Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Grön skoltavla

Ansökan och antagning

Det finns flera skäl till att vilja forska. Dels är det en spännande kompetensutveckling. Och du kanske vill bidra till en skola på vetenskaplig grund? Är du lärare och vill ta reda på hur det verkligen ligger till? Sök till Göteborgs universitets forskarskola inom utbildningsvetenskap - CUL.

Med en forskarutbildning i handen kan du sedan söka en karriärtjänst inom skolan och arbeta med att koppla samman forskningen med skolverksamheten. Du kan också söka en lektorstjänst på en högskola eller ett universitet. Kanske blir du på sikt någon av dem som utbildar nästa generations lärare?

Nu är det dags att söka...

När det är ansökningstid kommer det att finnas en länk till ansökningsformuläret här.

Forskarskolan i utbildningsvetenskap följer de förordningar som gäller för utbildning på forskarnivå nationellt (se Högskoleförordningen).

Behörig att antas till forskarskolan i utbildningsvetenskap är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För antagning till forskarutbildningar inom ramen för forskarskolan CUL krävs lärarexamen. För antagning till ämne på forskarnivå kan ytterligare krav på särskild behörighet finnas.

Se behörighetskrav under respektive forskarutbildningsämne

Till alla som söker:

 • Se till att ansökan är komplett dvs att alla delar som efterfrågas finns med.
 • Uppsatsens/examensarbetets kvalitet är vanligen den enskilt tyngsta delen i den sammanvägning av kvalitén i ansökans olika delar i det urval av sökande som kommer att göras.
 • Forskningskissen är också viktig. Lägg omsorg på att anknyta din planerade studie till en översikt av relevant forskning. Formulera genomförbara, intressanta och väl underbyggda forskningsfrågor som anknyter till såväl skolans behov som till utbildningsvetenskaplig forskning.

Särskilt till dig som planerar att söka antagning med lön från din nuvarande arbetsgivare:

Här har vi några tips på argument som kan användas av dig som söker antagning med lön från din nuvarande arbetsgivare för att motivera din ansökan i förhållande till arbetsgivaren.

Det ligger i arbetsgivarens intresse att finansiera studier på forskarnivå därför att:

 • Det stärker skolans arbete med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Det förstärker rekryteringsarbetet och skapar en mer attraktiv arbetsplats.
 • Det stärker skolan koppling till akademin/universitet genom att lärare tillika doktorander är fortsatt verksamma som lärare på skolan under studietiden.

Det finns möjlighet att antas till forskarutbildningen om din arbetsgivare (t ex kommun eller annan högskola) garanterar finansiering.


Det finns tre finansieringsformer för doktorandanställningar:

1. Sex doktorandanställningar där CUL står för såväl utbildnings- som lönekostnader (en per medverkande fakultet).

2. Sex samverkansplatser för antagning till doktor, CUL står för utbildningskostnader, samverkanspart för lönekostnader.

3. Forskarskolan är också öppen för ansökningar med full extern finansiering. Med denna finansieringsform är det möjligt att söka till såväl licentiat- som doktorsexamen.

Om du antas som samverkansdoktorand (dvs med finansieringsform 2 eller 3) doktorerar du samtidigt som du arbetar. Vanligtvis bedrivs studier då på halvfart så att man kan kombinera forskarstudierna med lärarjobbet. I och med det tar forskarutbildningen dubbelt så lång tid.


De sex platserna med externfinansiering kan sökas inom samtliga forskarutbildningsämnen inom CUL.

Vi har också öppet för full extern finansiering, där både lön och utbildningskostnader finansieras externt.

Observera:

Intyg från arbetsgivaren om finansiering under hela utbildningstiden måste bifogas ansökan.

Anställning som doktorand (s.k. doktorandtjänst) är en studiefinansieringsform under forskarutbildningen. Den som är anställd som doktorand omfattas av samma sociala förmåner som övriga anställda vid universitetet. Maximitiden för anställning som doktorand är fyra år, men kan förlängas högste ett år vid institutionstjänstgöring. Följande bestämmelser gäller för forskarutbildning.

 • Studietiden skall normalt vara 4 år på heltid, och 8 år på halvtid.
 • Studierna skall bedrivas på minst 50 % av heltid.
 • Licentiatexamen kan avläggas. Antagning för enbart avläggande av licentiatexamen kan också ske.
 • Varje doktorand skall i samband med antagning ha en plan för finansiering av studierna.
 • Det skall upprättas en individuell studieplan för varje nyantagen doktorand. Den individuella studieplanen skall revideras minst en gång årligen eller vid behov.

Lektorstjänst inom skolan

En lektor har som uppgift att, förutom vanlig undervisning, också jobba med att koppla ihop forskningen med skolverksamheten. Hur detta utvecklingsarbete ser ut kan se olika ut på olika skolor. Man kan bland annat:
• bedriva egen forskning
• stödja det didaktiska arbetet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
• leda utvecklingsprojekt
• skapa kontaktnät med lärosäten
• hålla sig uppdaterad om aktuell forskning och sprida kunskapen vidare till kollegor
• vara huvudansvarig för ett visst ämne


Att bli lektor inom skolan innebär ett lönepåslag på 10 000 kronor i månaden.

För att bli lektor krävs:
• Lärarlegitimation
• Avlagd examen på forskarnivå
• Arbetslivserfarenhet som lärare i minst fyra år
• Visad pedagogisk skicklighet 

Lektorstjänst inom högskola/universitet

Som lektor på högskola/universitet kommer du att undervisa och inspirera lärarstudenter. På så sätt kan du sprida erfarenheterna från dina år som lärare och den kunskap du inhämtat under din forskning.

 

CUL presenterar den pågående utlysningen av antagning till utbildning på forskarnivå med studiestart hösten 2020. Du får möjlighet att ställa frågor om t.ex. :

 • Vad innebär det egentligen att studera på forskarnivå?
 • Vilka ämnen kan sökas, vad skiljer dem åt och går det bra att söka flera?
 • Vilka finansieringsmodeller finns?
 • Hur fungerar ansöknings- och urvalsförfarandet?


Du kommer att få möjlighet att träffa representanter från CUL, från olika ämnen, institutioner och fakulteter samt träffa nuvarande doktorander och några som disputerat inom CUL tidigare.
Vi bjuder på fralla och kaffe/te.

Tid: Måndag 27 januari kl.18.00-20.00
Plats: Pedagogen, B-huset, Läroverksgatan
Lokal: Gunni Kärrby (BE 014)

Anmälan görs till klas.eriksson@gu.se senast 24 januari 2020
 

Varmt välkomna!

Studenter på Pedagogen
Foto: Johan Wingborg