Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En datorskärm med grafer och tabeller.
Foto: Lukas Blazek
Länkstig

GU:s databaser om korruption är bland de bästa i världen

Publicerad

Quality of Government-institutet (QoG) är världsledande på forskning om samhällsstyrningens kvalitet. Deras databaser har utvecklats, förfinats och prisats. Nyligen lanserades den senaste versionen av flaggskeppet QoG Standard Dataset.

På QoG-institutet forskas det om uppkomsten och själva innebörden av korruption och vilka effekter samhällsstyrningens kvalitet, quality of government, har på olika politiska områden som exempelvis hälsa, miljö, social välfärd och fattigdom. Det som forskarna främst intresserar sig för är kvalitet i politiska institutioner, tillit och korruption, samt hur korruption kan motverkas.

När institutet började sin verksamhet år 2004 saknades det databaser för att bedriva empirisk forskning om korruption. Idag tillhandahåller institutet världsledande data på området, med inte mindre än sex olika databaser med stora mängder strukturerad data om allt från mått på hälsa i en befolkning till förtroende för politiska institutioner.

Gratis och tillgängligt för alla

Merparten av dem som använder datan är forskare, organisationer och studenter men den är tillgänglig för vem som helst och gratis att ladda ner via QoG-institutets hemsida.

– Det går att ladda ner data för till exempel en viss tidsperiod eller ett visst land, och det fina är att du kan filtrera och bearbeta informationen efter dina egna behov genom att använda vårt visualiseringsverktyg. Det är så att säga lite upp till ens egen fantasi vilka frågor man vill ha svar på, säger Aksel Sundström, forskningsledare för QoG Data.

Aksel Sundström är själv en av alla de forskare som använder QoG-institutets olika databaser. Tillsammans med statsvetarkollegan Lena Wängnerud har han bland annat visat att det väljs få kvinnliga politiker i länder med utbredd korruption eftersom korruption i manliga nätverk gynnar män som i sin tur påverkar partiers val av kandidater.

Som underlag till den studien använde de QoG-institutets European Quality of Government Index (EQI) som mäter graden av korruption inom EU.

–  EQI är ett unikt dataset. Vi fick tillgång till helt nya data om lokalt valda politiker i 18 europeiska länder och 167 regioner. Med hjälp av ett nytt mått på korruption inom offentlig förvaltning, som visar på stor variation inom de europeiska länderna, kunde vi genomföra en flernivåanalys på både regional och nationell nivå. Jag tycker tillgången till ny data bidrar till en spännande progression i vad man kan undersöka som forskare.

Unik kombination av andras och egen data

QoG-institutets databaser består dels av sammanställningar av redan existerande data, från exempelvis organisationer som Världsbanken, och dels av egeninsamlad data. QoG Standard Dataset är den största databasen och innehåller cirka 2000 olika variabler för världens länder över tid. År 2009 tilldelades den det amerikanska statsvetenskapliga förbundets Lijphart/Przeworski/Verba-pris för bästa databas i jämförande politik.

Utöver att sammanställa data från olika källor på olika nivåer så genomför QoG-institutet också egna datainsamlingar. Bland dessa finns Expert Survey som mäter organisering och funktionalitet inom den offentliga förvaltningen i olika länder.

Andra datainsamlingar som genomförs fokuserar på uppfattningar och erfarenhet av korruption på både individuell och regional nivå i Europa. Insamlingarna görs genom regelbundna enkätundersökningar där människor får svara på frågor samt via expertpaneler med forskare. Svaren kodas sedan av forskare på institutet och lagras därefter i de olika databaserna.

– Göteborgs universitet tillhandahåller alltså unik data på det här området, som dessutom är gratis och fri att använda. Jag skulle nog våga påstå att vi är bland de bästa i världen på det här, säger Aksel Sundström.

Mer information

Forskning från QoG-institutet visar exempelvis att människor är mindre benägna att stödja klimatskatter i länder med utbredd korruption, att korruption begränsar tillgången på rent vatten, och är en av orsakerna till varför vissa populistpartier runt om i Europa har nått stora valframgångar i de senaste årens parlamentsval.

Det här är QoG-institutets databaser över sammanställd data:

  • QoG Standard Dataset. Institutets största databas med cirka 2000 olika variabler från 100 datakällor. Mäter alla världens länder över tid. Prisad som bästa databas inom jämförande politik år 2009. En ny och uppdaterad version lanserades i februari 2021.
  • QoG Basic Dataset. En mindre version av Standard Dataset med 350 olika variabler från 75 datakällor. Enklare att använda för den som inte är så van.
  • QoG OECD Dataset. Består av 1000 olika variabler från 75 datakällor, över OECD-länder. OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.
  • QoG EU Regional Dataset. Består av 300 variabler fördelade på olika regioner i Europa.

Det här är QoG-institutets egna databaser:

  • QoG Expert Survey. Expertpanel bestående av 1294 experter. Datan mäter organisering och funktionalitet inom den offentliga förvaltningen i 159 länder.
  • European Quality of Government Index (EQI). Indexet baseras på en stor medborgarundersökning där respondenter i 206 europeiska regioner tillfrågats om uppfattningar och erfarenheter av korruption i den offentliga sektorn, tillsammans med i vilken utsträckning de anser att olika offentliga tjänster är opartiska och av god kvalitet. Databasen har uppdaterats åren 2010, 2013, 2017 och 2020. Hittills har totalt har 200 000 deltagare medverkat i undersökningarna.

Natalia Alvarado Pachon är databasansvarig, här förklarar hon hur du använder databaserna:

There is more data being produced now than ever before; new information about governments, policies, elections and many other concepts related to political science. QoG Data wants to make it easier to find and use this data without paywalls or registrations, making sure that it is quality data and that it is accessible in different formats and file types. Any person can access the website, browse through the data available using the search tool or downloading the codebooks, find the dataset that better suits their needs and download it directly choosing whether they want an Excel, a Stata, a CSV file or a SPSS file.

Additionally, the users can also use some of these variables directly in our visualization tools. They allow the user to see the values of the data without downloading the datasets, being able to put the values on a world and European Union map, in a line plot to see the behavior of the data over time, in a scatterplot to see the relationship between two variables, or on a motion chart, to be able to see the relationship between several variables and countries.

Exempel på studie som baseras på QoG-data:

Aksel Sundström och Lena Wängnerud (2016). Corruption as an obstacle to women’s political representation: Evidence from local councils in 18 European countries. Party Politics.

Exempel på pressmeddelanden från Göteborgs universitet: