Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Johanna Giske
Länkstig

Kurser och innehåll bebyggelseantikvariskt program

Kurserna inom det Bebyggelseantikvariska programmet har varierande undervisningsmetoder där både teori och mer praktiska moment ger dig den kompetens du behöver för att kunna arbeta inom det bebyggelseantikvariska fältet.

År 1

Termin 1

Kulturvårdsstudier, introduktion (KGM101) 7.5 hp

Den här inledande kursen är gemensam för institutionens tre kandidatprogram i Göteborg och introducerar dig till akademiska studier, ämnet kulturvård men också ditt programs specifika professionsområde.

Dokumentation och visualisering (KGM113) 7.5 hp 

Kursen ger dig grundläggande färdigheter inom kulturvårdens vanligt förekommande tekniker för dokumentation och visualisering.
I kursen diskuteras olika tillvägagångssätt, syften och kontexter för dokumentation.

Bebyggelsehistoria 1 (KBA111) 15 hp

Detta är den första kursen i temat bebyggelsehistoria. Här får du lära dig om landskapet och bebyggelsen som den var innan den agrara revolutionen hade ägt rum.

Termin 2

Metodologi för bebyggelsehistoriska studier (KBA210) 7.5 hp
I den här kursen får du lära dig om olika metoder som används i bebyggelsehistoriska studier.

Bebyggelsehistoria 2 (KBA206) 15 hp
Andra kursen i bebyggelsehistoria behandlar medeltidens, renässansens, barockens och industrialismens arkitektur- och bebyggelsehistoria, inklusive stadsutveckling, i ett brett perspektiv.

Gårds- och landskapsstudie (KBA215) 7.5 hp
Genom arkiv- och även fältstudier får du träna dig i att förstå sambandet mellan arkivmaterial och de spår som går att utläsa i dagens landskap.

År 2

Termin 3

Bebyggelsehistoria 3 (KBA305) 7.5 hp
Tredje kursen i bebyggelsehistoria behandlar 1900-talets stadsplanering, arkitektur och bebyggelse ur internationellt och svenskt perspektiv. Vi följer den moderna arkitekturens utveckling från jugend till nutid, bostadsbyggandet från folkhem till nyliberalism, allt mot bakgrund av 1900-talets ekonomiska och samhälleliga förändringar.

Att arbeta i projekt (KGM302)  7.5 hp
Detta är en projektkurs som samläses med studenterna i programmet Ledarskap i slöjd och kulturhantverk och konservatorsprogrammet. Här får du bland annat lära dig om projektplanering, ledning, uppföljning och utvärdering av projekt samt grupprocesser och gruppdynamik.

Byggnadsundersökning och tillståndsanalys (KBA203) 7.5 hp

Här får du utföra undersökningar av en äldre byggnad, dess historia och nuvarande fysiska tillstånd. Undersökningarna sker i fält. Undervisning sker genom föreläsningar, studiebesök, övningar, fältarbete samt grupparbete.

Kulturvårdens teori och historia (KTH300) 7.5 hp
Kursen bearbetar ett för ämnet kulturvård centralt kunskapsområde och introducerar grundläggande begrepp och teoretiska frågeställningar inom ämnesområdet ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Fokus ligger på utvecklingen under 18- och 1900-tal med utblickar bakåt och framåt i tiden.

Termin 4

Byggnadsvård och gestaltning (KBA406) 7.5 hp
Kursen behandlar restaurerings- och rekonstruktionsteorier och antikvariska gestaltningsfrågor internationellt och i Sverige under 1800-talet och under perioden därefter fram till idag.

Teoretiska perspektiv för bebyggelsestudier (KBA410​​​) 7.5 hp
Kursen behandlar teorifrågor för bebyggelsehistoria, framförallt i form av en fördjupad problematisering av 'historisk kunskap'. Kursen sätter historisk kunskap i relation till modernitet och modernism, institutioner, subjektivitet, tradition, minne och ritual mm, och ger också exempel på en rad mindre konventionella utgångspunkter för bebyggelsehistoriska studier, såsom exempelvis nätverksteori, diskursanalys, maktteori, mm.

Bebyggelsehistorisk uppsats (KBA403) 7.5 hp
I den här kursen skriver du en vetenskaplig uppsats under handledning. Syftet är att öva dig i att använda tre källmaterial: Byggnaden, det skrivna materialet och människans berättelser.

Antikvarisk förundersökning (KBA404) 7.5 hp
Kursen tillhandahåller baskunskaper om byggnaders lastbärande kapacitet och stabilitet, konstruktionsprinciper och rimliga vårdåtgärder, framförallt fokuseras på de industriellt framtagna byggnadsmaterialen, d.v.s. tidsperioden från 1800-talets andra halva fram till idag.

År 3

Termin 5

Praktik, bebyggelseantikvarisk verksamhet (KBA510) 7.5 hp
Kursen består av verksamhetsförlagd praktik med bebyggelseantikvarisk inriktning. Praktiken har främst formen av auskultation, där studenten får följa en eller några befattningshavare under ordinarie tjänstgöring. I möjligaste mån, kan studenten ges vissa mindre egna uppgifter.

Kulturmiljöplanering (KBA515​​​​​​​) 7.5 hp
Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om och insikter i den samtida kulturmiljövårdens förutsättningar och villkor inom kommunal fysisk planering. 

Projektarbete: kulturmiljöplanering i praktiken (KBA520) 15 hp
Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter i utarbetande av planeringsunderlag inom bebyggelseantikvarisk verksamhet. Aktuella synsätt på landskap samt metoder för kunskapsinhämtning av bebyggelsemiljöer och historiska landskap ingår bland annat i kursen.

Termin 6

Vetenskaplig teori och metod för examensarbete i kulturvård (KMG600​​​​​​​) 7.5 hp
Kursen syftar till att ge dig de grundläggande akademiska verktyg som är nödvändiga för att kunna planera och genomföra examensarbete i kulturvård på kandidatnivå. Under kursen ska du självständigt utifrån en grundläggande vetenskapsteoretisk förståelse formulera teoretiska och metodologiska utgångspunkter för det egna examensarbetet.

Fördjupningsstudie (KBA603) 7.5 hp
Under kurser fördjupar du dina kunskaper i att hitta relevant forskning inom ett ämnesfält som du väljer, att bedöma och kritiskt granska information och att skriva akademisk text.                        

Examenskurs för kandidatexamen (KBA602) 15 hp
​​​​​​​Examensarbetet är den sista kursen och ger möjlighet till fördjupning och tillämpning av de kunskaper och färdigheter som uppnåtts under utbildningen.