Göteborgs universitet
Bild

Slaviska språk

De slaviska språken hör, liksom svenska, engelska och många andra språk i Europa, till den indoeuropeiska språkfamiljen och är modersmål för invånarna i många länder i Europa och Asien. Vid Göteborgs universitet kan du studera det största och det tredje största slaviska språket: ryska och ukrainska. Du kan även studera fornkyrkoslaviska som är en del av slaviska medeltidsstudier.

Lärarlaget i slaviska språk
Våra lärare och forskare i slaviska språk. Från vänster: Svetlana Polsky, Thomas Rosén, Antoaneta Granberg.
Foto: Janna Roosch

De slaviska språkens indelning

Traditionellt indelas de slaviska språken i tre huvudgrenar: en östlig (ryska, vitryska, ukrainska), en sydlig (fornkyrkoslaviska, bulgariska, makedonska, bosniska, kroatiska, serbiska och slovenska) samt en västlig (polska, tjeckiska, slovakiska, sorbiska).

Ryska

Ryska är ett av FN:s arbetsspråk och har även en viktig roll som andraspråk för folken i en rad länder i före detta Sovjetunionen

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Varför ska du läsa ryska?

Ryskan är med sina ca 170 miljoner infödda talare det största slaviska språket. I sin egenskap av världsspråk intar den en särställning bland de slaviska språken.

Ryskan är också det enda slaviska språk som kan studeras vid svenska gymnasier. Språket bildar tillsammans med den närbesläktade ukrainskan och vitryskan den östslaviska gruppen inom de slaviska språken och skrivs liksom dessa med det kyrilliska alfabetet.

Nyckeln till rysk kultur

Att lära sig ryska kräver ansträngning och engagemang - precis som andra språk. Men du som väljer att läsa ryska kommer knappast att ångra det. Det finns ett stort behov av kunskaper i ryska inom näringslivet, och man ska inte heller glömma att ryska är ett av FN:s sex officiella språk. Kunskaper i ryska är nyckeln till att ta del av en spännande kultur, en fenomenal litteratur och kanske också nyckeln till att förstå Ryssland.

Du som vill läsa vidare

Det går att ta ut en magister/masterexamen med ryska som huvudområde via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i ryska.

På forskarnivå heter ämnet slaviska språk, vilket indikerar att även om det är naturligt att den forskarstuderande väljer ett slaviskt språk som sitt huvudämne så förväntas hen skaffa sig viss allmän kännedom om ytterligare slaviska språk.

Vid institutionen för språk och litteraturer kan du lära dig ryska från grunden. Det finns därtill möjlighet att förlägga en termin i staden Tartu. För en kandidatexamen i slaviska språk med ryska som huvudämne krävs 120 hp (4 terminer) ryska, samt 60 hp i något annat ämne, till exempel slaviska medeltidsstudier.

Rekommenderad studiegång för kandidatexamen, 180 hp

 

KURSPAKET BYTS UT MOT 30 HP-KURSER

Grundkurs i ryska, övergångsbestämmelser

Med start vårterminen 2022 ersätts kurspaketet RY110 (vari ingår RY1121, RY1122, RY1123 och RY1125) av grundkurs ryska RY1110, 30 hp, både på campus och i nätversion. Detta innebär innehållsligt inga stora förändringar. Ur kursplanen:

”Kursen ersätter och motsvarar i innehåll och lärandemål de tidigare grundkurserna RY1121, RY1122, RY1123 samt RY1125. Dessa motsvaras i tur och ordning av de i RY1110 ingående delkurserna delkurs 1, delkurs 2, delkurs 3 och delkurs 4.”

Du hittar kursplanen via sökfunktionen för kursplaner och litteraturlistor. Ange kurskoden RY1110.
Hitta kursplan/litteraturlista

Studenter som påbörjat men inte avslutat kurspaketet för grundkurs ryska (nät- eller campusvariant) före vårterminen 2022 har rätt att till och med höstterminen 2023 examineras i de i kurspaketet ingående delkurserna. Examination sker inom ramen för den nya grundkursen RY1110 men på de gamla kurskoderna. Ett alternativ för studenten är att söka till och registrera sig på den nya kursen och ansöka om att få sina gamla studiemeriter tillgodoräknade inom ramen för denna.

