University of Gothenburg
Breadcrumb

Organisation och ledning

Sahlgrenska akademins verksamhet - utbildningen, forskarutbildningen och forskningen - organiseras och utförs av de sex institutionerna, ett flertal centrumbildningar samt de två enheterna som finns inom fakulteten.

Organisationsskiss över Sahlgrenska akademin.
Organisationsskiss över institutioner och enheter inom Sahlgrenska akademin.
Photo: Kommunikationsavdelningen

Kort historik

1949 grundades Medicinska högskolan i Göteborg, som 1954 slogs samman med Göteborgs högskola och blev Göteborgs universitet. Nuvarande medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin bildades 2001 genom en sammanslagning av fakulteterna för medicin, odontologi och vårdvetenskap.

Så här styrs fakulteten

Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten och en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Fakulteten leds av en dekan, som ansvarar för fakultetens verksamhet gentemot rektor. Dekanen har stöd av en prodekan och fem vicedekaner med särskilda ansvarsområden.

Fakultetens verksamhet bedrivs vid de sex institutionerna som leds av en prefekt.

Utöver institutionerna finns två enheter som lyder under fakultetsstyrelsen och dekanen:

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsen har ansvar för strategisk planering och övergripande styrning av verksamheten inom Sahlgrenska akademin. Fakultetsstyrelsen består av tretton ledamöter, varav tre är studentrepresentanter.

Prefektrådet

Fakultetens prefektråd består av dekan, prodekan, prefekter, föreståndare och representanter för studenterna. Prefektrådet har till uppgift att vara rådgivande till dekanen till exempel vad gäller underlagen inför fakultetsstyrelsens beslut.

Sahlgrenska akademins råd

Inom akademin finns åtta fakultetsgemensamma råd. Råden bereder ärenden inom sitt område för fakultetsstyrelsen och/eller dekanen och kan ges viss beslutanderätt på delegation från dekanen.

  • Rådet för forskningsfrågor
  • Rådet för utbildning på forskarnivå
  • Utbildningsrådet
  • Rådet för internationalisering
  • Rådet för rekrytering av lärare
  • Rådet för lokaler
  • Miljörådet
  • Rådet för forskningsetik

Verksamhetsidé och vision

Sahlgrenska akademin ska – med helhetssyn och genom samverkan – bedriva excellent kunskapsbildning inom det hälsovetenskapliga området, för att ge bästa möjliga förutsättningar att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. Visionen är att vara ledande i hälsovetenskap.

Sahlgrenska akademin ska främja samarbete inom forskning och utbildning, såväl inom akademin och Göteborgs universitet, som med andra högskolor, hälso- och sjukvården, tandvården, näringslivet och det omgivande samhället.

Kontakta oss

Behöver du hjälp att hitta i vår organisation, kontakta oss på:

info@sahlgrenska.gu.se