Bild
Två personer hoppar upp i luften
Foto: Pixabay
Länkstig

Hållbar ungdomsidrott

Nyligen hölls höstens första av fyra workshops inom det interdisciplinära forskningsprojektet STEPS. Projektet är tvåårigt och syftar till att utveckla och tillämpa hållbarhetskonceptet med fokus på prestationsinriktad ungdomsidrott. Workshopen fokuserade på hur viktig hållbar idrott är för unga idrottares utveckling och hälsa.

Budskapet att det krävs ett paradigmskifte där hälsa går före prestation, förde Dr Boris Gojanovic, ansvarig läkare för olympiskt medicinskt centrum i Schweiz fram i sin presentation ”Health for performance: we must flip the focus”. Idrottsmiljöer kan definieras som hållbara när unga aktiva har möjlighet att utöva sin idrott med bästa möjliga mentala och fysiska hälsa. Strävan efter prestation sker där med glädje och passion, skyddat från trakasserier och övergrepp.

Behovet av att ompröva innebörden av hållbar utveckling av ungdomsidrott, lyfte Dr Iain Lindsey, docent med inriktning mot idrottspolitik och utveckling av ungdomsidrott vid Durham Universitet i Storbritannien, i föreläsningen ”Youth sport and sustainable development: concep-tualisations, policies and practices”. Inom idrotten finns en spänning mellan kort- och långsiktiga mål. Strävan efter mål på kort sikt, kan minska eller hindrar potentialen för långsiktiga framsteg. Han presen-terade även modeller för arbetet med utveckling av hållbar ungdomsidrott.

Projektet STEPS drivs av de två forskningsmiljöer SCoPE och PAHP, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, med Astrid Schubring som projektledare. Första året är fokus på det aktuella forskningsläget, uppbyggnad av nätverk med forskare och samverkanspartners såväl internationellt som nationellt. Höstens kommande workshops behandlar skadeprevention, utbildning och coaching samt metodologier för forskning av hållbar ungdomsidrott.