Litteraturlista

Psykologi: Kvalitativa forskningsmetoder

Kurs
PX2311
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om litteraturlistan

Giltig fr.o.m
Hösttermin 2024 (2024-09-02)
Beslutsdatum
2024-05-28

Kvale, Steinar., & Brinkmann, Svend. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (Tredje [reviderade] upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101675. 350 sidor

Smith, Jonathan. (Ed). (2024). Qualitative psychology: a practical guide to research methods. (4th edition). London: SAGE. ISBN: 9781529616446. 320 sidor.

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådet: Stockholm. Ca 40 sidor.

Vetenskapliga artiklar tillkommer. ca 200 sidor.

Ytterligare valbar bok om specifik kvalitativ metod som tillämpas i projektarbetet enligt litteraturlista i kursguiden, 150-250 sidor.