Länkstig

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3

Kurs
SAU012
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00504

Kort om kursen

Kursen är indelad i två delkurser om vardera 7,5 hp. Utifrån din lärarerfarenhet, och med din undervisningsvardag som resurs, fördjupar du dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, liksom din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med ett flerspråkigt perspektiv. I båda delkurserna får du ta del av aktuell forskning som är relevant för dig som lärare i åk 1–3.

Om utbildningen

Delkurs 1, Svenska som andraspråk i skola och samhälle samt litteracitetsutveckling på ett andraspråk, syftar till att ge dig som undervisar i åk 1–3 en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och insikter om flerspråkiga elevers lärandevillkor i skola och samhälle. Den ger dig även grundläggande kunskaper om olika aspekter av flerspråkighet. Vi behandlar barns grundläggande läs- och skrivinlärning och deras litteracitetsutveckling samt muntliga utveckling på ett andraspråk. Teoretiska kunskaper om grammatik och ordförråd ur ett flerspråkighetsperspektiv och hur dessa kunskaper kan omsättas i didaktiskt i undervisningen ingår också i delkurs 1.

I Delkurs 2, Språkutvecklande arbetssätt och bedömning av muntlig och skriftlig produktion på svenska som andraspråk, får du ta del av arbetssätt som stärker språkutvecklingen såväl muntligt som skriftligt i det flerspråkiga klassrummet. Ett urval av genrer som barn möter och skriver i skolan belyses ur ett flerspråkigt perspektiv och vi tar upp skönlitteraturens roll i för elevers språk- och identitetsutveckling. I delkursen undersöks även hur multimodalitet i läromedel och multimodalt textskapande i klassrummet kan stärka andraspråksutveckling och lärande. Vidare arbetar med modeller för bedömning och dokumentation av muntlig och skriftlig skolspråksutveckling på ett andraspråk, och du får prova på att själv analysera och bedöma elevers muntliga och skriftliga produktion.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och intyg om huvudmannens godkännande.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)