Bild
Läkarstudenter i laboratoriet för mikrobiologi
Länkstig

Läkarprogrammet

Program
M2LP6
Grundnivå
6 år
360 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2G02A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Läkarprogrammet sträcker sig över tolv terminer och ger dig behörighet att ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. Under utbildningen får du de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som legitimerad läkare och du blir väl förbered för både bastjänstgöring och specialistutbildning.

Om utbildningen

Programmets  tolv terminer delas upp i tre stadier.

Under första delen av utbildningen, som omfattar de fyra första terminerna, får du som student teoretisk kunskap om hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Studierna är då fokuserade på ämnena cellbiologi, histologi, fysiologi, farmakologi, biokemi, genetik, anatomi och utvecklingsbiologi. Dessutom lär du dig att arbeta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Redan i början av utbildningen startar kontakten med patienter och sjukvården, och du får utbildning i patientbemötande.

Under andra delen av utbildningen är undervisningen inriktad mot sjukdom, dess uppkomst, orsak och utbredning. Du lär dig känna igen sjukdomsbilder och hur patienter kan hjälpas med utredning och behandling. En stor del av utbildningen sker i samverkan med sjukvården. Ämnesområden i denna del är sjukdomslära, konsultationskunskap, infektion, mikrobiologi och immunologi, hudsjukdomar, invärtesmedicin, kirurgi, neurologi, ögonsjukdomar, öron- näs- och halssjukdomar, samhällsmedicin, psykiatri och kvinnors och barns hälsa. Du har mer klinisk praktik och tränar på att arbeta som läkare.

Sista delen av utbildningen är huvudsakligen träning av läkarens arbetsuppgifter; denna del är förlagd inom sjukvården. Du fördjupar din kunskap om vetenskapligt arbetssätt. Termin 10 gör du ett examensarbete och under de två sista terminerna finns det dessutom möjlighet att själv välja vissa moment efter eget intresse.

Genom hela programmet löper en sammanhållen utbildning i professionell utveckling. Den syftar till att stärka din roll som läkare samtidigt som du utvecklar din medicinska kompetens. Du lär dig färdigheter inom t.ex. kommunikation, ledarskap, etik, mänskliga rättigheter, vetenskap och hållbar utveckling.

Läs mer om läkarprogrammet på Studentportalen

Pga. platsbrist kommer vi inte att öppna upp för ansökan till senare del av läkarprogrammet vårterminen 2022.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %). Till hälften av platserna i betygsurvalet används högskoleprovet som skiljekriterie vid lika meritvärde.

Redan från första terminen får du kontakt med patienter genom kliniska placeringar inom primärvården. Successivt genom programmet ökar omfånget av placeringarna som då också inkluderar slutenvården (vilket kan innebära schemalagd undervisning både kvällar och nätter samt helger) liksom ett ökat krav på din självständighet i handläggandet av patienter.

De kliniska delarna av programmet genomförs i nära samverkan med sjukvården i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Kliniska placeringar inom programmet genomförs vid samtliga sjukhus inom de två regionerna samt vid vårdcentraler inom dessa regioner. Klinisk praktik vid annan ort än Göteborg kan medföra kostnader för dig som student.

Krav gällande klädsel och hygien följer sjukvårdens direktiv. Sjukvården har rätt att begära utdrag ur studenternas belastningsregister inför vissa kliniska placeringar.

Efter studierna

Forskning

Utbildningen ger grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå. Redan under grundutbildningen finns möjlighet att forska genom amanuensprogrammet. Tio läkarstudenter antas varje år för att delta i undervisning och arbeta i en forskargrupp under en treårsperiod. Det finns också möjlighet att söka stipendier för att kunna ägna några sommarmånader åt forskning inom en forskargrupp.

Legitimation

Godkänd utbildning leder till läkarexamen som ger behörighet för ansökan om legitimation hos Socialstyrelsen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen syftar till att främja ditt egna ansvar för kunskapsinhämtning och ge dig utrymme för reflektion och kritiskt tänkande. Utbildningen bedrivs utifrån ett brett pedagogiskt anslag, med studentaktiverande lärande som grund, och med olika

  • föreläsningar
  • laborationer
  • gruppövningar
  • simuleringsövningar
  • klinisk färdighetsträning, och
  • fördjupningsarbeten.

Din utveckling inom kliniska färdigheter följs hela programmet genom upprepade tränings- och bedömningstillfällen. Kurser examineras både skriftligt och muntligt och i många fall även med hjälp av kliniska, praktiska examinationer. Vissa delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Lokaler

Under de första terminerna sker undervisningen huvudsakligen på Medicinareberget, som ligger vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

När du har mer patientnära undervisning genomförs den vid samtliga sjukhus inom Västra Götalandsregionen och Region Halland, samt vid vårdcentraler inom dessa regioner. Flertalet studenter är dock placerade inom Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Sahlgrenska akademin ingår i en rad olika nätverk och samarbetsprogram för att underlätta för dig som student om du vill plugga, jobba eller praktisera utomlands inom ramen för din utbildning.

Många studenter gör sitt examensarbete utomlands. Det finns stora möjligheter att söka stipendier för kostnaderna. Då tillbringar du som student en tid för laborativt arbete/insamling av data i ett annat land medan redovisning och examination sker i Göteborg.

Läs mer om studier utomlands