Bild
Studentgrupp i en verkstad
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i film

Program
K2MAF
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50E
Ansökan stängd

Kort om programmet

I det tvååriga masterprogrammet i film på HDK-Valand ligger fokus på att utveckla dina forskningsfärdigheter och kreativa verktyg för att undersöka frågor i och genom rörlig bild. Programmet definierar sig i relation till det omgivande samhället. Som student uppmuntras du att undersöka socialt, kulturellt och politiskt filmskapande och du får förutsättningar att utforska filmmediet och dess etiska och estetiska villkor.

Om utbildningen

I det tvååriga masterprogrammet i film på HDK-Valand ligger fokus på att utveckla dina forskningsfärdigheter och kreativa verktyg för att undersöka frågor i och genom rörlig bild. Programmet definierar sig i relation till det omgivande samhället. Som student uppmuntras du att undersöka socialt, kulturellt och politiskt filmskapande och du får förutsättningar att utforska filmmediet och dess etiska och estetiska villkor.

Vi uppmuntrar till en undersökande inställning som är processdriven, som inbjuder till reflektion kring metoder och som sätter utforskandet i centrum för filmskapande. Du kommer att presentera ditt filmiska arbetet i olika former, inte minst i offentliga sammanhang. Ämnet karaktäriseras av den rörliga bilden, som människan genom teknologisk utveckling idag kan bevara och reproducera, samt av konsekvenserna av dessa framsteg: filmmediets kraftfulla inflytande över människors bild av sig själva och sin omvärld.

Programmet är utformat för att stärka kopplingen mellan teori och praktik. Vi skapar aktivt situationer där praktiken leder till teoretiska frågeställningar och vi uppmuntrar ett undersökande arbete i och genom olika filmpraktiker. Under hela programmet kommer du att göras medveten om etiska och estetiska grunder till olika urval i det visuella materialet. Genom föreläsningar, seminarier och praktiska övningar utvecklar och klarlägger du dina egna intresseområden och din tematik. Du identifierar konstnärliga frågeställningar som är relevanta för ditt filmiska arbete och utforskar metod, process och visualisering i din egen filmiska praktik. I gruppdiskussioner tränar du upp ditt kritiska tänkande i förhållande till ditt eget och de andra studenternas konstnärliga arbete. Genom att medverka i seminarier och aktiviteter i vår forskarmiljö övar du på att placera ditt arbete i ett sammanhang bestående av konstnärlig forskning och praktisk kunskapsbildning.

Vi förväntar oss att du utnyttjar de många möjligheter som vi skapar och uppmuntrar dig att aktivt medverka i de evenemang som arrangeras av HDK-Valands filmenhet, såsom filmfestivaler, offentliga samtal, utställningar och konferenser.

Valbara programkurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Vem ska söka?

I takt med att tekniken och samhället utvecklas uppstår nya möjligheter för filmskapandet. Målet med masterprogrammet är dels att du som student ska utveckla metoder för ditt konstnärliga utövande, dels vill vi möjliggöra nya filmiska uttryck och utforska nya offentliga visningsmöjligheter och aktivitetsområden. Du kommer att utveckla metoder för konstnärlig forskning i och genom utforskande och reflekterande praktiskt arbete tillsammans med lärare och andra studenter och i relation till det omgivande samhället. Du utforskar det spektra av uttryck och möjligheter som kameran innefattar, både som konstnärligt verktyg och som område för samhällsutveckling.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i film om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt masterprogram i film.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Masterprogrammet i film kan erbjuda dig vägledning inom professionellt filmskapande och hjälpa dig att utveckla en djupare förståelse för din roll som yrkesverksam filmare. Yrkeskontakter som har knutits under utbildningen har ofta visat sig vara värdefulla och fruktbara över tid och kommer att hjälpa dig i att utveckla en profil som passar dina intressen och målsättningar.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet är utformat för att främja uttrycksfullt filmskapande och närmar sig ämnet på två sätt: 1) vi betonar forskningsfrågor, metoder och teoretiska frågeställningar i en serie intensiva delkurser som fokuserar på olika ämnen och teman; 2) vi stödjer individuellt formulerade frågeställningar. Den första infallsvinkeln på ämnet är en förutsättning för den andra, där du kommer att utveckla en individuellt formulerad frågeställning som växer fram under flera terminer och resulterar i ett självständigt filmiskt verk. Du förväntas engagera dig i skrivna texter, presentationer och diskussioner i samband med filmvisningar, och bidra aktivt till programmets lärandemiljö. Vi uppmuntrar också studenterna att lära sig av varandra genom strukturerad feedback och gruppdiskussioner. Vi är måna om ett klimat där ett kritiskt tänkande kan utvecklas samtidigt som din konstnärliga utveckling främjas på ett konstruktivt sätt.

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Vasagatan 50 i Göteborg, där programmet ges, finns 15 verkstäder för olika material och med teknik och utrustning för bland annat film, ljud och foto. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Utbytesprogram med Film University Babelsberg Konrad Wolf i Berlin och Film and Television Department vid The Wits School of Arts, University of the Witwatersrand i Johannesburg, Sydafrika, ger dig möjligheter att genomföra delar av din utbildning utomlands.