Göteborgs universitet
Bild
Kulturreservatet Linnés Råshult i Småland
Kulturreservatet Linnés Råshult i Småland.
Foto: Fabian Mebus
Länkstig

Gårdsmiljöer

Gården som samlad enhet är en viktig del i kulturlandskap. Det handlar om byggnader och om trädgård men också andra delar som kopplar till brukandet av landskapet. Gården som fokus ger ett helhetsgrepp över flera ämnesområden.

Ett kunskapsområde att utveckla

Inriktningen är att det kommer att bli möjligt att börja arbeta med det här framöver.

Situationen idag

Gårdsmiljöer som fortfarande ingår i en aktiv jordbruksverksamhet har ofta industrialiserats varvid karaktären av ”diverseaktiviteter” gått förlorad. I många andra gårdsmiljöer av mer museal karaktär eller där jordbruksverksamheten avstannat ger gårdsmiljön ett städat intryck med total avsaknad av daglig påverkan på miljön.

Det innebär också att gårdsmiljön har blivit en mindre gästvänlig miljö för de flesta av de organismer som tidigare trivdes i dåtidens gårdsmiljöer. I vissa avseende handlar det om en mer hygienisk hantering av foder och gödsel, något som man inte gärna vill försämra idag. Samtidigt finns många exempel på anpassningar som innebär ett rikare biologiskt liv kring gården.

Exempel på konkreta frågeställningar

Natur- och kulturmiljövärden knutna till gårdsmiljöer

Möjlighet att upprätthålla värden vid olika bruksinriktningar

Historisk bakgrund

Den traditionella gårdsmiljön utgjorde brukningscentrum där en mängd olika aktiviteter utspelades som tillsammans skapade en komplex miljö med en intensiv påverkan på närmiljön. Hit hörde hantering av gödsel, mjölkhantering, trädgårdsodling, hantering av spannmål, torkning av löv, smådjursskötsel, mm.

Alla dessa aktiviteter innebar också att livsrum skapades för fåglar, insekter, vissa växter med mera.

Fördjupningar i intressanta kulturlandskapsavsnitt

Detta fokusområde kan studeras i miljöer där det finns en aktiv gårdsmiljö med djurhållning på årsbasis, trädgårdsodling och produktförädling. Miljön bör präglas av småskalighet och diversitet.