Länkstig

Ann-Marie Ekengren

Om Ann-Marie Ekengren

Forskningsintresse

Mina huvudsakliga intresseområden är svensk utrikespolitik och internationell politik. Vilka faktorer formar det utrikespolitiska beslutsfattandet? Hur har makt och idéer betydelse för staters utrikespolitik? Hur samspelar staters utrikespolitik och utvecklingen inom internationell politik? Jag har bland annat deltagit i forskningsprogrammen Sverige under kalla kriget (SUKK), Övervakningshistoria (SMUTS), Olof Palme i sin tid samt Makt, identitet och modernitet (MIM-programmet) där denna typ av frågor har diskuterats.

Ett annat av mina avslutade projekt är ”Medialisering av europeisk utrikespolitik - en jämförelse i tid och rum”. Projektet syftade till att komparativt studera i vilken grad och på vilket sätt antagandet om att politiken antagit en medielogik får empiriskt stöd vid en analys av europeiska staters utrikespolitik. Projektet har bland annat avrapporterats i monografin The Mediatization of Foreign Policy, Political Decision-Making and Humanitarian Intervention, Palgrave 2017, skriven tillsammans med Douglas Brommesson.

Pågående forskning

Just nu leder jag forskningsprojektet ‘The Quest for Power in International Politics: Campaigns by and Selection of Non-Permanent Members to the United Nations Security Council’. Projektet studerar staters kampanjer för en icke-permanent plats i FNs säkerhetsråd. Varför vill stater ha en plats i säkerhetsrådet? Vilket inflytande antas en plats leda till? Hur bedrivs kampanjerna? Vilka stater är mera framgångsrika i sina försök att bli invalda? I projektet studeras både mer övergripande kampanjmönster bland FNs stater, men också mer djuplodande fallstudier av Sveriges, Islands och Finlands kampanjer för ett inval. Vid sidan om Ulrika Möller också vid statsvetenskap i Göteborg, medverkar även Baldur Thorhallsson från Iceland University samt Tarja Seppä och Touko Piiparinen från Tampere University. Projektet finansieras av VR.

Jag deltar även i projektet ’New roles in a hostile world? How small liberal states are changing their foreign policy in a new security environment'. När den internationella politiken präglas av en tilltagande nivå av konfrontation och ett ifrågasättande av den liberala världsordningen ställs liberala småstater inför en utmaning att balansera sina normativa liberala ideal mot behovet av militär säkerhet. Detta är en utmaning som kan leda till rollkonflikter. I det här projektet fokuserar vi på rollkonflikter i de fem nordiska staterna, stater vi betraktar som typiska liberala småstater utmanade av de pågående förändringarna i den internationella ordningen. Vi närmar oss de potentiella rollkonflikterna på två olika sätt. För det första beskriver vi hur de utrikespolitiska rollerna har utvecklats i en ny säkerhetspolitisk miljö under det senaste decenniet. För det andra förklarar vi hur de nordiska staterna balanserar mellan olika, och potentiellt oförenliga roller, både i relation till övergripande systemförändring och inhemsk opposition. Projektet genomförs tillsammans med Douglas Brommesson Lunds universitet (projektledare) och Anna Michalski Uppsala universitet. Projektet finansieras av RJ.

Undervisning

Jag har genomfört ungefär 8 500 klocktimmar, fördelade på alla nivåer i systemet, från kandidat, master till forskarutbildning. Undervisningen omfattar föreläsningar, handledning, seminarier och examination. Mina tyngsta undervisningsinsatser finns inom ämnesområdet internationell politik/utrikespolitiskt beslutsfattande samt uppsatshandledning och examination. Därutöver har jag även undervisat en del i metod. Sammanlagt har jag t.o.m år 2020 varit kursansvarig ungefär vid 60 kurstillfällen. Jag har viss erfarenhet av salstenta och rollspel, annars är mina examinationserfarenheter främst baserade på paperskrivande, ofta tillsammans med seminarium, samt hemtentamen. Mitt nuvarande kursansvar gäller uppsatskursen i statsvetenskap på kandidatnivå, samt examinationen av uppsatser på både master- och kandidatnivå i statsvetenskap.