Länkstig

Lars Gerhardsson

Forskare

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 16
41390 Göteborg
Postadress
Box 414
40530 Göteborg

Om Lars Gerhardsson

Mitt huvudsakliga forskningsområde har under många år legat inom området kemiska hälsorisker, framför allt inom delområdet metalltoxikologi. En betydande del av forskningen har varit inriktad mot hälsoeffekter hos metallexponerade smältverksarbetare men jag har också studerat metallexponering via dricksvatten och normalvärden för en rad metaller i blod, urin och biologiska vävnader. Jag har också i samarbete med forskargruppen runt Malmö Alzheimer Study i Malmö undersökt betydelsen av metaller för utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Under 2000-talet har jag breddat forskningsområdet till studier av bullerexponering på förskolor och till bullrets effekter på den anställda personalen.

Under senare år har jag varit involverad i flera studier på vibrationsexponerade arbetare där bl.a. svårigheten för en vibrationsexponerad arbetare att kunna göra en rättvisande självrapporterad exponeringsbedömning belysts. I en studie av unga maskinanvändare som följts efter avslutad yrkesutbildning observerades försämrade perceptionströsklar för vibrationer och en tendens till försämrad tryck- och beröringskänslighet för monofilament redan efter några års yrkesarbete Det är sålunda viktigt att även unga användare av vibrerande, handhållna verktyg kontrolleras regelbundet så att man kan upptäcka tidiga tecken på vibrationsskador och vidta nödvändiga åtgärder.

En vibrationsskada påverkar vanligtvis en persons arbetsförmåga. I en tvärsnittsstudie bland patienter som remitterats till arbets- och miljömedicin i Göteborg för vibrationsskade-utredning konstaterades att stress och smärtor i händer/armar visar ett starkt samband med arbetsförmågan. Undersökningen visar att även andra sjukdomsyttringar än de klassiska hand/armsymtomen måste beaktas vid utredning av en vibrationsskada. En undersökning av test-retest reliabiliteten av de instrument som används vid utredning av vibrationsskador, exempelvis bestämning av köld- och värmetrösklar, vibrationströsklar, handstyrka (Jamar) och fingerstyrka (Pinch grip; 3 Chuck-grip) visade genomgående god test-retest reliabilitet vid en förnyad undersökning två veckor efter den förstnämnda. Den höga test-retest reliabiliteten för vibrationströskelbestämningar och muskelstyrketester innebär att dessa tester är användbara för såväl diagnostik som uppföljningsundersökningar av vibrationsexponerade patienter och grupper.