Länkstig

Psykologi: Kvalitativa forskningsmetoder

Kurs
PX2311
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27453
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen är en metodkurs på avancerad nivå som tillsammans med övriga metodkurser ger dig en god grund för att skriva uppsats på avancerad nivå.

Kursen vänder sig även till doktorander eller yrkesverksamma som vill göra utvärderingar i arbetslivet. Vi ägnar oss åt både teoretisk fördjupning och tillämpning av alla moment i forskningsprocessen genom ett projektarbete. Målet är att du skall bli bättre på att planera och genomföra kvalitativa studier som är väl sammansatta och har hög kvalitet.

Om utbildningen

Kursen består av två delkurser – en teoretisk del och en del för praktisk tillämpning.

Under kursen betonas metodologisk mångfald där syftet/forskningsfrågeställningen definierar val av lämpliga metoder för datainsamling och analys. Kursen behandlar psykologiska forskningsfrågor som lämpar sig att besvaras med kvalitativ datainsamling samt kvalitativ analys. Olika vetenskapsteoretiska perspektiv behandlas där grundantaganden kring kunskap och världsbild relateras till forskningsfrågor och analysmetoder.

Forskningsprocessens olika steg utgör den röda tråden under kursen där metoder för insamling av data (individuella intervjuer såväl som i grupp), tolkning och analys samt former för sammanställning och rapportering behandlas. Kursdeltagarna ges genom litteraturstudier kunskap kring planering, datainsamling, val av analysmetod samt presentationsformer för kvalitativa studier. En kritisk granskning görs med avseende på genomförande, kvalitet och kunskapsbildning av artiklar som bygger på olika kvalitativa metoder.

I ett projektarbete (delkurs 2) som löper under hela kursen tillämpas den kunskap som kommuniceras under delkurs 1. Kursdeltagaren tillägnar sig erfarenhet av hela forskningsprocessens olika faser från problemformulering via undersökningsdesign till analys och tolkning av resultat. Projektarbetet sammanställs i en skriftlig rapport som sedan granskas av kursdeltagare och lärare.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs högskoleutbildning om minst 180 hp, varav minst 60 hp i ämnet psykologi, därutöver krävs kunskaper i elementär statistik och samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp), eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Detta är en obligatorisk metodkurs om du avser ta ut en filosofie masterexamen 120 hp med huvudområdet psykologi.

More information about Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Den kunskap du tillägnar dig på kursen kan användas för fortsatta studier på avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå. Det du lär dig på kursen kan också användas i det praktiska yrkeslivet i form utvärderingar och undersökningar. Du tillägnar dig dessutom ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskapsinhämtning vilket underlättar navigering i ett informationstätt samhälle. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier övningar och handledning.