Länkstig

NU - Nationell utvärdering av skolan

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Nationell utvärdering (NU) av ämnet engelska i skolan.

Om projektet

På uppdrag av Skolverket, tidigare Skolöverstyrelsen, har ett flertal projekt med fokus på uppnådda läroplansmål i främmande språk, inklusive engelska, genomförts inom vår forskningsmiljö. Vi har varit engagerade sedan 1989 inom ramen för följande nationella satsningar: NU89, NU92, UG95, US98, NU03.

Arbetena innefattar studier av såväl elevers kunskaper, färdigheter och attityder som lärares, skolledares, föräldrars med fleras inställning till och bedömningar av verksamheten i skolan och dess resultat. I den senaste utvärderingen (NU03) gjordes förutom skattningen av uppnådda mål år 2003 också en jämförelse med motsvarande grad av måluppfyllelse år 1992, mätt med samma instrument. Avsikten var att studera trender i grundskolans utveckling.

Balke, Gudrun, Hellekant, Jan och Nihlén, Cecilia (1990). Utvärdering av engelska i årskurs 5. Bakgrund till och konstruktion av materialet i engelska inom den nationella utvärderingen av grundskolan. NU-engelska 2. Rapport 1990:02. Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet.

Balke, Gudrun (1990). Engelska i årskurs 5. Resultat från insamlingen inom den nationella utvärderingen av grundskolan. NUengelska 3. Rapport 1990:04. Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet.

Balke, Gudrun (1990). Pojkar, flickor och engelska i årskurs 5. Delrapport inom den nationella utvärderingen av grundskolan. NUengelska 4. Rapport 1990:25. Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet.

Hansen, Monika (1990). Svaga elever i engelska. Delrapport inom den nationella utvärderingen av grundskolan, årskurs 5. NU-engelska 5. Rapport 1990:28. Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet.

Balke, Gudrun (1991). Multilevel factor analysis of proficiency in English as a foreign language. Paper presented at the AERA Annual Meeting, Chicago, Aug 2–7, 1991.

Giota, Joanna (1992). Varför läser alla barn i Sverige engelska i skolan? En analys av en öppen elevfråga inom den nationella utvärderingen av grundskolan. Specialarbete i pedagogik, 10 poäng (fördjupningskurs). Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet.

Oscarson, Mats (1993). Engelska i årskurs 9: Resultat från den nationella utvärderingen av grundskolan. Rapport 1993:16, Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet (Finns också i något mindre utförlig form som Rapport nr 16 Engelska, Huvudrapport, i Skolverkets serie Den nationella utvärderingen av grundskolan, våren 1992.)

Oscarson, Mats (1993). Lärarfortbildning och läroplansmål: Några resultat från den nationella utvärderingen av engelskan i åk 9. LMS-Lingua 2/1993, s 80-84.

Oscarson, Mats (1993). Undervisning och elevaktiviteter i engelska i årskurs 9. LMS-Lingua 4/1993, s 179-184.

Bergström, Inger (1994). Det muntliga provet i engelska, åk 9. Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Rapport nr 63. Stockholm: Skolverket.

Oscarson, Mats (1995). A National Evaluation Programme in the Swedish Compulsory School: Assessment of Achievement in Foreign Languages. SYSTEM, An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics, 23, 3, 295-306.

Giota, Joanna (1995). Why do all children in Swedish schools learn English as a foreign language? An analysis of an open question in the national evaluation programme of the Swedish compulsory comprehensive school. SYSTEM, An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics, 23, 3, 307-324.

Miliander, June (1995). Fri skriftlig produktion i engelska, åk 9. Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Rapport nr 62. Stockholm: Skolverket.

Fhyr, Catarina, och von Grüningen, Jeanette (1995). Muntlig språkfärdighet i engelska. En analys av elevers kommunikativa kompetens i åk 9. Pedagogiskt/didaktiskt examensarbete 10 p. Göteborgs universitet, Grundskollärarutbildningen.

Tauchmann, R., och Selberg, K. (1996). A study of the active vocabulary of ninth graders 1995. C-Level Research Essay. Göteborgs universitet, Engelska institutionen.

A study of subject-verb concord in free written compositions by students in the Swedish nine-year compulsory school. Undersökningar av elevers skriftliga produktion i NU-projektet, redovisade i form av nio D-kursuppsatser i engelska, Engelska institutionen, Göteborgs universitet. Författare: Sandra Hamrén (1995), Charlotta Ericson (1995), Martina Wyszynska-Johansson (1995), Birgitta Eliasson (1995), Maria Larsson (1995), Annelie Lindström (1996), Åsa Karlsson (1996), Tutta Turpeinen (1996), Karmen Terlevic (1996).