Läs: Hur du går tillväga för att tillgodoräkna dina studier

Fortsättningskurs i ryska, övergångsbestämmelser

Med start vårterminen 2022 ersätts kurspaketet RY120 (vari ingår RY1221, RY1222, RY1223 och RY1124) av fortsättningskurs i ryska RY1210, 30 hp. Detta innebär innehållsligt inga stora förändringar. Ur kursplanen:

”Kursen ersätter och motsvarar i innehåll och lärandemål de tidigare fortsättningskurserna RY1221, RY1222, RY1223 och RY1124. Dessa motsvaras i tur och ordning av de i RY1210 ingående delkurserna delkurs 1, delkurs 2, delkurs 3 och delkurs 4.”

Du hittar kursplanen via sökfunktionen för kursplaner och litteraturlistor. Ange kurskoden RY1210.
Hitta kursplan/litteraturlista

Studenter som påbörjat men inte avslutat kurspaketet för fortsättningskurs ryska (campusvariant) före vårterminen 2022 och som vill slutföra kursen har rätt att till och med hötterminen 2023 examineras i de i kurspaketet ingående delkurserna. Examination sker inom ramen för den nya grundkursen RY1210 men på de gamla kurskoderna. Ett alternativ för studenten är att söka till och registrera sig på den nya kursen och ansöka om att få sina gamla studiemeriter tillgodoräknade inom ramen för denna.

Läs: Hur du går tillväga för att tillgodoräkna dina studier

Kurser på avancerad nivå i ryska - vägen till en magister eller masterexamen

På avancerad nivå finns det språk- och litteraturvetenskapliga kurser som kan ingå i en magister- eller masterexamen. Här kan du studera ryskspråkig litteratur och språkvetenskap samt förbättra din förmåga att använda ryska i tal och skrift. Du kan också förbättra och fördjupa dina teoretiska kuskaper inom det valda området.

Magister/masterexamen via programmet Språk och interkulturell kommunikation

Det går att ta ut en magister/masterexamen med ryska som huvudområde via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till programmet krävs kandidatexamen eller motsvarande reell kompetens i ryska.

Läs mer: Språk och interkulturell kommunikation, 120 hp (länk till kurs- och programkatalogen)

Vi undervisar i ryska på olika nivåer inom en rad olika program:

Avancerad nivå

Ryska i språk och interkulturell kommunikation
Magister/masterprogram, 60/120 hp

Ryska i översättarprogrammet
Tvåårigt masterprogram, 120 hp, som ges av tre av institutionerna vid humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet:
Institutionen för språk och litteraturer (administrativ värd)
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Forskarnivå

Ukrainska

Ukrainskan hade fram till slutet av 1980-talet en relativt låg status. Från och med Ukrainas självständighet 1991 har språket upplevt en renässans. Vid Göteborgs universitet erbjuder vi flera kurser i ukrainska.

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Utbytesstudier i ryska och ukrainska

Från och med hösten 2020 har du möjlighet att studera tredje terminens ämnesstudier (fördjupningsnivå) i ryska och/eller ukrainska vid Taras Sjevjtenko-universitetet i Kiev (http://www.univ.kiev.ua/en/) via Göteborgs universitet.

Läs mer om utbytesstudier

Slaviska medeltidsstudier - fornkyrkoslaviska

Fornkyrkoslaviskan, vilket läses inom slaviska medeltidsstudier, har haft stor betydelse för framväxten av de moderna syd- och östslaviska språken.

Fornkyrkoslaviska användes under medeltiden i ett stort område som omfattade hela eller delar av dagens Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, och Vitryssland. Språket i dess senare utvecklingsform kyrkslaviska används, till viss del, även idag inom de kristna ortodoxa slaviska kyrkorna.

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Är du intresserad att läsa ett skriftspråk som utvecklades för 1100 år sedan?

Fornkyrkoslaviska har relevans för kulturarvsstudier och mer specifikt för studiet av textens bevarandeformer och dess hantering i ett historiskt perspektiv. Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av slavistik, klassiska språk, religionsvetenskap, medeltidshistoria, medeltidslitteratur och kultur, de ortodoxa gudstjänsternas uppbyggnad samt översättningsstudier och receptionen av den bysantinska kulturen i kulturområdet Slavia Ortodoxa. Kurser i fornkyrkoslaviska kan med fördel kombineras med studier i litteraturvetenskap, språkvetenskap, religionsvetenskap, historia och arkeologi.

