Bild
<none>
Foto: Ingrid M Holmberg
Länkstig

Bebyggelseantikvariskt program

Program
N1BBA
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G18A
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Programmet riktar sig till dig som tycker att det är spännande med gamla byggnader, stadskvarter och historiska landskap och som vill arbeta med frågor om bevarande och utveckling av till exempel industrimiljöer, funkiskvarter, historisk arkitektur och byggnadsvård. Som byggnadsantikvarie bidrar du i samhällsplaneringen genom att stärka det befintliga, kulturhistoriska bebyggelsemiljöers betydelse, för en långsiktigt hållbar utveckling. Utbildningen är tvärvetenskaplig och yrkesinriktad och ger dig gedigen antikvarisk kompetens.

Om utbildningen

Det bebyggelseantikvariska programmet ger teoretiska och yrkesförberedande kunskaper om kulturvårdande hantering av kulturmiljöer i städer och på landsbygd, om byggnader, landskap och kulturarvsfrågor. Som byggnadsantikvarie bidrar du i samhällsplaneringen genom att stärka det befintliga, kulturhistoriska bebyggelsemiljöers betydelse, för en långsiktigt hållbar utveckling.

Under utbildningen lär du dig om olika tiders arkitekturstilar och byggnadstekniker, om landsbygdens och stadsbebyggelsens utveckling och hur den byggda miljön hör samman med samhällsförändringarna i tid och rum. Du får träna på att undersöka byggnader och miljöer utifrån olika källmaterial och studerar olika former av bevarandestrategier och vårdinsatser. Genom praktiskt arbete tränas du i fysiska planeringsprocesser samt att reflektera över hur kulturarv skapas, definieras och används i olika sociokulturella sammanhang.

Utbildningens upplägg

Under det första läsåret studerar du allmän kulturhistoria, arkitektur- och bebyggelsehistoria, lagstiftning och källmaterial, det vill säga grunderna för professionsfältet. Här ingår olika praktiska övningar där du undersöker, dokumenterar och analysera byggnader, bebyggelse och landskap.

Under det andra läsåret studerar du nyare tiders arkitektur och samhällsplanering. Du lär dig använda kulturvårdens teoribildning och metoder för bebyggelsehistoria och får praktiskt använda den antikvariska metodiken i en antikvarisk förundersökning och i en byggnadsundersökning med tillståndsanalyser. Dina kunskaper får även omsättas i en bebyggelsehistorisk uppsats.

Det tredje läsåret ägnas åt kulturmiljöplanering bland annat genom ett antikvariskt projektarbete tillsammans med yrkesverksamma antikvarier. Yrkesrollen diskuteras och du förbereder ditt examensarbete genom fördjupade studier i vetenskaplig teori och metod. Programmet avslutas med en praktikperiod inom kulturarvssektorn följt av ett självständigt examensarbete.

Här hittar du mer information om vilka kurser som ingår i programmet och när de ges.  

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

I programmet får du möjlighet att göra praktik under en del av den femte terminen. 

Efter studierna

Många yrkesverksamma bebyggelseantikvarier arbetar på kommuner, museer och länsstyrelser. Arkitekt- och konsultföretag är också vanliga arbetsgivare. Det finns möjlighet att arbeta som egenföretagare. Till arbetsuppgifterna hör antikvarisk rådgivning, att ta fram kulturhistoriska kunskaps-, planerings- och beslutsunderlag för samhällsplanering samt för kulturmiljö- och byggnadsvård. I möjliga arbetsuppgifter ligger också att skriva informationsmaterial, att ge råd och delta i olika planeringsprocesser, och generellt bidra till en uthållig samhällsutveckling där historiska förutsättningar ses som resurser.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är till största del teoretisk men med praktiska inslag. Det är en blandning av föreläsningar, självständiga studier, grupparbeten och seminarier. Kurslitteratur och föreläsningar är i viss mån på engelska. 

Lokaler

Undervisningen sker på Geovetarcentrum vid Wavrinskysplats i Göteborg. 

Läs mer om lokaler