Dahlgren, Hans och Leoj, Margareta (1997). Engelska, franska och tyska. Årskurs 9. Utvärdering av grundskolan 1995 – UG 95. Rapport nr. 121. Stockholm: Skolverket.

Larson, Monica (1997). Engelska. Årskurs 5. Utvärdering av grundskolan 1995 – UG 95. Rapport nr. 120. Stockholm: Skolverket.

Oscarson, Mats (1997). Assessment of Achievement in Foreign Languages in the Swedish Secondary School. Moderna språk, Vol LXXXVIII, No. 2, 143 (1994)

Oscarson, Mats, Gustafsson, Jörgen, Franke, Anita och Arvidsson, Maj (1999). Kommunikativ förmåga i främmande språk. Rapport från projektet Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål (US98). Stockholm: Skolverket. (Best.nr. 99:489.)

Emrich, Nils-Gunnar (2001). Lost for Words? A Study of the Vocabulary in Swedish 16-Year-Old Learners’ Written Production in English. Department of English, University of Göteborg. (Lic.avhandling)

Köhlmyr, Pia (2003). ”To Err is Human”: An investigation of grammatical errors in Swedish 16-year-old learners’ written production in English. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, Gothenburg Studies in English 83. (Doktorsavhandling)

Holmberg, Lena, Pettersson, Astrid, & Miliander, June (2005). Nationell utvärdering 2003 i skolår 5: svenska, matematik, engelska. Arbetsmaterial. Stockholm: Lärarhögskolan/PRIM-gruppen.

Oscarson, Mats och Apelgren, Britt Marie(2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Engelska. Ämnesrapport till Rapport 251. Stockholm: Skolverket/Fritzes.

Oscarson, Mats och Apelgren, Britt Marie (2005). ”Tankar kring grundskolans utveckling: Engelska”. I Skolverket (2005). Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003: Nuläge och framåtblickar. Sid 81-93. Stockholm: Skolverket/Fritzes.

Oscarson, Mats (2005). Elevers kunskaper i engelska: Intern och extern bedömning. Paper presenterat vid ASLA-symposiet "Språkforskning på didaktisk grund", Växjö universitet, 10-11 november 2005.

Oscarson, Mats (2006). Intern och extern bedömning av elevers kunskaper i engelska. I Einarsson, Jan, Larsson Ringqvist, Eva & Lindgren, Maria (red.). Språkforskning på didaktisk grund (sid 192-206). Uppsala: ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

Projektet US98/Språk

Anslagsgivare: Skolverket

Projektet US98/Språk Anslagsgivare: Skolverket Skolverkets projekt 'Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål' (US 98) syftar till att bedöma några av de "centrala kompetenser eller kunskapsområden" som betonas i Lpo94 och Lpf94, nämligen "Att se sammanhang och kunna orientera sig i omvärlden", "Att göra medvetna etiska ställningstaganden", "Att förstå och tillämpa demokrati", "Skapande förmåga" samt "Kommunikativ förmåga". Det senare behandlas i det rubricerade delprojektet, som berör de främmande språken och som undersöker några aspekter av inlärningen av engelska, tyska och franska på olika stadier i skolan. Det är främst den språkliga kommunikativa förmågan som uppmärksammas. Bland annat tillfrågas både lärare och elever om hur de bedömer skolans möjligheter att skapa goda tillfällen för eleverna att uttrycka sig i tal och skrift. Till en del undersöks också vilken roll inlärningen av språk utanför skolan har enligt både lärares och elevers åsikter. Särskilt engelskan får ju genom sin allt starkare ställning som globalt kommunikationsmedel stort inflytande på språket som ämne i skolan. Omvänt blir hanteringen av ämnet i skolan mer och mer viktig för elevernas möjligheter att klara av de krav på färdighet i engelska som alla idag ställs inför efter avslutad skolgång.

Andra frågor som utreds gäller bl.a. lärar- och elevuppfattningar om de kommunikativa målen och hur dessa bäst nås, elevernas syn på den egna förmågan att bedöma uppnådda färdigheter, både lärares och elevers syn på ansvarstagande och inflytande i språkundervisningen samt deras bedömningar av vilken användning eleverna kan komma att få av sina språkkunskaper i framtiden.

Förutom kartläggningen av attityder och uppfattningar görs också punktvisa studier av vilka färdigheter eleverna uppnår i de tre språken engelska, franska och tyska. Bland annat används resultat som erhålls genom det nationella provsystemet som underlag för skattning av färdigheter (i första hand beträffande förmågan att skriva) i den svenska skolan. I detta arbete ingår också att försöka bestämma i vilken mån de reguljära nationella proven i språk också kan användas för sådana mer övergripande utvärderingsändamål. Proven är ju i första hand till för ett annat syfte, dvs att ge lärarna stöd vid betygsättningen av enskilda elever.