Det äldsta slaviska skriftspråket, fornkyrkoslaviska, etablerades under andra halvan av 800-talet i samband med översättningen av Bibeln till slaviska. Fornkyrkoslaviska blev ett klassiskt språk för de slaviska kulturer som under medeltiden präglades av den bysantinska ortodoxa kyrkan. Språket skrevs med hjälp av två olika alfabet: det glagolitiska alfabetet som skapades av Konstantin Kyrillos (827/8–869) samt det kyrilliska alfabetet, som trots sitt namn, inte skapades av Kyrillos. Detta är i stället en modifikation av det grekiska alfabetet, som kompletterades med flera bokstäver för specifika slaviska ljud.

Fornkyrkoslaviska användes i ett stort område som omfattade hela eller delar av dagens Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, och Vitryssland. Språket i dess senare utvecklingsform kyrkslaviska används, till en vis del, även idag inom de kristna ortodoxa slaviska kyrkorna.

Vad innebär det att läsa fornkyrkoslaviska hos oss?

Som student inom ämnet fornkyrkoslaviska kommer du att möta inte bara engagerade lärare och forskare utan även ett undervisningsklimat där ditt lärande står i centrum. Innehållet i våra kurser kan du därför se som ett sätt att bredda och fördjupa din kunskap om och färdighet i allt som har med fornkyrkoslaviska att göra.

Utbildningen omfattar kurser på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Undervisningen och examinationen är IT-baserad och ges på distans, utan obligatoriska träffar på campus.

Välkommen att studera fornkyrkoslaviska hos oss!

Kompetenser som du tillgodogör dig genom studier i fornkyrkoslaviska

Språkstudier på universitetsnivå innebär att du lär dig analysera olika sorters språkbruk, i såväl originaltexter som i översättningar till fornkyrkoslaviska, ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Utbildningen i fornkyrkoslaviska ger insikt i frågor om kulturarv och kulturell identitet. Du lär dig att analysera fornkyrkoslavisk litteratur inte enbart ur ett språkligt perspektiv utan också ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv.

Kunskap och förståelse om fornkyrkoslaviska språket och dess texter ligger till grunden för färdigheter och förmågor som du kan använda dig av i ditt arbete som arkeolog, bibliotekarie, historiker, journalist, konservator, kulturhistoriker, lärare, museiassistent, redaktör, språkvetare, teolog och översättare. Utbildningen ger dig värderingsförmåga och förhållningssätt som du med fördel kan använda dig av i ditt arbete inom exempelvis universitet, skola, kyrkan och kulturförvaltningen.

Utbildningen i slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer finns på grundnivå och avancerad nivå och kan leda vidare till forskarnivå. Utbildningen består av kurser som du kan välja fritt utifrån dina förkunskaper och ditt behov av specialisering. Kurser i slaviska medeltidsstudier kan ingå i examen i slaviska språk, men även i examen i ryska, andra språk eller andra humanistiska ämnen.

Utbildningen vänder sig till en bred grupp studenter intresserade av slavistik, men även klassiska språk, medeltidsstudier och religionsvetenskap. I kurserna på grundnivå ingår inlärande av det fornkyrkoslaviska kyrilliska alfabetet samt en del av den grundläggande fornkyrkoslaviska grammatiken och av ett basordförråd.

Du får träning i översättning av fornkyrkoslaviska texter som kan väljas i samråd med läraren utifrån studentens behov av specialisering. Olika redskap presenteras för analys och tolkning vid arbete med källkritik. Utbildningen på grundnivå innehåller också en introduktion i ortodox kalender och i språkliga sätt för att uttrycka tideräkning enligt belägg i krönikelitteratur och liturgiska texter. Alla texter som används i kursen är översatta till svenska.

Rekommenderad studiegång för kandidatexamen, 180 hp

Vid institutionen för språk och litteraturer finns ett urval kurser i fornkyrkoslaviska och slaviska medeltidsstudier på grundnivå och avancerad nivå. För dig som har läst fornkyrkoslaviska eller slaviska medeltidsstudier på grundnivå och som vill specialisera dig vidare i studien av äldre texter finns möjlighet att välja bland kursutbudet i slaviska medeltidsstudier på avancerad nivå (se nedan om studiegång). Kurserna i fornkyrkoslaviska och slaviska medeltidsstudier kan ingå i magister/masterexamen i slaviska språk, övriga språk eller i något annat humanistiskt ämne.

