Bild
Länkstig

Geovetenskap, Masterprogram

Program
N2GVS
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A14B
Ansökan öppnar 15 mars 2023

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Masterprogrammet i geovetenskaper erbjuder en specialiserad utbildning inom geologi eller klimatologi. Via tre olika profilområden väljer du kurser som tillsammans ger dig goda möjligheter på såväl arbetsmarknaden som till en fortsatt akademisk karriär.

Om utbildningen

Nya material behövs inom nästan varje aspekt av samhällelig tillväxt, från en växande produktion av elbilar till urban utveckling. Växande teknologier kräver inte bara nya material, utan även geologer med kunskaper om dessa materials egenskaper. Vidare så behövs klimatologer för att förstå hur klimatförändringar påverkar allt från städer till körförhållanden och vice versa. Framtidens hållbarhet kräver geologer och klimatologer. 

Profilområden

Vi erbjuder kurser inom tre olika profilområden:

  • Miljögeologi och tillämpad geologi förklarar och illustrerar varför olika geologiska material har särskilda egenskaper, varför det finns systematiska trender i den fysiska miljön och hur denna kunskap kan tillämpas i samhället.
  • Berggrundsgeologi fokuserar på magmatisk och metamorf petrologi, geokemi, ekonomisk geologi och geofysik, kombinerat med exkursioner för att studera den skandinaviska prekambriska berggrunden. (För förtydligande så erbjuder vi inte petroleumgeologi.)
  • Fysisk geografi och klimatologi undersöker samspelet mellan klimat, samhälle och markmiljöer, både naturliga och urbana. Här kombineras kunskap om tidigare klimat och naturgeografi med tillämpade studier om hur klimatet påverkar människor och miljön. 

Vårt program bemöter även den ökade användningen av datorstödd kartläggning inom många geovetenskapliga forskningsfrågor, genom att erbjuda avancerade kurser inom geografiska informationssystem och fjärranalysverktyg. På så sätt förstärks din kompetens och du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Stark forskning inom klimat och geologi

En av våra styrkor är de omfattande möjligheterna inom klimatologi, då en stor del av våra klimatstudier inbegriper klimatmodellering för att förklara och förutspå klimatförändringar. Planetens paleoklimatologi studeras med hjälp av dendrokronologi vid vårt gemensamma kinesisk-svenska trädringslaboratorium. Vi har också en stark urbanklimatgrupp som studerar hur klimatet påverkar städer (och vice versa) och hur klimatförändringar påverkar stadsplanering. Volvo Cars som är baserat i Göteborg har inspirerat en stark vägklimatgrupp som studerar hur bilkörning kan bli säkrare genom förståelse för hur vägar och klimat påverkar varandra. 

Ett fältorienterat och omfattande program

Vår institution erbjuder varje höst en två-tre veckor lång geologisk studieresa till olika delar av världen, som till exempel Alperna och Oman. Du kommer att få möjlighet till fältarbete nationellt och inom Skandinavien, såväl som praktikmöjligheter. En del forskningsprojekt bedrivs vid Skogaryd, en av Sveriges statligt stödda forskningsstationer.

Din handledare kan även rekommendera kurser vid andra universitet som stärker ditt forskningsnätverk och kompletterar din profil, däribland möjliga kurser på kandidatnivå som kan tillgodoräknas i din masterexamen. Du kan också välja att åka på utbyte utomlands. 

Läs mer om programinnehållet på våra engelska sidor. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 hp) med Geovetenskap som huvudämne eller motsvarande samt krävs Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med avancerad geovetenskaplig tillämpning inom stat eller näringsliv. Våra tidigare studenter arbetar bland annat som geologer, geofysiker, geotekniker, GIS-konsulter och kartografikonsulter vid myndigheter, konsultfirmor och gruvbolag. Du kan också fortsätta med en akademisk karriär.

Så är det att plugga

Undervisningen

Grupparbete och fältarbete kan vara betydande inslag i utbildningen. Väljer du en profil med en stor del datamodellering så ingår färre studieresor.

Ett seminarium som löper genom programmet erbjuder övergripande sammanhang med gästföreläsare och presentationer av externa partners och tidigare studenter vid programmet.

Examensarbetet gör du vanligtvis under en och en halv till två terminer, och kan genomföras i samarbete med näringslivet, en konsultfirma eller en kommun.

Studier utomlands

Inom masterprogrammet i geovetenskap har du under ditt första och andra
läsår möjlighet att studera utomlands i en termin. Studier vid något av
våra utländska partneruniversitet kan du räkna in i ditt svenska
masterprogram. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter
utomlands. Vill du studera utomlands bör du kontakta vår
studievägledning så snart som möjligt efter programstart.

Läs mer om studier utomlands