Genom sin fokusering på elevernas förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift gäller det här delprojektet ett av skolans mest centrala ansvarsområden. För de högre stadierna av språkinlärningen kan det också i någon mån sägas gälla elevernas utveckling i fråga om kreativt skapande, t.ex. i form av att kunna skriva fritt på engelska.

En mer fullständig beskrivning av språkdelen av projektet, inkl. resultat, blev tillgänglig 1999:

• Oscarson, Mats (m.fl.) (1999). Kommunikativ förmåga i främmande språk. Stockholm: Liber Distribution. Beställningsnummer 99:489

För en summering av alla delprojektens (alla ämnenas) resultat, se:

• Skolverket (1999). Läroplanerna i praktiken. Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål: Huvudrapport. Stockholm: Liber Distribution. (157 s.) Beställningsnummer 99:484, sammanfattning

 

Medarbetare i projektet

Mats Oscarson, Projektledaremats.oscarson@ped.gu.se

Maj Arvidsson maj.arvidsson@ped.gu.se

Anita Franke anita.franke@ped.gu.se

Jörgen Gustafsson jorgen.gustafsson@mbox325.swipnet.se

Monica Larson monica.larson@ped.gu.se

Lisa Bandstein-Nilsson

NU-03/Engelska

NU-03/Engelska Skolverket genomförde en ny utvärdering av grundskolan våren 2003. Syftet med denna var att "på nationell nivå göra jämförelser vad gäller grundskolelevers kunskapsnivå och kunskapskvaliteter mellan åren 1992 och 2003 inom för grundskolan centrala läroplans- och kursplanemål. Upplägget ska också ge möjligheter att jämföra enskilda skolors resultat mellan de två tidpunkerna. Samma ämnen som ingick i utvärderingen 1992 inklusive problemlösning i grupp skall ingå även denna gång. Utvärderingen är ett led i Skolverkets strävan att utveckla goda resultatmått för att kunna följa utbildningens resultat över tid och utveckla instrument och metoder inom området kunskapsbedömningar" (Skolverket, Dnr 75-2001:04045).

Ett delprojekt vid vår enhet (Språk och litteratur) genomför utvärderingen av ämnet engelska i år 9. Vi och andra forskare vid institutionen har flera gånger tidigare deltagit i liknande nationella utvärderingar (1989, 1992, 1995, 1998). För närmare information, se

• "NUG - Nationella utvärderingen av skolan(engelska, franska, tyska)" [NU89, NU92, UG95]

• "US 98 - Utvärderingen av skolan 1998"

Se också lista över rapporter, uppsatser och artiklar 1990-2005: Nationell utvärdering (NU) av ämnet engelska i skolan

I NU03 mättes elevers färdigheter i och attityder till ämnet engelska i år 5 och år 9. (För arbetet i år 5 svarade Karlstads universitet; kontaktperson FD June Miliander). Undersökningen av attityder och erfarenheter koncentrerades förstås på frågor som gäller arbetet med engelskan i skolan, men mötet med språket utanför skolan togs också upp. Elevers självbedömningar av inlärning samlades in och relateras till andra mått på färdigheter och attityder. Vi undersökte vidare lärares uppfattningar av egen verksamhet, skolans uppgifter, uppnådda mål m.m. och analyserade också dessa i enlighet med utvärderingens övergripande syfte. Projektet startade 2002.

 

Projektgrupp

Mats Oscarson, projektledare

Britt Marie Apelgren

 

Referenser

Oscarson, Mats, och Apelgren, Britt Marie (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Engelska. Ämnesrapport till Rapport 251. Stockholm: Skolverket/Fritzes.

Oscarson, Mats, och Apelgren, Britt Marie (2005). Tankar kring grundskolans utveckling: Engelska. I Skolverket (2005). Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003: Nuläge och framåtblickar. Sid 81-93. Stockholm: Skolverket/Fritzes.

Holmberg, Lena, Pettersson, Astrid, & Miliander, June (2005). Nationell utvärdering 2003 i skolår 5: svenska, matematik, engelska. Arbetsmaterial. Stockholm: Lärarhögskolan/PRIM-gruppen.

Oscarson, Mats (2006). Intern och extern bedömning av elevers kunskaper i engelska. I Einarsson, Jan, Larsson Ringqvist, Eva & Lindgren, Maria (red.). Språkforskning på didaktisk grund. Sid 192-206. Uppsala: ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.