Länkstig

Ny rapport om sårbara för informations-påverkan under val

Under det senaste decenniets valrörelser har fokus riktats mot informationspåverkan och desinformation vars syfte är att så tvivel om valets demokratiska legitimitet. Ny forskning visar att lågt samhällsförtroende, missnöje med samhällsutvecklingen, högerpopulistiska attityder och konsumtion av högerpopulistiska alternativmedier hänger samman med sårbarhet för informationspåverkan.

Legitimiteten för demokratiska val bygger på att valprocessen går rätt till, att valresultatet inte bygger på valfusk eller att andra brister i valets genomförande förekommer. Valprocessen i Sverige är generellt sett av hög kvalitet och granskningar finner inga systematiska brister som hotar valens legitimitet.

Frågan är om det ändå finns grupper som är misstänksamma mot valets legitimitet och som inte tror att valet genomförs på ett rättvist sätt. De som har sådana tvivel är rimligen mer benägna att vara sårbara för informationspåverkan och att lyssna på information som ifrågasätter valets legitimitet.

Uppdrag från myndigheter

Forskare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet, har analyserat vilka grupper som är mest sårbara för informationspåverkan, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF).

Resultaten som redovisas i en ny arbetsrapport från JMG bygger på material som är insamlat inom ramen för ett stort forskningsprogram om kunskapsresistens. Rapporten bygger på analyser av ett slumpmässigt urval av boende i Sverige som besvarat frågor om bland annat medieanvändning, förtroende för medier, demokratisyn och perceptioner av olika samhällsfrågor.

Rapporten är skriven av Bengt Johansson, Jesper Strömbäck, Sofia Johansson och Felix Cassel.

Faktorer som hänger samman

Forskarna konstaterar att samtidigt som stödet för demokratin och centrala demokratiska värden över lag är starkt bland svenska medborgare, finns det grupper där stödet är svagare och där tilliten till att valprocessen går rätt till brister. Ett antal faktorer visar sig hänga tätt samman med att vara sårbar för informationspåverkan:

  • Brister i förtroende gentemot andra människor, yrkesgrupper och massmedier
  • Missnöje med hur demokratin fungerar, samhällsutvecklingen i stort och nyhetsmedierna
  • Högerpopulistiska åsikter och sympatiserande med Sverigedemokraterna
  • Konsumtion av högerpopulistiska alternativmedier

Mer information

  • Hämta och läs rapporten Sårbarhet för informationspåverkan här nedan. 
  • Läs mer om forskningsprogrammet Kunskapsresistens här (https://www.gu.se/forskning/kunskapsresistens).