Bild
Länkstig

Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs

Kurs
SSA129
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22815

Kort om kursen

Det här är en kurs för dig som vill undervisa i svenska för invandrare (SFI) och vill lära dig mer om vuxnas andraspråksutveckling och hur man som lärare kan stötta denna utveckling. Kursen berör individuella, sociala och utbildningsmässiga faktorer för språkinlärning, samtidigt som den visar hur teoretiska kunskaper kan omsättas praktiskt i SFI-undervisningen.

Om utbildningen

Kursen ger dig en grundläggande förberedelse för att kunna undervisa i svenska för invandrare (SFI). Den inleds med en introduktion till vuxnas andraspråksinlärning och andraspråksutveckling där sociokulturella, psykolingvistiska och kognitiva perspektiv är framträdande. Under tiden får du lära dig att hela tiden se elevgruppens förutsättningar ur ett resursperspektiv.

Med detta som grund får du sedan ett mer grammatiknära perspektiv, där du får lära dig hur teoretiska kunskaper om grammatik kan omsättas praktiskt i SFI-undervisningen. Du fördjupar dig i hur kunskap om muntlig interaktion kan omsättas didaktiskt och metodiskt i klassrummet samtidigt som grundläggande begrepp inom retorik och presentationsteknik behandlas med utgångspunkt i aktuella kursplaner för SFI.

Kursen avslutas med fokus på litteracitetsutveckling, det vill säga elevens förmåga att kunna skapa olika former av texter och att förstå och tolka desamma. Litteracitetsutvecklingen behandlas med inriktning mot aktuella kursplaner för SFI och de texter elevgruppen förväntas producera. Här ingår också att reflektera över litteracitetsutveckling i ett alltmer multimodalt samhälle. Avslutningsvis får du även inblick i olika former för bedömning av elevtexter. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Kursen ger, tillsammans med en lärarexamen, behörighet att undervisa i svenska för invandrare, SFI.

Du kan också bli lärare i ämnet svenska som andraspråk genom att läsa fristående kurser och därefter kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). I så fall läser du 90 hp i svenska som andraspråk. Du börjar antingen med SSA111 Svenska som andraspråk, Grundkurs, 30 hp eller SSA129 Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs, 30hp. Efter avslutad grundkurs går du vidare till fortsättningskurserna och avslutningsvis läser du våra fördjupningskurser.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen läses på halvfart, 15 hp per termin, och består av fyra delkurser på vardera 7,5 hp.