Länkstig

Henrik Friberg-Fernros

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Fax
031-786 45 99
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A411
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Henrik Friberg-Fernros

Forskningsområde

Henrik Friberg-Fernros forskningsområden rör humanitära interventioner, bioetik, politik och religion samt deliberativ demokratiteori.

I forskningen om humanitära interventioner har han undersökt förutsättningarna att implementera den norm i det internationella systemet som brukar kallas ”skyldigheten att skydda”. Inom bioetik har hans forskning bestått i dels att pröva koherensen i den offentliga politik om ställningstaganden som rör liv och död, dels att tillämpa försiktighetsprincipen på regleringar av abort. Forskningen om förhållandet mellan religion och politik handlar om att normativt och empiriskt undersöka användningen av religiösa argument i den offentliga maktutövningen. Och, slutligen, inom deliberativ demokratiteori så har Friberg-Fernros tillsammans med Johan Karlsson-Schaffer identifierat något de kallar en paradox inom deliberativ teori. Frågan de försöker besvara är att samförstånd försvårar förutsättningarna för god deliberation över tid.

Nuvarande forskning

Nuvarande forskningsintresse handlar om sanningens roll i liberala demokratier samt om relationen mellan liberalism och metafysik.

Nuvarande uppdrag

Henrik Friberg-Fernros är sedan april 2017 studierektor för forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) vid Göteborgs universitet. Han sitter också i programrådet för ämneslärarutbildningen samt i statsvetenskapliga institutionens institutionsråd.

Undervisning

Henrik Friberg-Fernros undervisning utgörs främst av politisk teori, kvalitativ metodologi och skolans plats i samhället. Han har undervisat i statsvetenskap, samhällskunskap och dessutom inom lärarprogrammet. Han har också haft kursansvar på såväl grund- som avancerad nivå. Därtill har han handlett uppsatser på både kandidat-, magister- och masternivå. Han är för närvarande kursledare för Styrning, organisation och bedömning som är en kurs på den utbildningsvetenskapliga kärnan inom både ämneslärar- och grundlärarprogrammet.