Bild
Utomhuspedagogik, studenter i skogen
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Biomimik - en brygga mellan biologi- och teknikundervisningen för en hållbar framtid

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Samarbetspartners
Universeum
Finansiär
ULF, Utveckling, Lärande, Forskning

Kort beskrivning

Vi står inför stora utmaningar när det gäller en hållbar framtid. En del i denna utmaning är att när vi löser tekniska problem kan utveckla hållbara tekniska lösningar. Då behövs samarbeten över ämnesdiscipliner och ett holistiskt tänkande i problemlösningsprocessen. Lärare har därför en viktig roll att tillsammans med elever utforma undervisningen och tänka på nya sätt när det gäller de resurser som finns och hur de används i tekniska lösningar. Genom att pröva att integrera biomimik i grundskolans och lärarutbildningens teknik och biologiundervisning undersöks i detta projekt nya vägar i utbildning för och i hållbar utveckling.

Vislab på Universeum som medverkar i projektet.
Foto: Universeum

Bakgrund

Biomimik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde där syftet är att lära från
naturen. Området utgör idag en integrerad del inom flera discipliner (ex. arkitektur, mekanik och medicin) med syfte att hämta inspiration för att finna hållbara lösningar. Inom biomimiken används naturen som modell genom att studera dess former, processer och system. Biomimiken kan också ses som en brygga mellan den naturliga och den konstruerade världen. Den konstruerade världen är en värld som vi människor designat för att tillfredsställa våra behov och önskningar och den naturliga världen är en värld som är designad genom naturens evolution. I dag tenderar vi att allt mer distansera oss från den naturliga världen och uppslukas i en konstruerad värld bland annat som en följd av samhällets urbanisering och digitalisering. Ur ett hållbarhetsperspektiv är distansen mellan de två världarna allt mer problematisk.

Inom forskning om utbildning för hållbar utveckling lyfts utomhusundervisning och holistiskt perspektiv fram som centrala för lärandet. Biomimiken kan här ses som en väg mot en mer hållbar design där eleverna får integrera de strategier som används av levande organismer och system. För att kunna använda biomimiken som en brygga mellan den konstruerade och den naturliga världen behöver lärare utveckla didaktiska kunskaper där olika kunskapsområdena kopplas samman, i denna studie biologi och teknik.

Syfte

Genom ett samarbete mellan forskare och lärare där biomimik integreras i undervisning av temat skogen, syftar studien till professionsutveckling riktad mot att finna nya vägar i utbildning för och i hållbar utveckling. Det handlar om att öppna upp för nya sätt att värdera skogen, en värld att lära från och med. Studien syftar också till utveckling av ämnesövergripande samarbete där teknik möter biologi med sikte på att öka förståelse och handlingskompetens för en hållbar framtid.

Forskningsmetoder

Projektet bygger i huvudsak på kvalitativa forskningsmetoder såsom kollagemetod,   observation och intervju. I projektet kommer också undervisningsmoduler utvecklas, prövas och utvärderas i en Learning Study linknande process. Forskningsprojektet är praktiknära och utvecklas i nära samarbete med pedagoger från två skolor i Göteborgs stad.

Deltagare

  • Alexina Thorén Williams, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
  • Maria Svensson, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
  • Dawn Sanders, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
  • Viktoria Åhman, Universeum, Göteborg
  • Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Centre 
  • Pedagoger från två skolor i Göteborgs stad