Bild
Älvsborgsbron
Foto: Anders Wallin
Länkstig

Kognitiv medicin – fokus på vaskulär kognitiv sjukdom

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Kognition är en beteckning på människans förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan. De kognitiva funktionerna måste fungera för att vi skall kunna leva ett normalt vardagsliv. Vaskulär kognitiv sjukdom omfattar lindriga och avancerade grader av kognitiv nedsättning till följd av cerebrovaskulär sjukdom oberoende underliggande mekanism och oavsett förekomst av stroke-episoder. Småkärlssjukdom är en vanlig form av vaskulär sjukdom. Blandformer såsom vaskulär sjukdom i kombination med Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar ingår också. De cerebrovaskulära sjukdomarna utgör tillsammans med Alzheimers sjukdom de vanligaste kognitionsstörande sjukdomarna hos vuxna. Med hjälp av neuropsykologisk testning, biokemiska analyser och hjärnavbildning arbetar vi för att överbrygga kunskapsgapet mellan dessa sjukdomar.

Klinisk forskning

Den nuvarande huvudstudien, Gothenburg Mild Cognitive Impairment (MCI) study, tidigare kallad ”Demenssjukdom i Tidigt Skede” (DTS), som påbörjades 1999, är en prospektiv klinisk paraplystudie med det huvudsakliga syftet att ta reda på varför vissa patienter med lindrig kognitiv störning (MCI) utvecklar demens. En annan viktig målsättning är att försöka klargöra gränsdragningar och överlappningar mellan närbesläktade demenssjukdomar. Därutöver utgör den en källa till en rad specialstudier.

Patienter mellan 50 och 79 år som söker sjukvård för minnesbesvär och som uppvisar lindrig kognitiv störning eller mild demens inkluderas i studien. Diagnosen lindrig kognitiv störning eller mild demens ställs med enkla undersökningsinstrument oberoende av utfallet på den neuropsykologiska undersökningen. Patienter med allvarlig pågående psykiatrisk eller somatisk sjukdom inkluderas inte. Förutom vid baseline undersöks patienterna efter 2, 4, 6 och 10 år. Uppföljning efter 10-årsbesöket är under planering. Klinisk och biokemisk undersökning av blod och spinalvätska görs vid samtliga besök.

Den kliniska undersökningen består av systematisk anamnestagning med instrument för att fånga rapporterade symptom från patient och anhörig liksom kognitivt, neurologiskt, psykiatriskt och somatiskt status. Här ingår också identifiering av symptom som kan hänföras till olika hjärnregioner och depressionsskattning. Neuropsykologisk undersökning görs vid baseline, samt efter 2 och 6 år. Genetisk analys görs vid baseline, MRI och SPECT vid baseline och efter 2 år. Friska kontrollpersoner som rekryteras framför allt via pensionärsföreningar undersöks på samma vis.

Så långt som möjligt träffar patienten samma personer (team med läkare, kurator, neuropsykolog, sköterska) under hela undersökningsperioden.

Datainsamlingen är integrerad med den kliniska verksamheten. Det ställer höga krav på logistik och samarbetsförmåga.
Hittills har 781 patienter inkluderats och 600 följts upp efter 2 år, 279 efter 4 år, 250 efter 6 år samt 96 efter 10 år. Hittills har 124 friska kontroller inkluderats och 98 har följts upp efter 2 år, 79 efter 4 år, 40 efter 6 år och 34 efter 10 år.

Foto: Jacob Stålhammar

Deltagare i Gothenburg Mild Cognitive Impairment study undersöks med olika tekniker. 
Illustration: Jacob Stålhammar

Forskningsresultat

I den här videon presenteras resultat av en undersökning av personer som genomför neuropsykologiska test, men som inte har svenska som modersmål.

Navigate to video: Forskning neuropsykologiska test
Video (4:55)
Forskning neuropsykologiska test

Medlemmar

Gruppledare

Anders Wallin, överläkare, professor

Anders Wallin är professor i neuropsykiatri och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han är specialist inom neurologi och psykiatri och intresserar sig särskilt för vaskulär kognitiv nedsättning, biomarkörer i ryggvätska, symtomanalys, diagnostik och klassificering av demenssjukdomar.

Disputerade forskare

Carl Eckerström, leg läkare, med dr
Marie Eckerström, överpsykolog, med dr
Michael Jonsson, överläkare, med dr
Petronella Kettunen, projektledare, docent

Erik Olsson, med dr
Jacob Stålhammar, överpsykolog, med dr
Johan Svensson, överläkare, professor

Doktorander

Elin Axelsson, läkare, doktorand
Anna Molinder, läkare, doktorand
Patrick Quinlan, leg psykolog, doktorand

Forskningsförberedande studenter

Zinab Alhossani, läkare
Adrian Gimdal, amanuensstudent, läkarstudent
Alexandra Horvath, läkare

Övrig personal

Ann-Christin Näslund, forskningssjuksköterska

Samarbetspartners

Vi samarbetar med en rad forskargrupper och ingår i både lokala, nationella och internationella forskningsnätverk.

Finansiärer

Vi tackar våra finansiärer som möjliggör vår forskning.

 • ALF
 • Alzheimerfonden
 • Axel Linders stiftelse
 • Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse
 • Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse
 • Stiftelsen Demensfonden
 • Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor
 • Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond
 • Stiftelsen Psykiatriska Forskningsfonden
 • Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
 • Swedish Brain Power
 • Vetenskapsrådet