Bild
Länkstig

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Program
S2HSK
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V79A

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V79B

Kort om programmet

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet riktar sig både till dig som redan är yrkesverksam och till dig som önskar specialisering direkt efter avslutade socionomstudier. Utbildningen ger en obligatorisk grund för ansökan om yrkeslegitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Utbildning möjliggör även för fortsatt studier på forskarnivå.

Programmet länkar yrkesutövningen till vetenskaplig grund och utveckling, stärker din teoretiska och metodologiska medvetenhet samt främjar självständighet, självkännedom och etik i yrkeslivet.

Om utbildningen

Utbildningen ges i ett sammanhållet program om 60 hp och går att studera på både på hel- och halvfart.

Termin 1

  • Hälsa, kropp och samhälle 7,5 hp.

Kursen behandlar teoretiska perspektiv på hälsa och ohälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå, liksom aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

  • Möten, metoder och etik I, 7,5 hp.

Kursen fokuserar bland annat på kris, sorg och trauma, etik och samverkan, och syftar till att stärka studenternas förmåga att självständigt genomföra analyser och åtgärdsbedömningar.

Termin 2

  • Möten, metoder och etik II, 7,5 hp.

Kursen fokuserar på utredning, behandling och uppföljning relaterat till studenternas förmåga att bedöma och värdera konsekvenserna av olika metoder.

  • Valbar kurs, 7,5 hp.

Här ges möjlighet till individuell specialisering.

Termin 3

  • Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp.

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper om
forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder,
vetenskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska frågor samt
forskningsetiska principer.

  • Tillämpad teori och juridik inom hälso- och sjukvårdskuratorns område, 7,5 hp.

Kursen baseras på verksamhetsförlagda studier och fokuserar på teoretiska och juridiska aspekter av hälso- och sjukvårdskuratorns yrkesutövning. Fältstudieplats tilldelas av institutionen.

Termin 4

  • Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp.

Kursen innebär författande av ett självständigt skriftligt vetenskapligt arbete som läggs fram och försvaras vid ett seminarium.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs socionomexamen (210 högskolepoäng), eller motsvarande examen. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Kursen ”Tillämpad teori och juridik inom hälso- och sjukvårdskuratorns område” baseras på fältförlagda studier, vilka varvas med föreläsningar, seminarier och salstentamen, i syfte att omsätta kunskaper i praktiken, liksom använda dessa erfarenheter för vidare reflektion kring yrkesutövningen. På kursens fältförlagda delar har du som student en yrkesverksam handledare.

Efter studierna

Utbildningen leder till hälso- och sjukvårdskuratorsexamen (Master of Science in Health Care Counselling). Utbildningen utgör en obligatorisk grund för ansökan om yrkeslegitimation som hälso- och sjukvårdskurator samt möjliggör fortsatt utbildning på forskarnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier, verksamhetsförlagda studier samt grupp- och tillämpningsövningar under handledning.