Länkstig

Omvärdera konflikter: En undersökning av lärarens syn på konflikter som är i ett inledande stadium och hur de kan användas för att stärka lärandet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
6, 151 MKr SEK
Projekttid
2015 - 2018
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Lärare kan inte undgå att förhålla sig till konflikter. I en skola där en stor mängd människor dagligen möts inträffar mängder av konflikter. Dessa kan bli konstruktiva och leda till utveckling och lärande, eller destruktiva och leda till kriser och våld.

Om projektet 

Konflikter är oundvikliga och oavsett hur kvalificerad, välutbildad eller skickliga lärarna än är, kommer de att möta en mängd olika konflikter varje skoldag. Projektet riktar sig huvudsakligen mot den typ av konflikter som befinner sig i ett inledande stadium och som ännu inte hunnit eskalera till allvarlig diskriminering eller våldsamma konflikter och fortfarande är möjliga att hantera genom dialog, förhandling och medling. Målet för studien är att synliggöra lärares förståelse av konflikter och konflikthantering samt att utveckla förståelse för de strategier de använder för att hantera dessa konflikter i praktiken. Studien kan bidra med en ökad medvetenhet om hur lärare kan stödja elevers lärande i konflikter. Studien ska svara på frågan i vilken grad lärares föreställningar och strategier stödjer eller hindrar lärande i sitt professionella yrkesutövande.
 

Forskningsfrågor

Studiens forskningsfrågor är:

1. Vilka är de kvalitativt olika sätt lärarna förstår konflikter i sitt inledande stadium och strategier att hantera dem? Vilka är de pedagogiskt kritiska aspekterna av deras föreställningar? Vilka är de didaktiska konsekvenserna av deras föreställningar?

2. Hur ser lärares föreställningar om konflikter ut i praktiken? Vilka konflikthanterings-strategier använder de sig av? I vilken utsträckning understödjer de eller förhindrar de lärande? Vilka strategier använder de som tydligt förstärker lärandet och som samtidigt får en betydelse för konflikthanteringen?

3. Vilka resurser använder sig lärare av för att hantera konflikter som är på väg att utvecklas? Vad finner de verksamt och vad behöver de.


Projektets genomförande

Studien ska genomföras i två stadier under en period av fyra år. 1; En fenomenografisk undersökning som innehåller intervjuar ska genomföras i skolor i Göteborg och Umeå (ca 30 lärare på 5 skolor) och 2; en observationsundersökning som använder sig av en ’stimulated recall methodology’ vilket innebär en dokumentation av lärarens verksamhet med stöd av ljudband- eller videoinspelningar (observationer i ca 12 klasser och med 12 lärare).

De två stadierna i studien är länkade. De kvalitativt olika sätt som lärare begreppsliggör konflikter som befinner sig i ett inledande stadium och de konflikthanterings strategier de själva berättar att de använder sig av (studie 1) utgör tillsammans med studiens teoretiska utgångspunkterna för konflikter grunden för att utveckla observationsscheman och urval av de situationer vi kommer att visa lärare i studie 2.

Under sista året ska en sammanställning, analys och produktion av artiklar genomföras. Förväntad användning av denna studie är ett vetenskapligt grundat kunskapstillskott i ett ännu outforskat fält för skolans del, för den nya lärarutbildningen där konflikthantering ingår och till vidareutbildning för redan verksamma lärare.
 

Projektmedlemmar

Ilse Hakvoort, docent i pedagogik, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, projektledare

Agneta Lundström, universitetslektor i pedagogik, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Kristoffer Larsson, universitetslektor, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Åke Ingerman, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Thomas Jordan, docent i arbetsvetenskap, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Jonas Lindahl, doktorand vid sociologiska institutionen, Inforsk, Umeå universitet

Elizabeth Olsson, doktorand i freds och utvecklingsforskning, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet (aug 2015-febr 2016; jan-maj 2017)

 

Forskningsmiljö

Power and Agency in Education - PAGE