Länkstig

SAMSKAG: Samarbete om förbättring av miljösituationen i Skagerrak

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Ekosystemen i nordiska hav är under stark påverkan som en följd av fiske, förlust av livsmiljöer, avrinning från jordbruk och annan markanvändning. Denna påverkan samverkar med och förstärks av klimatförändringar.
SAMSKAG ska sammanställa tillgänglig kunskap om naturbaserade lösningar som effektiva åtgärder för bevarande och restaurering av ekosystemfunktioner och -tjänster i Skagerrak. Pågående och planerade åtgärder, som till exempel områdesskydd, kommer att utvärderas. Kunskap om potentiella synergier med havsbaserad vindkraft och möjligheter till hållbart nyttjande av marina resurser under klimatförändringar ska också sammanställas. Syftet är att ge konsensusbaserade råd om storlek och placering av marina skyddade områden som en del av klimatanpassning av marina ekosystem och en framtidsinriktad havsekonomi.

Projektets delmål

  1. Kunskapsuppbyggnad kring betydelsen av existerande marina skyddade områden för att återuppbygga ekosystemfunktioner och därigenom stärka potentialen för hållbar utnyttjande av havets resurser.
    Ansvarig partner: Havforskningsinstituttet.
  2. Möjliga förändringar av den marina ekonomin under klimatförändringar.
    Ansvarig partner: DTU Aqua.
  3. Studie av effekten av nätverk av marina bevarandeområden som åtgärder för mer robusta och produktiva ekosystem.
    Ansvarig partner: Göteborgs universitet & SLU Aqua.

Läs mer om projektet här: Søkelys på økosystemet i Skagerrak