Göteborgs universitet
Länkstig

Workshopserie om metodologiska frågor i forskning om yngre barns matematiklärande

Välkommen att diskutera studiedesign, metoder, ansatser och kunskapsanspråk i forskning om yngre barns matematiklärande. Tillsammans med inbjudna internationella och nationella forskare lyfter vi upplevda utmaningar och tänkbara lösning och bidrar till att gemensamt utveckla kunskapsfältet.

Workshopserien hålls på zoom och riktar sig till juniora och seniora forskare och lärarutbildare. Anmälan görs till respektive workshop nedan, länk skickas ut dagen innan respektive workshop.

Workshop 1: Problemformulering och design för forskning om barns matematiklärande

21 september 2021 kl 14-16
Föreläsare: Associate professor Riikka-Maija Mononen, University of Oslo, Norway.

Formulating problems and design for researching children’s mathematics learning – from cross-sectional to intervention studies

This lecture will present and discuss the challenges and opportunities related to methodology for researching young children’s mathematics learning. More specifically, focus will be on how our research interests and questions guide us to choose the suitable research design and methods (e.g., measures, procedure), and what are the methodological limitations and opportunities we need to consider when planning and conducting research in this age group and field. Examples are given from cross-sectional, longitudinal and intervention studies, also from different cultural contexts.

OBS! Föreläsningen och diskussionen förs på engelska.

Workshop 2: Metodologiska utmaningar med fokus på kvalitativa och kvantitativa metoder, små- och storskaliga studier

10 november 2021 kl 15:00-17:00 (OBS! Ändrad tid)
Föreläsare: Professor Julie Sarama och professor Douglas Clements, University of Denver, USA.

From cognition to curriculum to scale: Avoiding pollution and dilution.

Most developers and publishers claim that their curricula are based on research, but few explicate their claims. We briefly discuss scaling “research-based approaches” and present a model to mitigate weaknesses in the field and avoid the pollution and dilution that often plagues efforts, based on coordinated interdisciplinary research ranging from cognitive science to scale-up, using our work in early mathematics as an example.

OBS! Föreläsningen och diskussionen förs på engelska.

Workshop 3: Implementeringsforskning - hur storskaliga utvecklingsprojekt kan involvera forskningsresultat i matematikdidaktik

16 februari 2022 kl 14-16
Föreläsare: Docent Johan Prytz, Uppsala universitet, Sverige.

Matematikdidaktik är ett etablerat forskningsområde. Men processen med att implementera viktiga resultat från detta område in i skolorna har endast nyligen blivit ett distinkt forskningsproblem för matematikdidaktiker. Detta i motsats till andra forskningsområden, till exempel hälsovetenskap, där är implementeringsforskning ett väldefinierat delområde.

Målet med det fyraåriga VR-projektet är att skapa en empiriskt grundad teoretisk ram för implementeringsforskning inom det matematikdidaktiska forskningsområdet, i synnerhet för forskning om storskaliga utvecklingsprojekt. I projektet undersöks vilka existerande teorier inom implementeringsforskning och vilka delar av dessa som är tillämpliga på implementeringsprojekt som rör matematik. För att verifiera detta testas teorier och tillhörande begrepp genom jämförelser av fem olika fall. För det första görs en historisk jämförelse av tre svenska projekt: Matematiklyftet (2011-2016); PUMP (1970-1985); och Nya matematiken (1960-1975). För det andra, görs en samtida jämförelse, fixerad i tid men inte geografiskt, av Matematiklyftet och MIST (2007-2011) och TRIUMPHS (2015-2020), två utvecklingsprojekt från USA. Utifrån utfallen av jämförelserna skapar vi en teoretisk ram om storskaliga utvecklingsprojekt. Intentionen är också att utveckla mer praktiska riktlinjer för hur storskaliga utvecklingsprojekt kan involvera forskningsresultat i matematikdidaktik.

Workshopserien arrangeras i samarbete mellan Göteborgs universitet (EMLA), Linnéuniversitetet och FILIORUM-Centre of Research in Early Childhood and Care at the Stavanger University som del i EMELI-nätverkets verksamhet.