Länkstig

Pedagogik, masterprogram, inriktning Pedagogik

Program
S2PED-MAPE
Avancerad nivå
4 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A94H

Ansökan öppnar 15 mars 2023

Kort om inriktningen

Pedagogik, masterprogram med inriktning pedagogik ger en bred kompetens inom området pedagogik och även fördjupade kunskaper inom samma område. Denna inriktning utgår från ett tydligt samhällsperspektiv och fokuserar relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället. Olika aspekter av fostran, utbildning, undervisning, lärande, kunskapsbildning och kunskapsutveckling i och utanför utbildningsinstitutionerna behandlas.

Andra

Om utbildningen

Programmet ges på halvfart och startar med två på varandra följande introducerande kurser som är gemensamma för alla studenter. Dessa kurser blir en gemensam bas där pedagogikens bredd belyses genom att inkludera ett specialpedagogiskt innehåll och ett innehåll riktat mot utbildningsledarskap. Ämnets bredd och olika forskningstraditioner behandlas och ger en god disciplinär grund. Du får här också en orientering om de forskningsmiljöer och den pågående forskning som finns på institutionen. Efter de gemensamma två kurserna ges de första inriktningsspecifika kurserna som löper parallellt under en termin: en kurs mot Pedagogik, en mot Specialpedagogik och en mot Utbildningsledarskap. Dessa kurser ger en fördjupning inom vald inriktning. Därpå följer den första metodkursen (15 hp) som är gemensam för alla studenter. I metodkursen fördjupar du dina metodologiska kunskaper och färdigheter. Efter denna metodkurs följer den andra inriktningsspecifika kursen (15 hp) som åtföljs av en andra  metodkurs. Under sista delen av programmet skriver du självständigt en masteruppsats omfattande 30 hp. Problemområde och forskningsfrågor i masteruppsatsen är knuten till den inriktning du valt att följa. Utbildningen leder till Filosofie masterexamen med huvudområdet Pedagogik (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Education)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt alternativt utbildningsvetenskapligt ämne, eller en lärarexamen inklusive examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Utbildningen förbereder för såväl vidare utbildning på forskarnivå som för en kvalificerad yrkesutövning med pedagogisk fördjupning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen bedrivs som halvfarts campusutbildning (30 hp/år) med ett visst antal campusträffar per termin. Vilka veckodagar som är aktuella meddelas i god tid för kommande period. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Mellan träffarna förväntas du ta del av undervisningsmaterial, genomföra uppgifter både individuellt och i grupp samt ta del av andra aktiviteter som ingår i aktuell kurs (exempelvis kamratrespons, projekt- eller fältarbete, mm).

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning
och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra
Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan
5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek,
studentkårens kansli, studievägledning,
International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset
finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med
mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för
studenter för arbete enskilt eller i grupp.