Länkstig

NU - Nationell utvärdering av skolan

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Nationell utvärdering (NU) av ämnet engelska i skolan.

Om projektet

På uppdrag av Skolverket, tidigare Skolöverstyrelsen, har ett flertal projekt med fokus på uppnådda läroplansmål i främmande språk, inklusive engelska, genomförts inom vår forskningsmiljö. Vi har varit engagerade sedan 1989 inom ramen för följande nationella satsningar: NU89, NU92, UG95, US98, NU03.

Arbetena innefattar studier av såväl elevers kunskaper, färdigheter och attityder som lärares, skolledares, föräldrars med fleras inställning till och bedömningar av verksamheten i skolan och dess resultat. I den senaste utvärderingen (NU03) gjordes förutom skattningen av uppnådda mål år 2003 också en jämförelse med motsvarande grad av måluppfyllelse år 1992, mätt med samma instrument. Avsikten var att studera trender i grundskolans utveckling.

Projektgrupp

Mats Oscarson, projektledare

Britt Marie Apelgren

Referenser

Projektet US98/Språk

NU-03/Engelska