Länkstig

Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats

Kurs
PX1500
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17402
Ansökan stängd

Kort om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hur forskning inom psykologin genomförs med olika vetenskapliga metoder. Du lär dig metoder för att göra undersökningar och hur man samlar in och analyserar information med hjälp av olika typer av statistiska metoder. Kursen har speciellt fokus på hur man genomför undersökningar inom ämnet psykologi och kursen avslutas med att skriva en kandidatuppsats i psykologi.

Om utbildningen

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hur forskning inom psykologin genomförs med olika typer av vetenskapliga metoder.

Kursen handlar om psykologins vetenskap och forskningsmetoder och är uppdelad i två delar. I första delen får du kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetod som används inom psykologin. Här lär du dig forskningens hantverk som är både teoribaserat och statistikbaserat. I den andra delen av kursen kommer du att utföra en egen vetenskaplig undersökning.  I denna del får du planera och genomföra undersökningen under handledning av en forskare för att sedan skriva en forskningsrapport/uppsats om studien, en kandidatuppsats i psykologi.

Delkurs 1,  Forskningsmetod

Här får du en fördjupning i vetenskapsteori som är av betydelse för forskningsmetodiken. Du får lära dig om hur man planerar och designar studier och hur man samlar in data/information. I kursen diskuteras viktiga praktiska och etiska aspekter som måste tas hänsyn till i forskningen. I delkursen ingår även hur ett effektivt sätt att söka vetenskapliga artiklar med hjälp av speciella informationssökningsverktyg går till. Du får också bekanta dig med hur man skriver på ett vetenskapligt språk och hur man kritiskt granskar vetenskapliga artiklar. 

Delkurs 2 , Kandidatuppsats

I denna delkurs kommer du att planera och genomföra en större studie och skriva en uppsats. Här får du möjligheten att praktiskt använda dig av det du lärde dig i delkurs 1. Du får själv bestämma vad du vill undersöka och hur du gör det. Du kan välja att göra en egen datainsamling eller att göra din studie inom ett pågående forskningsprojekt på psykologiska institutionen. I båda fallen kommer du att ha en handledare som är forskare som du får hjälp av, i övrigt jobbar du självständigt. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, godkänd Psykologi: Grundkurs, 30 hp (PX1100) samt Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp (PX1200) med minst 20 hp godkända kurser varav delkursen Metod måste vara godkänd, eller motsvarande kunskaper. För studenter som följer kursen som en del av Lärarprogrammet tillkommer förkunskapskrav enligt Gemensamma föreskrifter för det interdisciplinära examensarbetet inom lärarutbildningen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Är du intresserad av att läsa till en filosofie kandidatexamen i psykologi, 180 hp?

Den här kursen är den sista obligatoriska kursen för en sådan examen.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Denna kurs ger dig de verktyg som krävs för att kunna utföra undersökningar och utredningar, vilket är en eftertraktad kunskap i arbetslivet. Kursen ger dig också, som del i en grundexamen, behörighet att söka masterutbildning i psykologi. Kursen är även forskningsförberedande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen ges på olika sätt både som föreläsningar, seminarier och diskussionsgrupper med andra studenter. En del av undervisningen består av workshops och laborationer där du kommer att arbeta med en specifik uppgift, exempelvis en text eller analys av data med hjälp av ett statistikprogram. Du kommer också att ha en handledare som guidar dig vid uppsatsarbetet.