3 MB) ges en kortfattad beskrivning av urvalsförfarandet för kohorterna 1967 - 1982 (elevpanel 1 - 4).

Enkäter

Elevenkät, åk 6 vårterminen 1980 (pdf 1,2 MB)

Elevenkät, Gymnasieskolans åk 1 vårterminen 1984 (pdf 1,5 MB)

Enkät till ungdomar som ej går i gymnasieskolan vårterminen 1984 (pdf 1,2 MB)

Föräldraenkät, åk 6 vårterminen 1980 (pdf)

Rapporter

Enkät- och testformulär samt registeruppgifter som har använts inom UGU-insamlingarna beskrivs för respektive kohort i rapporter och arbetspromemoria från institutionerna och som tekniska rapporter eller statistiska meddelande från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Rapporter från IPS (IPD)

Utvärdering genom uppföljning av elever. Ett nytt individualstatistikprojekt (pdf nedladdningsbar från GUPEA)

Utvärdering genom uppföljning av elever. De första datainsamlingarna (pdf nedladdningsbar från GUPEA)

Relative achievement : school performance in relation to intelligence, sex and home environment (pdf nedladdningsbar från GUPEA)

Insamling av standardprovsresultat i engelska för årskurs åtta våren 1982 (pdf nedladdningsbar från GUPEA)

Insamling av standardporvresultat i matematik och svenska för årskurs nio läsåret 1983/83 (pdf nedladdningsbar från GUPEA)

ArbetsPM

Ugu67 - De första datainsamlingarna för årskurs 6 våren 1980 (pdf nedladdningsbar från GUPEA)

Statistiskt Meddelande från SCB

Ugu67 - Beskrivning av panelen samt uppgifter avseende skolgången i årskurs 6 (1980) och årskurs 7 (1981) i grundskolan. SMU 1983:4 (pdf 19 MB)

Ugu67 - Uppgifter avseende skolgången i årskurs 7 (1981) och årskurs 8 i grundskolan. SMU 1983:29 (pdf 4,7 MB)

Ugu67 - Uppgifter avseende skolgången i årskurs 9 (1983) i grundskolan och övergången till gymnasieskolan. SMU 1985:01 (pdf 19 MB)

Ugu67 - Från grundskolan genom gymnasieskolan 1983-1987. SMU 1988:01 (pdf 14 MB)

Statistiska meddelanden U73 SM 9601 (pdf 11,3 MB)

SCB Promemoria

Förberedande planering för individualstatistikens fortsättning. 1976:10 (pdf 16,5 MB)