Göteborgs universitet
Bild
Foto: Gerd Altmann från Pixabay
Länkstig

Att driva övergången till personcentrerad vård i praktiken förutsätter att forskning tas längre än genomförandet av enstaka studier och publikationer, och att resultat omsätts. Detta är en mer komplex uppgift än vad som effektivt kan utföras av en enskild forskargrupp eller samhällsaktör, och GPCC arbetar därför aktivt för att främja nyttiggörande.

Nyttiggörandestöd i de enskilda GPCC-projekten

GPCC uppmuntrar och stöttar de enskilda projekten i att ha medvetenhet om nyttiggörande redan i projektdesignen. GPCC-forskare förväntas också använda ett tydligt utmaningsdrivet perspektiv, samt reflektera över och främja långsiktig hållbarhet för deras studiers resultat.

Ett sätt att möjliggöra detta är genom samarbeten med de aktörer som har långsiktigt ansvar för nyttiggörande, som till exempel patientorganisationer, vårdgivare samt näringsliv.

Verktyg för personcentrerad vård

Utifrån GPCC:s forskning har en mängd verktyg tagits fram och utvecklats för att användas som stöd inom personcentrerad vård. Läs mer om dem här. 

Praktiknära forskning

Forskningen som utförs vid GPCC är ofta praktiknära, behovskopplad, och inte sällan genomförd i en daglig klinisk vårdmiljö. Detta gör det möjligt att omgående omsätta forskningsresultat i nya vårdmetoder, organisationsformer, verktyg och andra delar av betydelse för patientens vård.

Det gör också att det är möjligt att ha kvar det personcentrerade arbetssättet även efter att forskningsinsatsen har avslutats på till exempel en vårdavdelning, förutsatt att relevanta incitament, processer, och stödfunktioner. GPCCs nyttiggörandeinsatser avser att brygga gapet mellan tidsavgränsade forskningsinsatser och långsiktig övergång till arbetssätt som bygger på partnerskap mellan patient – och många gånger närstående – personal, och samhälle.

GPCC bidrar till omställningen mot personcentrerad vård i Sverige

GPCC har genomfört ett antal nyttiggörande- och implementeringsprojekt som har fört våra forskningsresultat och evidensbaserade metoder ut i Sveriges hälso- och sjukvårdsverksamheter.

I GPCCs forskningsprogram ingår studier av implementering, organisation, ledning och styrning av personcentrerad vård. I denna forskningsdomän fokuserar vi på de strukturella förutsättningarna för och implementering av personcentrerad vård, från meso- till makronivå, i svensk och europeisk hälso- och sjukvård. Ett övergripande mål är att bidra med kunskapsunderlag som stödjer omställning till personcentrerad vård inom hälso- och sjukvård och omsorg. Läs mer om den här.

GPCC Implement

GPCC Implement (ett icke vinstdrivande bolag ägt av GU Ventures AB) genomförde mellan 2013-2017 ett antal utbildningar i enskilda verksamheter. Dessa innehöll personcentrerad vård och dess grunder, träning i praktiska arbetssätt samt stöd i att anpassa organisationer, arbetsrutiner, och incitament till personcentrerat arbetssätt. Läs mer i denna artikel om GPCC Implement.

GPCC bidrar därmed på ett handfast sätt i omställningen av svenska hälso- och sjukvård mot en mer personcentrerad vård, där över hälften av Sveriges kommuner, regioner och landsting har tagit beslut och påbörjat arbetet med denna omställning, enligt en kartläggning gjord av Sveriges kommuner och regioner (SKR) år 2018. Ett arbete pågår nu för att reformera svensk hälso och sjukvård där personcentrering och sammanhängande vårdförlopp lyfts fram som centrala komponenter i detta arbete. Läs mer här.

PCP4: Testbäddar för personcentrerad vård skalas upp

Ett av de första nyttiggörandeprojekten GPCC genomförde var mindre testbäddar på enskilda avdelningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset år 2012. Dessa genomfördes i samverkan mellan akademi, vård och näringsliv. Läs mer om dessa i denna artikel ur Läkartidningen.

Nu arbetar GPCC för att bygga större testbäddar tillsammans med regioner, större patient- och professionsorganisationer, samt partners inom näringsliv och akademi. I Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap (PCP4) deltar bland annat de av Sveriges landsting och regioner som har kommit längst i sitt arbete med att implementera personcentrerad vård, Blekinge, Dalarna och Västra Götaland. Projektet leds av professor Håkan Billig. Läs mer om PCP4 här.

Svensk och europeisk standard för personcentrerad vård

GPCC är initiativtagare till arbetet med en europeisk standard för patientmedverkan inom hälso- och sjukvården. Standarden, som heter Patientmedverkan i hälso- och sjukvård - Minimikrav för personcentrerad vård, syftar till att sträva efter att skapa gynnsamma strukturella förutsättningar för personcentrerad vård. Standarden antogs under våren 2020. Läs mer om den här.