Länkstig

Maria Olsson

Anknuten till forskning

Avd för onkologi
Telefon
Besöksadress
Vita stråket 12
413 45 Göteborg
Postadress
Cancerrehabilitering, Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer, Vita stråket 13
41345 Göteborg

Om Maria Olsson

Aktuell forskning 2020

Innovationsprojektet ”minKod - Cancervård på ungas villkor” syftar till att ta ett helhetsgrepp kring unga vuxna som drabbats av cancer - både i vården och i samhället. Projektet har tilldelats närmare 10 mijoner kronor av Vinnova för perioden 2020-2022, med medfinansiering av medverkande partners. Läs mer om nyheten

 

DISPUTERADE: 180518

Titel på avhandlingen: Adolescent and young adult cancer survivors - body image and sexual health

Länk direkt till avhandlingen, och kort sammanfattning finns här på profilsida

Pressmeddelande i samband med disputationen: Viktigt vara öppen för att prata sex med unga canceröverlevare

Sverige diagnostiseras årligen 800 unga med cancer Sverige diagnostiseras årligen ca 800 tonåringar och unga vuxna, 15–29 år, med cancer. Att genomgå cancerbehandling innebär stora påfrestningar för individen. Förutom de fysiska biverkningarna av cancer, beskrivs även känslan av att förlora kontrollen över sitt eget liv som enorm. Idag är den medicinska behandlingen god och flertalet tonåringar och unga vuxna överlever sin cancersjukdom, men vi vet lite om hur livet är efter behandlingen.

Maria Olsson arbetar som specialistsjuksköterska på Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer, vid Cancerrehabilitering, Onkologen Jubileums Kliniken, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hennes forskning belyser problematik som unga canceröverlevare upplever när det gäller bland annat självkänsla och sexualitet. Via intervjuer och självskattade frågeformulär har hon undersökt uppfattningen hos unga vuxna i åldrarna 15–29, samt en matchande kontrollgrupp.

Unga canceröverlevare har sämre självkänsla och sexuell lust - Canceröverlevarna beskriver bland annat behovet av en åldersanpassad vårdmiljö och ett personligt professionellt bemötande och stöd. De kroppsliga ärr de fått på grund av sin cancer, gör också att de känner sig mindre attraktiva. De rapporterar även att de känner sig missnöjda med sin sexuella funktion i en högre grad än kontrollerna, säger Maria Olsson.

Något hon blev lite förvånad över i starten av projektet var att vissa frågor, till exempel de om sexualitet och självmord, ansågs vara för känsliga för att ställas till en grupp unga vuxna i Sverige idag.

- Men när vi frågade deltagarna hur de upplevde att svara på dessa frågor om till exempel sex, självmord, depression, fick vi istället till svar att de inte upplevde det som något negativt, istället som något värdefullt, berättar hon, och tillägger, det här kan vara vägledande vid planering av framtida studier kring känsliga frågor inom denna grupp.

Jämfört med kontrollerna rapporterade alltså de unga canceröverlevarna lägre tillfredställelse med sin sexuella funktion, kvinnorna hade lägre frekvens av orgasm och männen mindre sexuell lust.

- Här behöver vi, i sjukvården, möta unga canceröverlevares behov genom att ta upp frågor kring sexualitet och erbjuda adekvata psykologiska stödinsatser.

Något som hon funderat vidare på, och skulle vilja fördjupa sig mer i, är varför de unga canceröverlevarna upplevde sig missnöjda med sin sexuella funktion trots att de egentligen inte hade mer objektiva fysiska dysfunktioner än vad kontrollerna hade.

- I en framtida studie vill jag studera om cytostatika kan ge neurotoxiska biverkningar som kan påverka orgasm.

Kroppsliga ärr påverkar känslan av att vara attraktiv Resultaten från avhandling visar även att kroppsliga ärr, som uppstår i samband med cancerbehandlingen, påverkar deras självkänsla och gör att de känner en minskad attraktivitet.

- Om vi vill hjälpa unga canceröverlevare till ett bättre liv så kan bearbetning av de psykologiska reaktioner som uppkommer på grund av ärr efter cancerbehandling vara en väg framåt. Vidare skulle plastikkirurgisk kompetens kunna konsulteras för att optimera förutsättningarna för så fina ärr som möjligt i samband med de kirurgiska ingreppen. Vi kan även behöva undersöka om det finns möjligheter att minska ärrens storlek och utseende för dem som redan är opererade.

Bra underlag för åtgärder inom vården Avhandlingen ökar kunskapen om hur vanliga problem kring dålig självkänsla, kroppsuppfattning och sexualitet är, hos unga cancersöverlevare jämfört med befolkningen i övrigt. Resultat ger ett bra underlag till åtgärder som behöver vidtas inom sjukvården.

Mer fakta Maria har skrivit några populärvetenskapliga artiklar baserat på sin första publikation i bland annat Barn & Cancer ”Tonåringar behöver annat stöd än småbarn”

Porträttbild på Maria Olsson (foto: Barncancerfonden)