Länkstig

Tom Karlsson

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Studierektor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Tom Karlsson

Tom S. Karlsson är docent i offentlig förvaltning med en bakgrund i företagsekonomi (redovisning och ekonomistyrning). Hans forskningsintresse rör styrning och organisering av myndigheter (på central och lokal nivå) och han anlägger ofta ett historiskt fokus för att förstå effekterna av moderna reformer. Hans forskning har bland annat handlat om new public management (NPM), historiska reformarbeten, marknadisering och språkets betydelse för styrning.

Pågående forskning

New public management och dess alternativ

I den här forskningen riktas fokus mot både vad new public management är begreppsmässigt och vad det har varit och blivit i praktiken. Den forskning som bedrivits har bland annat kunnat visa hur new public management delvis blivit något annat i Sverige än vad som vanligen beskrivs i internationella kontexter, men också att begreppet såväl som det empiriska fenomenet har en stark motståndskraft vilket medfört att den varit svår att göra sig fri från. Inom ramen för denna forskning har även fokus riktats mot alternativa idéer som post-NPM och tillit. Resultat från forskningen har bland annat publicerats i tidskrifter som Public Management Review, Financial Accountability & Management och Public Organization Review samt i böcker från Routledge, Santerus och Studentlitteratur.

Konstruktionen av medborgare som kund

Forskningen tar som utgångspunkt att benämningen för de som bor och verkar i ett samhälle spelar roll. Traditionellt har denna benämning varit medborgare, men har successivt kommit att bli synonymt med eller helt utbytt till kund. I det här projektet studeras när, var och hur kundbegreppet kan användas och vilka effekter eller konsekvenser som kan följa av ett sådant begreppsskifte. Resultat från forskningen har bland annat redovisats på SWEPSA 2022, i forskarantologi på Statskontoret och i tidskriften Språktidningen.

Redovisningens roll för social hållbarhet

Den här forskningen närmar sig fältet hållbarhet från ett redovisningsperspektiv, vilket innebär att konstruktionen och användningen av mätbara nyckeltal står i centrum. Två aspekter är att särskilt intresse. För det första hur social hållbarhet kan mätas och värderas i organisationer. Det vill säga hur kan verksamheter skapa en uppföljning som är kontinuerlig och dynamisk? För det andra vad som händer med samhällen som bedöms vara socialt ohållbara. Det vill säga vad händer med områden som av myndigheter och andra aktörer bedöms som segregerade eller socioekonomiskt utsatta?

Undervisning och akademiska uppdrag

Tom undervisar, handleder och examinerar på kandidat-, master- och forskarnivå, i första hand kring ekonomistyrning, organisering och chefskap. Han deltar också i uppdragsutbildning, vanligen med ett fokus på statens och myndigheters historiska reformarbete.

Tom är studierektor för utbildning på kandidat- och masternivå på Förvaltningshögskolan och är programkoordinator för det nordiska masterprogrammet Nordic Master in Public Administration, Leadership, and Digitalization, 120 hp. Han är även styrelseledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen (2022–2024).

Tom är redaktör i tidskriften Organisation & Samhälle sedan 2023. Han har tidigare varit redaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Public Administration.

Särskilda kompetenser

New Public Management, styrning och organisering i statsförvaltningen, chefskap, marknadsreformer.

Läs mer om Tom S. Karlsson på Research Gate