Planerar du att skriva en magister/masteruppsats och behöver använda äldre slaviska kyrilliska eller glagolitiska texter? Kurserna i slaviska medeltidsstudier på avancerad nivå ger dig möjlighet till fördjupad specialisering i det fornkyrkoslaviska språket och dess texter. Valet av texter kan anpassas individuellt utifrån studenternas behov av specialisering.

Rekommenderad studiegång för masterexamen

Det kyrkslaviska kulturarvet i Sverige

Under 1600- och 1700-talen växte i Sverige intresset för fornkyrkoslaviska som klassiskt språk, vilket resulterade i att lexikografiska arbeten och grammatikskrivning i Sverige kunde erbjuda material på grekiska, latin och fornkyrkoslaviska. Detta gjorde det möjligt för svenska politiker och diplomater, som till exempel Johan Gabriel Sparvenfeldt (1655–1727) och Nicolaus Bergius (1658–1706), att direkt kunna förstå och tolka texter av intresse för deras arbete.

Svenska bibliotek och arkiv har i sin ägo drygt 600 kyrkslaviska handskrifter och handskriftsfragment på pergament och papper samt gamla tryckta böcker, daterade fram till 1799. Dessa utgör en del av det svenska kulturarvet och vittnar om ett kontinuerligt intresse och en ackumulerad kunskap i det svenska samhället om de slaviska länderna, som utgör Slavia Ortodoxa och delvis Slavia Romana.

Idag behövs det en medveten strategi om att bevara och föra vidare den kompetens som finns inom forskning och undervisning av fornkyrkoslaviska och kyrkslaviska i Sverige. Kontakter med de delar av Östeuropa där den ortodoxa kyrkan har haft stort inflytande har för Sverige haft stor betydelse genom historien. Den historiska dimensionen är en del av den enhetliga språkbilden.

Välkommen att studera fornkyrkoslaviska hos oss!

Ämnet Slaviska medeltidsstudier har koppling till andra ämnen som grekiska, latin och ryska. Därför ingår fornkyrkoslaviska som delmoment i följande kurser:

  • SPL120, Äldre litteratur från Homeros till Petrarca. I denna kurs ingår momentet Receptionen av antikens texter i den fornkyrkoslaviska litteraturen.
  • LIB120, Trivium: Det mänskliga språket och det logiska beviset, delkurs Physiologus. Traderingen av Physiologus på fornkyrkoslaviska utgör ett moment i denna kurs som fokuserar bland annat på hur en text och dess översättningar formas efter sin(a) kontext(er).
  • RY1323, Ryska, Fördjupningskurs, Text 1, delkurs Äldre texter och språkhistoria 1.
  • RY1333, Ryska, Fördjupningskurs, Text 2, delkurs Äldre texter och språkhistoria 2.

De två sistnämnda delkurserna fokuserar huvudsakligen på ryska språkets historiska utveckling, men de berör även fornkyrkoslaviska språket och dess texter.

Du kan ansöka om att studera slaviska medeltidsstudier (på grund- och/eller avancerad nivå samt inom forskarutbildningen) i ett Erasmusutbyte eller på ett universitetsövergripande avtal med bland annat:

  • Balgarska akademia na naukite / Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, för forskarstuderande och lärare
  • Sofiiski universitet 'Sveti Kliment Ohridski'/ Sofia University “St. Kliment Ohridski”, för studenter på grund- och avancerad nivå, forskarstuderande och lärare
  • Univerza v Ljubljani, Slovenien, för studenter på grundnivå
  • Univerzita Karlova v Praze, Tjeckien, för studenter på grund- och avancerad nivå

Institutionen för språk och litteraturer har Erasmusavtal med flera länder och lärosäten, se flera möjliga ställen för relevanta utbytesstudier: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/utbytesstudier/var-kan-jag-studera/

Du hittar all information om vad du behöver tänka på inför ett utbyte och vilka deadlines som gäller för ansökan på följande sida: https://studentportal.gu.se/minastudier/hum/studier-och-praktik-utomlands/

Forskarnivå