Länkstig

Karin Boson

Forskare

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Karin Boson

Bakgrund

 • Filosofie doktor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi: personlighet, psykisk hälsa och alkoholbruk. Karin försvarade sin doktorsavhandling 30 nov 2018 "Psychological perspectives on alcohol use among young adolescents: Mental health and personality".
 • Karin ingår i det longitudinella och tvärvetenskapliga forskningsprogrammet LoRDIA från 2013 - pågående. Detta är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping. www.lordia.se
 • Verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Lillehammer/Otta, Norge från 1 okt 2018 - pågående.
 • Kommunpsykolog i Hemsedal kommun, Norge. 2016 - 2017.
 • Försvarade sin licentiatavhandling mars 2016 "How do the tweenies do? - Mental health, alcohol experiences and personality among young adolescents" om 12-14åringars psykiska hälsa, alkoholerfarenheter och personlighet ur ett barn och föräldraperspektiv.
 • Styrelsemedlem i insynsrådet, ett rådgivande organ till universitetskansler vid universitetskanslerämbetet (UKÄ). 2016- pågående.
 • Medlem av European Association for Research on Adolescence (EARA) och Sveriges representant i EARA:s studentkommitté (SECnet). 2016- pågående.
 • Medlem av International Positive Psychology Association (IPPA). 2015 - pågående.
 • Ordf. i Göteborgs universitets doktorandkommité (GUDK) 2014 - 2016.
 • Ordf. i samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd (SDR) 2013 - 2015.
 • Leg psykolog vid Lillehammer distrikspsykiatriske senter 2011-2013.
 • Intervjuare i "Utøyaprojektet" 2011-2014. Projektet leds av Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) i Oslo. Longitudinell uppföljning av överlevande ungdomar och deras föräldrars upplevelse och reaktioner efter katastrofen på Utøya 22 juli 2011. www.nkvts.no
 • Psykologprogrammet vid Umeå Universitet 2005-2011

Undervisning

Personlighetspsykologi på psykologprogrammet och logopedprogrammet.

Fortsättningskurs i missbrukspsykologi: trauma i barndomen, psykopatologi och missbruk, samt personlighetspsykiatri.

Grundkurs i bruk, riskbruk och beroende: utvecklingspsykologi och personlighet.

Valbar fördjupningskurs i Hälsopsykologi: positiv psykologi.

Specialistkurs i klinisk hälsopsykologi för psykologer: positiv psykologi.

Utvecklingspsykologi om "mellanåren" på introduktionskurs i psykologi och psykologprogrammet.

Forskningsintresse

Psykisk hälsa, psykisk ohälsa, välbefinnande (emotionellt, psykologiskt och socialt), positiv psykologi, utvecklingspsykologi, beroendepsykologi, psykopatologi, personlighetspsykologi

Pågående forskning

2013.09 – pågående

Longitudinella studier om ungdomars psykiska hälsa och drogvanor.

Longitudinella studier om ungdomars psykiska hälsa och drogvanor. Mina forskarstudier ingår i ett longitudinellt prospektivt forskningsprogram som leds av professor Arne Gerdner vid Hälsohögskolan i Jönköping. Övergripande syfte är att undersöka samspel mellan arv och miljö, och mellan familjefaktorer och kamratfaktorer, samt deras betydelse för ungdomars livsvillkor, psykiska hälsa och alkohol- och drogbruk. Projektet finansieras bl.a. av Forte, Vinnova, Vetenskapsrådet och FORMAS. Kontaktperson vid psykologiska institutionen är professor Claudia Fahlke.

2014.08 – pågående

Treatment Research on Adolescents at the Maria clinics (TRAM)

Forskningssamarbete med FD Mikael Dahlberg och FD Mats Anderberg vid Linnéuniversitetet, samt professor Claudia Fahlke och doktorand Johan Hagborg vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Det övergripande syftet med projektet är att genomföra en longitudinell studie där ungdomar som har öppenvårdskontakt vid Maria-mottagningarna följs upp ett respektive tre år efter avslutad kontakt med stöd av nationella register. Den centrala frågeställningen är att studera ungdomars förändring avseende alkohol- och narkotikaanvändning, psykisk hälsa, social situation samt hur risk- och skyddsfaktorer påverkar utfallet för olika grupper efter kontakt med Maria-mottagningarna. Projektet är finansierat av Folkhälsomyndigheten och Systembolaget.

2015.12 – pågående

Hur är du som person? - Personlighetsegenskaper hos ungdomar i den slutna missbruksvården.

Jag leder ett kliniskt forskningsprojekt om personlighet, psykisk hälsa och missbruk vid en slutenvårdsavdelning för ungdomar/unga vuxna. Projektet startade 2015 och har pågående datainsamling via involverad personal på avdelningen. Det finns begränsat med forskning om ungdomar med missbruksproblem och syftet är att bidra till ökad kunskap gruppen generellt, och mer specifikt om personlighetsmässiga och psykologiska risk- och skyddsfaktorer.