Länkstig

Max Rapp Ricciardi

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Max Rapp Ricciardi

Bakgrund

Undervisning

  • Organisationspsykologi (Kursansvarig och delkursansvarig)
  • Gruppsykologi (Psykologprogrammet)
  • Handledare och examinator av kandidat och magisteruppsatser samt på doktorandnivå.

Forskningsintresse

  • Organisatorisk förändring och förnyelse
  • Destruktivt ledarskap och kontraproduktivt arbetsbeteende
  • Grupputveckling och affektivitet
  • Projektpsykologi
  • Coachingpsykologi och positiv psykologi
  • OBM

Pågående forskning

För närvarande är jag huvudsakligen aktiv i två forskningsprojekt.

1. Medarbetardriven förändring i sjukvården. I ett aktionsforskningsprojekt studerar vi hur ett fokusteam i samverkan med lokalt förankrade förändringsledare bedriver förändrings och förbättringsarbete utifrån principen "Organizational capability driven change".

2. Säker ledare. I föreliggande projekt har forskningsgruppen förberett interventioner i form av en utbildning i OBM (Organizational Behavior Management) i syfte att öka säkerheten på byggarbetsplatser.

Nedan forskningsområden är fortfarande aktiva men ej i fokus.

3. Projektpsykologi – är ett begrepp som beskriver människans villkor i projekt. Studien baserar sig på forskning, samtal med professionella projektledare och projektmedarbetare i industri och offentlig sektor. Forskningen är av tillämpad karaktär och syftet är att förbättra människors villkor i projektbaserade miljöer, samt öka effektivitet i organisationer som använder sig av denna arbetsform.

4. Destruktivt ledarskap och kontraproduktivt arbetsbeteende. Studierna vilar på en serie observationer och intervjuer med människor som drabbats av konsekvenserna av destruktiva processer i arbetet.

5. Grupputveckling och affektivitet. I föreliggande studie har vi fokuserat på hur 27 grupper som genomgått en UGL utbildning utvecklats över tid utifrån deras affektiva tillstånd. Vi har kunnat påvisa ett samband mellan affekter och grupputveckling.

6. Coachingpsykologi och positiv psykologi. Studien utgår från ett utbildningsprogram på Ericsson där 1800 chefer tränades i det coachande ledarskapet, vilket gav påvisbara positiva effekter gällandes kommunikation och lärande.