Bild
Leukemia cells
Länkstig

Molekylära mekanismer i utveckling av akut myeloisk leukemi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Lars Palmqvists forskargrupp studerar akut myeloisk leukemi (AML) som är den vanligaste akuta leukemin hos vuxna och den leukemityp som har sämst prognos hos både barn och vuxna. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en bättre förståelse för de molekylära mekanismer som är inblandade i utveckling av AML och att hitta nya behandlingsstrategier. För detta ändamål har vi tillgång till både djurmodeller för att studera uppkomst av AML men även prover från patienter som drabbats av sjukdomen. Vår förhoppning är att vi på detta sätt ska bli bättre på att förstå vad som orsakat utvecklingen av AML och att vi ska kunna hitta nya behandlingsalternativ för patienter med AML.

Akut myeloid leukemi (AML) är den vanligaste formen av akut leukemi och drabbar både barn och vuxna och denna form av leukemi är i allmänhet förknippad med en försämrad överlevnad. Bättre förståelse för mekanismerna bakom denna form av leukemi och förbättrad behandling är av yttersta vikt för att bekämpa denna sjukdom.

Det övergripande syftet med våra projekt är att identifiera molekylära mekanismer som är involverade i utvecklingen av AML och hitta nya sätt att inrikta sig på leukemiceller hos patienter. Patogena mekanismer för utvecklingen av denna sjukdom och svar på olika behandlingar studeras i olika djurmodeller men också i inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) där vi har introducerat olika genetiska förändringar med hjälp av CRISPR/Cas teknik. Våra studier utförs även på prover från patienter med akut myeloid leukemi. Vi tror att våra undersökningar kommer att leda till en bättre förståelse för utvecklingen av AML och i slutändan till bättre behandling av patienter med akut myeloid leukemi.

Lars Palmqvist porträtt

Gruppmedlemmar

Ahmed Waraky, PhD, forskare

Anders Östlund, MD, doktorand

Gürcan Tunali, PhD, postdoktor

Eric Malmhäll-Bah, PhD, postdoktor

Jenni Adamsson, MSc., forskningsassistent

Susanna Jacobsson, MSc, forskningsassistent

Christina Nilsson, Med Lic. forskningsassistent