Göteborgs universitet
Video (34:24)
Läggning av ett nävertak
Bild
Länkstig

Traditionella tak

På äldre, traditionella byggnader har det funnits många olika sorters taktäckningar som idag inte är lika vanliga. För att bevara och utveckla kunskapen om olika takmaterials egenskaper och förutsättningar bedriver Hantverkslaboratoriet i samarbete med kulturmiljövården flera projekt med inriktning mot tak.  Ett övergripande mål är att öka kunskapen och höja medvetandet hos både förvaltare, hantverkare och rådgivare genom att tillhandahålla målgruppsanpassade kunskapsunderlag som i slutändan når allmänheten.

Taket på en byggnad är en av dess viktigaste beståndsdelar. Ett skadat tak kan snabbt leda till att byggnadens stomme börjar brytas ned. Det går varje år åt mycket resurser inom kulturmiljövården för att göra omläggningar och reparationer på tak. Taket kan också berätta mycket om byggnadens historia genom konstruktion, materialanvändning och verktygsspår.

Projektet Traditionella takmaterial på gick 2015-2017 omfattade kunskapsförmedlande insatser med utgångspunkt i de tidigare takprojekt som Hantverkslaboratoriet genomfört om stickspån, stavspån och tjära. Syftet var att genom sammanställningar av undersökningar, forskningsresultat och erfarenheter från restaureringsprojekt bearbeta och sprida kunskap om traditionella takmaterial på kulturhistoriska byggnader. Ytterligare fördjupade kunskapsunderlag och kunskapsförmedling om skiffertak, understrukna tegeltak, vanliga tegeltak, nävertak och undertak genomfördes i projektet.

Projektet finansierades till största del genom bidraget till kulturmiljövård som fördelas via länsstyrelsen i Östergötland. Projektledare var Christina Persson.